Roz­behni sa za 7 dní: Nájdi si men­tora a začni pod­ni­kať

Jaroslav Dodok / 21. august 2015 / Tools a produktivita

Makaj na sebe kým sa ostatní zabá­vajú a zabá­vať sa budeš, keď ostatní len začnú niečo robiť. Pove­dal Peter Hodák a jeho slová som si pred pár rokmi zobral k srdcu. V pon­de­lok som na svo­jom blogu spus­til seriál Roz­behni sa, vďaka kto­rému vám každý deň pri­ná­šam inšpi­ra­tívny a prak­tický člá­nok o tom, aké kroky môžete spra­viť, aby ste sa dostali tam, kam chcete. Včera ste sa mohli dozve­dieť nie­koľko šikov­ných prin­cí­pov o osob­nost­nom roz­voji.

Dnes vám uká­žem ako si nájsť men­tora a začať pod­ni­kať

Kto je men­tor?

Men­tor je osoba, ktorá si pre­šla ces­tou, ktorá vás práve čaká a dosiahla úspech, po kto­rom vy túžite. Men­tor je teda nie­kto, kto má zna­losti a skú­se­nosti, ktoré vám odo­vzdáva. Jeho úlo­hou je poskyt­núť vám osobné vede­nie v rôz­nych oblas­tiach života, nie­len v tej pro­fe­sij­nej.

Na čo vám je men­tor?

Vďaka nemu môžete ušet­riť nie­len čas, ale aj kopec ner­vov a peňazí. Svoj úspech dosiah­nete oveľa skôr a môžete sa tak pou­čiť z jeho chýb a úspe­chov. Men­tor dokáže urých­liť pro­ces vášho dospie­va­nia, vzde­lá­va­nia či aké­ho­koľ­vek napre­do­va­nia. 

Ako si nájsť men­tora?

Spô­so­bov je viac ako dosť. Ešte pred tým, než nie­komu napí­šete alebo zavo­láte, neza­bud­nite si dôkladne pre­mys­lieť, akého men­tora si vybe­riete. A to je prvá prak­tická úloha pre dnešný deň. Vyberte si nie­koľko podu­jatí (kon­fe­ren­cií, semi­ná­rov, atď), ktoré nav­ští­vite. Dobre si vší­majte orga­ni­zá­to­rov, hostí, ale pre­dov­šet­kým reč­ní­kov. Práve na takýchto podu­ja­tiach vás môže zau­jať nejaká osob­nosť, od kto­rej sa budete môcť učiť.

Je aj iný spô­sob, ako si nájsť men­tora. Pokiaľ už viete v akej oblasti chcete roz­bie­hať svoj nápad, v akej pro­fe­sii chcete pra­co­vať či pod­ni­kať, stačí sa tro­chu roz­hliad­nuť. Ak na sebe začí­nate makať ako dizaj­nér, herec, práv­nik či foto­graf, využite google vo svoj pros­pech. V prie­behu nie­koľ­kých minút doká­žete nájsť osob­nosť, ktorá je v danej oblasti známa a uzná­vaná. Alebo sa spý­tajte pria­te­ľov, koho by vám odpo­ru­čili.

Čo ak neviete, čo chcete robiť?

Samoz­rejme nie každý vie, čím chce byť. A to je zatiaľ úplne v poriadku. Dôle­žité je, že s tým chcete niečo robiť. Môžete si vyskú­šať prax vo via­ce­rých odvet­viach, začať dob­ro­voľ­ní­čiť alebo len tak bri­gá­do­vať, do kým vám vaša budúc­nosť nepadne do oka. Alebo to skúste inak.Náj­dite si kouča. To nie je ten istý člo­vek ako men­tor. Kouč vám nepo­radí a s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou ani nebude mať skú­se­nosti, ktoré hľa­dáte. Dokáže vás však kou­čo­vať, teda správ­nymi otáz­kami vám pomôže odha­liť čím sa v sku­toč­nosti chcete stať. Pre­tože správnu odpo­veď nepozná nikto iný ako vy sám.

Ako oslo­viť men­tora či kouča?

V prvom rade by ste ho mali mať “pre­čí­ta­ného”. Tomu venujte pokojne aj nie­koľko dní či týž­dňov. Pre­čí­tajte si od neho knihy, blogy, odo­be­rajte jeho obsah na Face­bo­oku či Twit­teri. Spoz­najte jeho filo­zo­fiu a víziu. Ak sa nebu­dete o svojho poten­ciál­neho men­tora dosta­točne zau­jí­mať, neča­kajte, že mu na vás bude zále­žať.

