Roman Haluška — Slo­vák, ktorý sa na Srí Lanke vypra­co­val zo sklad­níka na gene­rál­neho mana­žéra

Martin Bohunický / 3. septembra 2016 / Rozhovory

Roman Haluška je Slo­vák žijúci na Srí Lanke, ktorý sa tak tro­chu zho­dou okol­ností stal gene­rál­nym mana­žé­rom dvoch luxus­ných hote­lov. Život na Srí Lanke je podľa neho krásny, no miestni sa majú aj od nás stále čo učiť.

Ahoj Roman, tvoj veľký prí­beh začína v Prahe, kedy si sa v posled­nom roč­níku roz­ho­dol odísť z Kar­lo­vej uni­ver­zity. V posled­ných rokoch sa dosť rieši, či má štú­dium na vyso­kej škole zmy­sel. Ako hod­no­tíš s odstu­pom tento krok a čo si o danej otázke vše­obecne mys­líš?

Ono to v pod­state nebolo tak cel­kom dob­ro­voľné. Kdežto sa mi nepo­da­rilo ani na posledný pokus spra­viť pred­met češ­tinu tak som sa roz­ho­dol nevy­užiť dekan­ský ter­mín. Bolo to ťažké roz­hod­nu­tie, dip­lo­movka bola už v tom čase hotová, rov­nako tak ma všetci naokolo tla­čili aby som na ten dekan­ský ter­mín šiel ale ja som bol vždy hlava tvrdá a nedal som si pove­dať. No a ako budúc­nosť uká­zala bolo to vcelku dobré roz­hod­nu­tie.

Ja si mys­lím, že štú­dium na vyso­kej škole má určite svoj zmy­sel a svoje opod­stat­ne­nie. Avšak len v prí­pade, že nás štú­dium baví a nero­bíme to len pre zís­ka­nie titulu. V dneš­nej dobe je chyba nasta­ve­ného sys­tému. Pro­du­ku­jeme veľa titu­lov, ale málo hláv. Aj preto sa zamest­ná­va­te­lia viac orien­tujú na zís­kanú prax, ako na titul z VŠ. A nie­kedy je to naozaj ako jeden bludný kruh, kde zamest­ná­va­teľ hľadá absol­venta VŠ s troj­roč­nou pra­xou. Tým pádom sú absol­venti odká­zaní na úrad práce alebo na prácu v zahra­ničí. Osobne si mys­lím, že v tejto veci by sme sa mali začať viac orien­to­vať na kva­litu ako kvan­titu. Ale táto téma, to je na ďalší jeden člá­nok. ☺

1380490_347800722072025_5738673603966159193_n

Ako pokra­čo­val vývoj vecí pred samot­nou Srí Lan­kou?

Ja nie som doma­sed a preto som sa už po mesiaci od ukon­če­nia štú­dia roz­ho­dol aspoň nejako si na seba zará­bať. Samoz­rejme vyhralo UK. Je prav­dou, že UK už dávno nie je vysní­vaná zem, ako to bolo pred 10 rokmi, keď sa odtiaľ ľudia vra­cali na nových autách a zla­tých kočoch. Dnes je tam veľmi ťažké nájsť si prácu, tobôž prácu, ktorá by nás nejako zmys­lu­plne napĺňala. A tak to bolo aj so mnou, bral som prvé, čo prišlo, aby som vedel pla­tiť nájom a stravu. Bola to práca v sklade.

Ak mám pravdu pove­dať, boli to pekné mesiace, na ktoré rád spo­mí­nam, čo sa do osob­ného života týka. Nie je prav­dou, že Slo­váci v zahra­ničí si nepo­má­hajú. Práve naopak. My sme tu boli super par­tia a stre­tá­vali sme sa vždy, keď to bolo možné. Zalo­žili sme tu aj špor­tovú sku­pinu rov­nako tak aj sku­pinu orien­to­vanú na ces­to­va­nie a tak sme spolu špor­to­vali a ces­to­vali po UK. Naozaj mimo práce to bol super život so super ľuďmi.

Keď člo­vek ide na Srí Lanku, často sa ide vysl­niť a späť. Ty si odišiel a si tam dodnes. Prečo si sa roz­ho­dol práve pre túto kra­jinu?

