Roku 2015 by mali kra­ľo­vať mobilné platby

Karol Stračár / 5. mája 2015 / Tools a produktivita

Minulý rok sa s prí­cho­dom Apple Pay a ozna­mom Face­bo­oku, že bude čoskoro možné posie­lať peniaze cez Mes­sen­ger, hovo­rilo o roku 2015 ako o „roku mobil­ných pla­tieb“. Napriek tomu mobilné finančné služby stále neza­ží­vajú úspech, ktorý sa od nich oča­ká­val. A to neho­vo­ríme len o Google Wal­let, Squ­are, Mas­ter­Pass alebo Visa V.me, ale posledné pries­kumy zis­tili, že až 85 % vlast­ní­kov iPhone 6 nikdy nepou­žilo Apple Pay.

Na svete však exis­tujú aj miesta, kde sa mobilné platby ujali. Para­doxne sa jedná o menej roz­vi­nuté tzv. roz­vo­jové kra­jiny, pri­čom mobilné platby sa pra­vi­delne využí­vajú už pri­bližne v dvoch tre­ti­nách z ich cel­ko­vého počtu. Naprí­klad v Keni až 59 % dospe­lých pou­žíva sys­tém M-PESA, kto­rým prejde 66 % objemu všet­kých trans­ak­cií, čo pred­sta­vuje 2,1 miliardy dolá­rov mesačne. Ale Keňa je iba jeden z mno­hých trhov, na kto­rom sa mobilné platby ujali, v sku­toč­nosti sa dá pove­dať, že od Para­gu­aju po Pakis­tan sa stá­vajú samoz­rej­mos­ťou. No a o tom, že v Ban­gla­déší pou­žíva mobilné platby už 22 % dospe­lých asi v Európe veľa netu­šia, nakoľko tu prvé mobilné platby boli spus­tené len minulý rok, a to v Rumun­sku. 

Peniaze v mobile – nekon­venčná peňa­ženka

Naroz­diel od „mobil­ných peňa­že­niek“, a ktoré nie sú v pod­state nič iné ako digi­ta­li­zo­vané kre­ditné karty, mobilné platby nie sú pre­po­jené na žiadne ban­kové konto. Sú to peniaze v elek­tro­nic­kej podobe pre­po­jené na tele­fónne číslo, a ktoré môžu byť pou­žité na nákupy, pla­te­nie účtov alebo len posla­nie peňazí kamo­šovi za pivo.

Voda­fone a Ame­rica Móvil sú líd­rami vo svete mobil­ných pla­tieb so spot­re­bi­teľ­skou základ­ňou pred­sta­vu­jú­cou desiatky mili­ó­nov ľudí po celom svete. Navyše roz­ší­re­nie mobil­ných pla­tieb je neza­sta­vi­teľné. Podľa GSMA sa počet pou­ží­va­te­ľov mobil­ných pla­tieb sa za posledné roky kaž­do­ročne zdvoj­ná­so­buje. Dokonca v 16 z 89 kra­jín, v kto­rých si mobilné platby našli svoje miesto, je viac pou­ží­va­te­ľov tejto služby ako maji­te­ľov ban­ko­vých účtov. V pros­pech ďal­šieho rastu mobil­ných pla­tieb hovorí aj fakt, že až 1 miliarda z cel­ko­vého počtu 2,5 miliardy ľudí bez ban­ko­vého účtu má prí­stup k mobil­nému tele­fónu. 

Prie­kop­níc­tvo vo finanč­ných služ­bách

A nie je to len o posie­laní pla­tieb zná­memu alebo pre­daj­covi! Far­mári v Zim­babwe si môžu pois­tiť svoju úrodu proti suchu alebo zápla­vám cez Eco­Far­mer, službu ponú­kanú miest­nym posky­to­va­te­ľom mobil­ných pla­tieb Eco­net Zim­babwe. V Ban­gla­déši môžu pou­ží­va­te­lia bKash Mobile Money zís­kať až 4 % ročný úrok na peniaze ulo­žené na svo­jom mobil­nom konte a v Keni je možné cez M-PESA alebo Air­tel Money pris­pie­vať na cro­wd­fun­ding mChanga.

