Robot Had­rian X – robot, vďaka kto­rému budeš mať nový dom expresne rýchlo

Nikola Brehová / 3. augusta 2016 / Tech a inovácie

Ďal­šia tech­no­lo­gická novinka, ten­to­krát zo sta­veb­níc­tva. Posta­viť si nový dom za dva dni znie ako fata­mor­gána. Fastb­rick Robo­tics svetu pred­sta­vil novinku — robota Had­rian X. 

Aus­trál­ska firma uviedla nového sta­veb­ného robota Had­riana X. Nie je to žiadny oby­čajný pomoc­ník pre stav­bá­rov. Spo­loč­nosť ho pred­sta­vuje ako “3D auto­ma­tický sta­vebný robot”. Ide o robota, ktorý dokáže za jednu hodinu polo­žiť až 1000 tehiel a pri­le­piť ich na prí­slušné miesto.

auto2

Stroj totiž nepou­žíva kla­sický cement, ale sta­vebné lepidlo. Pra­cuje s rôz­nymi veľ­kos­ťami tehiel a pra­cuje s nimi — reže ich, drví ich, melie ich. Pra­cuje s 28 met­ro­vým robo­tic­kým rame­nom, ktoré je pri­pev­nené na telo robota. Koniec ramena dokáže pra­co­vať s teh­lami — ucho­piť ich, zdví­hať ich a polo­žiť ich na prí­slušné miesto za malý moment. Rameno je pri­chy­tené na nákladné auto, teda mu zabez­pe­čuje pohyb na sta­ve­nisku. Využíva 30 brvien, vďaka kto­rým môže zostať v sta­bil­nej pozí­cii a pra­co­vať.

Had­rian X je schopný pra­co­vať dokonca až 24 hodín, tým pádom má člo­vek hotový nový dom už za dva dni. Maxi­ma­li­zuje rých­losť, silu a tepelnú efek­ti­vitu finál­neho pro­duktu.

Celý pro­ces fun­guje auto­ma­ti­zo­vane.

Foun­der spo­loč­nosti, Mark Pivac, hovorí o tom, že ľudia sta­vajú kla­sic­kou for­mou manu­ál­neho ukla­da­nia tehiel už 6000 rokov a od prie­my­sel­nej revo­lú­cie sa sna­žia celý tento pro­ces čo naj­viac zjed­no­du­šiť a auto­ma­ti­zo­vať. Tieto snahy postu­po­vali malými krokmi a Had­rian X je momen­tálne naj­mo­der­nej­šia sta­vebná tech­no­ló­gia.

auticko

Sta­va­nie domov nebolo nikdy také rýchle. Vývoj tech­niky ide míľo­vými krokmi vpred. Dovolí člo­veku roz­ši­ro­vať svoje pole pôsob­nosti, no záro­veň to prav­de­po­dobne zna­mená ďal­šie odles­ňo­va­nie a úby­tok pra­cov­ných prí­le­ži­tostí. Všetko má svoje klady a zápory.

zdroj článku a zdroj foto­gra­fií: dailymail.co.uk

Pridať komentár (0)