Roz­ho­do­va­nie nebolo ťažké. Keď si člo­vek dá na jednu stranu misiek váh prácu v sklade a na druhú stranu položí prácu gene­rál­neho mana­žéra spo­loč­nosti a dvoch víl tak si mys­lím, že každý roz­umný člo­vek pochopí, aké ľahké bolo vybrať sa do tejto kra­jiny.

Moje roz­hod­nu­tie bolo čisto pro­fe­si­onál­neho cha­rak­teru. Hlavne kvôli ponú­ka­nej pozí­cii a praxi na danej pra­cov­nej pozí­cii. Momen­tálne sa však zo Srí Lanky stala moja srd­cová zále­ži­tosť. Je to krásna a exo­tická kra­jina, ktorá svo­jím poten­ciá­lom má naozaj ľuďom čo ponúk­nuť a to nie len do turis­tic­kého ruchu. Kra­jina má veľký poten­ciál pre pod­ni­ka­teľ­skú čin­nosť, ktorý nie je podľa mňa ešte ani zďa­leka naplno využitý.

10897084_10203243542672436_5448887818602963770_n

V UK si pra­co­val v sklade, na Srí Lanke si sa z ničoho nič stal gene­rál­nym mana­žé­rom dvoch luxus­ných hote­lov. Pre­zraď, ako je niečo takéto vôbec možné?:)

Bolo to šťas­tie a zopár šia­le­ných roz­hod­nutí, ktoré sa nako­niec uká­zali ako úspešné. Ja vždy svo­jim najb­liž­ším vra­vím, nech sa roz­ho­dujú podľa seba a nie podľa iných. Tvor­cami nášho osudu by sme si mali byť len a len my. Mňa sa moja mamina vždy sna­žila pre­sved­čiť, že si mám dať pora­diť. Ja však rad­šej 100x pad­nem na hubu ako sa vraví a pou­čím sa zo svojho roz­hod­nu­tia, ako by som mal padať na hubu z cudzích roz­hod­nutí. A tá moja tvrdo­hla­vosť sa nako­niec vypla­tila, veď ak by som vyskú­šal dekan­ský ter­mín prav­de­po­dobne by som teraz bol nie­kde úplne inde. (úrad práce) ☺

Všetko začalo práve v UK v mojej práci, kde som sa dal do reči so Slo­ven­kou Mir­kou (tiež váš­ni­vou ces­to­va­teľ­kou), kto­rej vďa­čím za to kde som dnes. Ona mi poroz­prá­vala o tej exo­tic­kej kra­jine, ktorú som ja poznal len z pes­ničky od Lenky Fili­po­vej. Uká­zala mi fotky a moja duša ces­to­va­teľa zaple­sala a bolo roz­hod­nuté. Tam chcem ísť! Ona mi spro­stred­ko­vala kon­takty na ľudí, cez kto­rých som sa dostal až k tomu môjmu teraj­šiemu zamest­ná­va­te­ľovi. No a všetko nabralo rýchly spád. Zopár mai­lov, skype inter­view a po ňom veta: „So buy the flight tic­ket as soon as possible.” A tento prí­beh nabral sku­točné kon­túry.

Screen-Shot-2016-02-04-at-11.03.37

Bez skú­se­ností si mal zrazu na rame­nách obrov­skú zod­po­ved­nosť. Ako si sa s touto situ­áciou vyspo­ria­dal?

Začia­tok bol veľmi jed­no­du­chý. Krásna kra­jina. Všetci sa usmie­vali na nového člo­veka, bolo to naozaj ako z roz­právky. Krása kra­jiny a ochota ľudí naokolo, mys­lel som si, že to bude med lízať.

Potom ale prišlo pravé pra­covné vytriez­ve­nie. Facka. A uká­zala sa aj pravá tvár nie­kto­rých ľudí. Vedel som, že tá krásna DEMO ver­zia môjho začiatku je minu­los­ťou.