Byrok­ra­cia pred­sta­vuje naj­väč­šiu brzdu roz­voja mobil­ných pla­tieb, ale našťas­tie sa to mení. Cen­trálna banka v Indii uro­bila pre­lo­mové roz­hod­nu­tie a umož­nila neban­ko­vým spo­loč­nos­tiam posky­to­vať finančné služby, najmä vďaka ich úspe­chu v iných čas­tiach sveta a faktu, že 720 mili­ó­nov Indov nemá ban­kový účet. Jed­ným z pri­bližne 40 žia­da­te­ľov o ude­le­nie licen­cie na posky­to­va­nie mobil­ných pla­tieb je Paytm, ktorý sa zapá­čil čín­skemu gigan­tovi Ali­baba, a ktorý v ňom nedávno zís­kal 25 per­centný podiel.

Neví­daný rast

Hlav­ným dôvo­dom zájmu inves­to­rov do mobil­ných pla­tob­ných tech­no­ló­gií je ich obrov­ský poten­ciál, naprí­klad len v decem­bri 2014 bolo cel­kovo cez ne pre­ve­de­ných 7,5 miliardy dolá­rov. Aj keď väč­šina pla­tieb je len v roz­me­dzí 30 – 40 dolá­rov, je to ich objem a neus­tály rast, ktorý umož­ňuje posky­to­va­te­ľom mobil­ných pla­tieb zacho­vá­vať nízke poplatky za svoje služby. Spo­je­ním ich výhod, teda níz­kych nákla­dov na kúpu smart­fónu a neus­tále vyš­šieho počtu pou­ží­va­te­ľov mobil­ného inter­netu nás čoskoro čaká celo­sve­tová revo­lú­cia mobil­ných pla­tieb.

Plusy mobil­ných pla­tieb si nevšimli len súkromné osoby a orga­ni­zá­cie, ale aj štátne úrady, ktoré vidia ich vidia najmä ako pros­trie­dok platby za služby a naprí­klad aj na výplaty zamest­nan­cov. Práve vyplá­ca­nie miezd pred­sta­vuje v sub­sa­har­skej Afrike jeden z naj­roz­ší­re­nej­ších spô­so­bov využi­tia sys­tému mobil­ných pla­tieb. 

Celo­sve­tová prí­le­ži­tosť

V súčas­nosti mobilné platby stále nepred­sta­vujú medzi­ná­rodný feno­mén, pre­dov­šet­kým vďaka sku­toč­nosti, že väč­šina posky­to­va­te­ľov týchto pla­tieb fun­guje výlučne na vnút­ro­štát­nej báze. Nad­ná­rodné mobilné platby tak pred­sta­vujú dieru na trhu, ktorá len čaká na toho pra­vého. Podľa odhadu Sve­to­vej banky kaž­do­ročne ľudia pra­cu­júci v zahra­ničí posie­lajú domov viac ako 550 miliárd dolá­rov, pri­čom naj­čas­tej­ším spô­so­bom je vklad a posla­nie peňazí cez spro­stred­ko­va­teľ­skú spo­loč­nosť, res­pek­tíve vlo­že­nie peňazí do obálky a jej doru­če­nie rodine poštou alebo zná­mym. Prvé náznaky medzi­ná­rod­nej spo­lu­práce už pri­chá­dzajú z Pobre­žia Slo­no­viny a Bur­kiny Faso, kde sa spo­jili miestni posky­to­va­te­lia mobil­ných pla­tieb a umož­ňujú poslať peniaze aj cez hra­nice. 

Mobilné platby pred­sta­vujú uni­kátny spô­sob pre­vodu peňazí, ktorý spája komu­ni­ká­ciu, teda inter­net alebo mobil s mož­nos­ťou posie­la­nia a pri­jí­ma­nia peňaž­ných pros­tried­kov. Spolu s ich prí­cho­dom sa uka­zuje, že ľudia nie­len vo vyspe­lých kra­ji­nách chcú viac ako dlhé rady, zdĺhavú admi­ni­stra­tívu a vysoké poplatky spo­jené s dote­raj­ším fun­go­va­ním finanč­ných slu­žieb.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: http://techcrunch.com

Pridať komentár (0)