Od roku 2019 musí byť každý elek­tro­mo­bil hluč­nejší

Linda Cebová / 21. november 2016 / Tech a inovácie

Výrob­cov elek­tro­mo­bi­lov a hyb­ri­dov bude toto naria­de­nie stáť 36 mili­ó­nov eur ročne.

Nechýba veľa a elek­tro­mo­bily sa o chvíľu stanú súčas­ťou našich kaž­do­den­ných živo­tov. Má to však aj svoje háčiky, jed­ným z nich je fakt, že tiché vozidlá môžu v mes­tách pred­sta­vo­vať nebez­pe­čie. Ľudia sú totižto stále zvyk­nutí orien­to­vať sa podľa slu­chu, čo sa pri elek­tro­mo­bi­lov zrovna veľmi nevyp­láca. Všetko má zme­niť povinné zvý­še­nie zvuku v kaž­dom elek­tro­mo­bile. Ame­rický Národný úrad pre bez­peč­nosť na ces­tách so skrat­kou NHTSA, plá­nuje zaviesť povinné zvu­kové sig­nály pre všetky vozidlá s elek­tric­kým poho­nom, ale aj hyb­ridy. Toto naria­de­nie by malo pla­tiť už od roku 2019, pri­čom akus­tické varo­va­nie by malo fun­go­vať do 30 kilo­met­rov za hodinu.

tt

foto:atthelights.com

Odbor­níci z NHTSA odha­dujú, že nový pred­pis by ročne mohol zabrá­niť až 2 400 úra­zom v Spo­je­ných štá­toch. Naj­viac zo zabrá­ne­ných úra­zov pri­tom pri­čí­tajú slep­com, kto­rým iná ako slu­chová orien­tá­cia na pre­cho­doch bohu­žiaľ neos­táva a sú veľmi ohro­ze­nou sku­pi­nou. Tento pred­pis má byť záväz­ným pre všetky ľahké elek­tro­mo­bily a hyb­ridy so štyrmi kole­sami s maxi­mál­nou váhou 4 500 kg. Takéto autá podľa ame­ric­kého úradu v bez emis­nom režime nevy­ví­jajú dosta­točný hluk, ktorý by varo­val chod­cov.

Zákon sa má dot­knúť výrob­cov, ako je naprí­klad Tesla Motors, Nis­san Motor Co., ale aj Toy­ota Corp, tí budú musieť vyba­viť autá prv­kom zvy­šu­jú­cim hluč­nosť. Rie­še­ním má byť externý repro­duk­tor, ktorý pri jazde nad 30 km/h vydáva zvuk. Zatiaľ sa však nevie, o aký typ zvuku pôjde. Čo sa týka vyš­ších rých­lostí, vtedy nie je zvy­šo­va­nie hluku potrebné, o všetko sa posta­rajú pneuma­tiky a aero­dy­na­mické tre­nie.

ee

foto:atthelights.com

Tento dopl­nok by mal výrob­cov áut stáť pri­bližne 36 mili­ó­nov eur za rok a nie je vylú­čené, že sa zave­die aj v Európ­skej únií. Výho­dou môže byť fakt, že vďaka reduk­cii zra­není chod­cov by sa malo v národ­nom roz­počte ušet­riť vyše 297 mili­ó­nov eur ročne. Podľa nedáv­nych výsku­mov sú šance na zrážku chodca s elek­tro­mo­bi­lom až o 19 % vyš­šie ako pri bež­ných auto­mo­bi­loch.

zdroj:inhabitat.com zdroj obráz­kov a titul­nej fotografie:atthelights.com

Pridať komentár (0)