Ja som veľký fleg­ma­tik a rov­nako tak som bral a vždy asi aj budem brať zod­po­ved­nosť. Uve­do­mu­jem si, že ja som zod­po­vedný za výsledný pro­dukt, ktorý ponú­kame, za mar­ke­ting, za služby, za reviews, fun­go­va­nie finan­cií, reklamy, práv­nic­kých vecí a pod. Ale ako sa vraví prí­lišný stres pro­duk­ti­vite nepo­máha. Nie­kedy je to naozaj na mozog pra­co­vať tu v tejto kra­jine s domá­cimi, hlavne ich timing to je niečo, čo by im v EU nikto neb­ral. A oni by mali s týmto u nás veľký prob­lém udr­žať si prácu. Ale tu na Srí Lanke je to proste nepí­saný zákon. Ľudia tu nie sú veľ­kými kama­rátmi s časom. Dodr­žia­va­nie ter­mí­nov a dochádzka pokriv­ká­vajú a na to si tu musí “Sudha”, ako nás tu belo­chov nazý­vajú, zvyk­núť. Nič sa tu nedeje načas. A ak áno, tak to určite bola len chyba sys­tému ☺

No a keďže ja rád pra­cu­jem pod tla­kom, tak odpo­viem, tá väč­šia zod­po­ved­nosť ma len posu­nula a posúva o krok napred. Viac sa učiť, vzde­lá­vať a pra­co­vať na sebe.

1960110_10203716262690141_2241677307223926599_n

Čo vlastne obnáša tvoja práca?

Ja som naozaj taká slečna pre všetko. Od naku­po­va­nia suro­vín a potrieb pre naše vily, ria­de­nie per­so­nálu, komu­ni­ká­ciu s našimi kli­entmi, cez ria­de­nie bookin­go­vých strá­nok a sociál­nych sietí až po finan­cie, práv­nické zále­ži­tosti a sta­vebný dohľad nad našimi novými stav­bami. Pre kli­en­tov rov­nako tak orga­ni­zu­jem tran­s­port a fakul­ta­tívne výlety a ak je to potrebné robím aj turis­tic­kého sprie­vodcu. Venu­jem sa dosť často ško­le­niam nášho per­so­nálu to hlavne preto aby sme sa poma­ličky začali rov­nať služ­bami európ­skym štan­dar­dom.

Nie­kedy, ak nám zaspí kuchár a tak, sa dokonca hýbem aj v kuchyni a pala­cinky mi už cel­kom idú ☺

Popri tom pomá­ham s mar­ke­tin­gom čajo­vej plan­táže a továrne môjmu svok­rovi. Vo voľ­ných chví­ľach dou­ču­jem svo­jich srí lan­ských zná­mych anglič­tinu.

Po novom si budem musieť zvy­kať aj na novú pra­covnú pozí­ciu, na ktorú sa však veľmi teším a to na prácu pro­fe­si­onál­neho otca pre­ba­ľo­vača plie­nok ☺

Mys­líš si, že Slo­váci, teda vše­obecne zahra­niční ľudia budú mať na Srí Lanke stále akýsi “vyšší sta­tus”, vďaka kto­rému nie je prob­lém dostať sa tam okam­žite na zau­jí­ma­vej­šie pra­covné pozí­cie?

Nemys­lím si, že to bude večne. Momen­tálne je to tak, ale veľa ľudí na Srí Lanke už pocho­pilo, kam ich môže vzde­la­nie dostať. Začali chá­pať svoje kva­lity a aj to, že Srí Lanka má užasný poten­ciál, ktorý oni môžu pro­stred­níc­tvom svojho vzde­la­nia využiť. Srí Lan­ča­nia sú veľmi šikovní ľudia v oblasti pod­ni­ka­nia. Citeľne tu však stále chýba lep­šie vzde­la­nie. Osobne si však mys­lím, že do 10 rokov to bude pre cudzin­cov na Srí Lanke veľmi ťažké nájsť si prácu.

10931030_10203243537832315_4262899840753447078_n

Čo má Srí Lanka, čo nám Slo­vá­kom chýba? Čím by nás mala táto kra­jina inšpi­ro­vať? 

To je ťažké porov­ná­vať. Obe kra­jiny majú krásnu prí­rodu a krásne miesta, ktoré sa oplatí nav­ští­viť.

Obe kra­jiny sú pre mňa rajom, obe však iným spô­so­bom.

Srí Lanka má všetko, čo kra­jina potre­buje pre turis­tický ruch. Od krás­nych pláží, cez vyso­ko­hor­ské oblasti vhodné na turis­tiku, čajové plan­táže s nád­her­nými západmi slnka, mys­tické bud­his­tické chrámy a aj napriek tomu je na Srí lanke ešte stále možné nájsť miesta nedot­knuté prs­tami ces­tov­ného ruchu. Ja tieto miesta nazý­vam rajom na zemi, kde náj­dete len voľne poho­de­ného osla či psa ale člo­veka by ste tam len ťažko hľa­dali.

Ďal­šou vecou, ktorú by sme sa mali od miest­nych naučiť je schop­nosť vycho­vá­vať svoje deti. Žiadne pes­túnky, jasle a podobné veci, ktoré nám „uľah­čujú” výchovu. Pre rodi­čov je prvo­radá výchova potomka. Neup­red­nost­ňujú prácu pred rodi­nou, práve naopak.

Európ­ske kra­jiny sú plné zhonu a cha­osu. Každý sa nie­kam a za nie­čím ponáhľa nie­kedy ani sami nevieme za čím to vlastne „spěcháme.” Ľudia na Srí Lanke vedia ako rela­xo­vať a vedia si naplno uží­vať nič nero­be­nie a vedia čo to zna­mená keď sa zavelí siesta.

10408868_10203716263610164_115247208859850219_n

A naopak, čo by si mala vziať Srí Lanka od nás? Máš pod sebou nemálo zamest­nan­cov, poda­rilo sa ti do nich vštie­piť niečo z toho nášho, slo­ven­ského?:)

Slo­ven­sko vedie určite v sprá­vaní ľudí na pra­co­visku. My sme pra­co­vi­tejší a dochvíľ­nejší. Pra­covná morálka Slo­váka je na míle pop­redu pred pra­cov­nou morál­kou Srí lan­čana. Ľudia na Srí Lanke sú kom­pli­ko­vaní a na pra­co­visku sa s nimi ťaž­šie vychá­dza.

Určite by sa mali zlep­šiť v oblasti posky­to­va­nia slu­žieb zákaz­ní­kovi. Preto sa aj my sna­žíme našim zamest­nan­com pro­stred­níc­tvom ško­lení všte­po­vať ideu, ako sú posky­to­vané služby v zahra­ničí v oblasti ces­tov­ného ruchu a mys­lím, že sa do toho postupne dostá­vame a zlep­šu­jeme sa kaž­dým jed­ným ško­le­ním. Videá a obrázky sú pre zamest­nan­cov veľmi inšpi­ra­tívne. Radi sa učia novým prak­ti­kám. Ale jedno sa mi určite nepo­darí a to dostať všet­kých načas do práce ☺

Rov­nako tak našu gas­tro­nó­miu by som nikdy neme­nil za túto ryžovú kúru, ktorú zaží­vam na Srí Lanke. Poznáte ten vtip prečo majú Aziati šikmé oči? Ja už áno ☺

Žiješ v tro­pic­kom raji, vieš si vôbec pred­sta­viť život nie­kde inde? 

Viem si pred­sta­viť život na Novom Zélande, čo je môj životný sen, ale momen­tálne je to určite Srí Lanka. Mám tu man­želku, ideme si zalo­žiť rodinu a máme poze­mok, kde si chceme posta­viť náš malý kúsok raja. A potom ak nám to pod­mienky dovo­lia by sme chceli ces­to­vať po svete. Žijeme len raz (aj keď moja man­želka bud­his­tka má na ten iba jeden život iný názor) ☺ a preto by sme chceli vidieť čo naj­viac z tých krás, ktoré nám naša krásna pla­néta ponúka. No a nako­niec by sme sa chceli vrá­tiť na Slo­ven­sko, ale to je ešte ďaleká budúc­nosť.

10372279_10203031977983451_4638319736129339529_n

Viem o tebe, že si váš­nivý ces­to­va­teľ, stí­haš aj výlety do krás­nej srí­lan­skej prí­rody, resp. do oko­li­tých kra­jín alebo je tvoj život momen­tálne skôr o práci?

Momen­tálne je to stále o práci. Povin­ností je čoraz viac a aj ja sa začí­nam z toho seda­vého štýlu práce zaok­rúh­ľo­vať.

Ale pred tým sa mi poda­rilo pre­ces­to­vať Srí Lanku z juhu na sever a zo západu na východ. S kamo­šom Polia­kom sme si spra­vili takýto nevinný výlet, ktorý začal otáz­kou: ”Ideš?„ a on šiel. Tak sme teda pre­šli Srí Lanku dookola na skút­roch. Cel­kovo to bolo 2766 km ak si správne pamä­tám. Bolo to niečo úžasné. Videli sme všetko, čo sa dá a oplatí na Srí Lanke vidieť a zážit­kov máme viac ako Leonardo DiCap­rio Oska­rov. ☺ Od krás­nych pláži a zápa­dov slnka po pláže východ­ného pobre­žia, kde po tsu­nami akoby ten život naozaj zastal. Hodinky síce tykajú, ale ruiny domov na plá­žach a život zastal. Videli sme Gol­den Trian­gle, čo sú tri naj­výz­nam­nej­šie his­to­rické chrámy na Srí Lanke. Boli sme na čajo­vých plan­tá­žach a rov­nako tak sme na vlast­nej koži vyskú­šali účinky Ayur­vedy. Boli sme aj úplne na severe a na vlastné oči zažili, čo napá­chala občian­ska vojna, aj keď ja osobne si mys­lím, že to bola jedna z naj­väč­ších geno­cíd spá­chaná na ľuďoch.

Zažili sme Colombo, ktoré ja zo srdca nezná­šam a ktoré svo­jou atmo­sfé­rou pri­po­mína cha­otický včelí úľ. Úžasný záži­tok. No a na plno sa potvr­dilo, že ces­to­va­nie je jediná vec, za ktorú pla­tíme, ale ktorá nás predsa len robí bohat­šími.

10468199_10203243585553508_1979865914286648688_n

Keby si mal inšpi­ro­vať mla­dých ľudí, ktorí by radi vyces­to­vali a vydali sa tvo­jou ces­tou, no stále ich niečo drží na uzde, čo by si im pove­dal?

Pove­dal by som im ak chceš ces­tuj. Buď pozi­tívny a pozi­tívne sa stane. Nikdy neľu­tuj svoje roz­hod­nu­tia a nikdy sa nepres­tá­vaj učiť od ľudí. Či už je to vyso­koš­kol­ský pro­fe­sor alebo stará mama zo Srí Lanky.

Hlav­nou vecou je byť nad vecou a mys­lieť pozi­tívne. Ak mys­líte pozi­tívne ľudia zachy­tá­vajú vaše pozi­tívne vlny a vra­cajú pozi­tívne vlny na oplátku nas­päť. Ces­to­va­nie, to je druh uče­nia sa. Učíme sa byť samos­tatní, učíme sa komu­ni­ko­vať a vychá­dzať s ľuďmi. Každá nová kul­túra alebo kra­jina nám poskytne nové pohľady na svet a na náš život, ktoré sa nám v budúc­nosti určite budú hodiť.

Ces­to­va­nie je veľká škola a rov­nako tak aj droga. Začneš Bar­ce­lo­nou a skon­číš na Srí Lanke ☺

11183358_10203901981973007_9048165552958683585_n12027725_10204713498860422_3278285923922559564_nbeach12507344_460225417496221_8021190923436727538_n1484403_10203243551672661_2396162350983087888_n10931030_10203243537832315_4262899840753447078_n10906216_10203243538392329_2099298173869274806_n63469_10202922452485382_8220238070325377517_n15591_10203935752537250_4796154609403216930_n549461_10203935750137190_8438583051867305143_n1016862_10202809804229246_8770424718035589044_n10915160_10203243576233275_2309106065834176710_n10402492_10203243554992744_5745861316598430791_nIMG_3712DCIM100GOPROIMG_4563.CR2IMG_4360.CR2IMG_4254.CR2IMG_4319.CR2IMG_4231.CR2IMG_0112IMG_4859.CR2IMG_4292.CR2IMG_4316.CR2

Zdroj foto­gra­fií: Roman Haluška

Pridať komentár (0)