Po nie­koľ­kých dňoch či týžd­ňoch sle­do­va­nia začnite nad­vä­zo­vať s men­to­rom komu­ni­ká­ciu. Pri­ho­vorte sa mu na kon­fe­ren­cii, komen­tujte mu sta­tus, opý­tajte sa ho na prob­lém, ktorý práve rie­šite a s kto­rým by vám mohol za pár sekúnd pomôcť. Takto sa dosta­nete do jeho pove­do­mia. Samoz­rejme je dôle­žité, ako komu­ni­ku­jete a ako sa pre­zen­tu­jete na sociál­nych sie­ťach. Inak pove­dané – aká je vaša osobná značka. Tá často­krát roz­ho­duje o tom, či ľudí vôkol seba zauj­mete alebo nie. Ak si ešte nebu­du­jete svoju osobnú značku, rád vám s ňou pomô­žem na indi­vi­du­ál­nych kon­zul­tá­ciách. (klik)

Prek­vapte ho!

Ak ste si vybrali známu osob­nosť, ktorá je maxi­málne vyťa­žená, môže byť náročné sa k nej dostať. Preto hľa­dajte spô­sob, akým by ste ju mohli prek­va­piť. Spravte čokoľ­vek, z čoho tejto osobe padne sánka. Pokúste sa vytvo­riť túžbu v srdci svojho poten­ci­onál­neho men­tora, aby vás chcel tak­tiež spoz­nať. Áno, je to sku­točne tvrdý orie­šok, no pora­dím vám.

Môžete pre ňho nato­čiť špe­ciálne video, napí­sať mu o svo­jej vízii alebo si od neho vypý­tať 40 sekúnd pozor­nosti vo výťahu. Keď si zís­kate jeho pozor­nosť, požia­dajte ho o to, aby sa stal vašim men­to­rom. A to je vaša druhá úloha, pred kto­rou práve sto­jíte.

Ako vyzerá men­to­ring v praxi?

Men­to­ring je cie­ľa­ve­domý osob­nostný roz­voj a preto bude ide­álne ak si so svo­jim men­to­rom sta­no­víte hneď na začiatku cieľ a spô­sob spo­lu­práce. To zna­mená určiť si ako často sa budete stre­tá­vať a v akých oblas­tiach potre­bu­jete men­to­ro­vať. Ide­álne je stre­tá­vať sa so svo­jim men­to­rom inten­zívne – raz za dva týždne, no nie­komu môže skôr vyho­vo­vať raz za dva mesiace.

Na čo sa môžete men­tora pýtať?

Toto je skôr indi­vi­du­álna než vše­obecná otázka. Záleží od chuti men­tora a od vašej potreby. No môžete s ním kon­zul­to­vať svoje nápady a roz­hod­nu­tia. Pýtať sa ho na spô­soby, akými by ste mohli pre­ko­nať prob­lémy, s kto­rými sa neviete pohnúť. Men­tor vám často ukáže cestu, ktorá bude krat­šia, odo­vzdá vám kon­takt na kľú­čovú osobu alebo vám rovno povie, čo na základe jeho skú­se­ností nebude fun­go­vať.

Sle­dujte váš osob­nostný roz­voj

Nestre­tá­vajte sa so svo­jim men­to­rom len preto, aby ste si spra­vili čiarku. Prí­tom­nosť men­tora vo vašom súkrom­nom či pra­cov­nom živote by mala byť ihneď bada­teľná. Aj preto sa poroz­prá­vajte so svo­jim men­to­rom o akýchsi check poin­tov, ktoré vám ukážu ako sa posú­vate. Keď vám dá men­tor nejakú prak­tickú úlohu, snažte sa ju do najb­liž­šieho stret­nu­tia spl­niť.

A čo s vašou pod­ni­ka­vos­ťou?

V úvode blogu som vás sľú­bil, že nebu­dem písať len o men­to­ringu. Platí však pra­vidlo, že ak si náj­dete dob­rého men­tora, vaša ini­cia­tíva začne rásť a vy budete zo dňa na deň akč­nejší. Pod­ni­kať nezna­mená vždy len robiť biz­nis. Nemu­síte sa stať pod­ni­ka­te­ľom na to, aby ste si roz­ví­jali svoju pod­ni­ka­vosť.

Pod­ni­ka­vosť je spô­sob akým mys­líte. Jej súčas­ťou je kre­a­ti­vita, ini­cia­tíva a pre­mie­ňa­nie prob­lé­mov na kon­krétne rie­še­nia. Strá­cate sa? Vysvet­lím vám to na kon­krét­nom prí­klade. Každý úspešný pod­ni­ka­teľ mal na začiatku svojho biz­nisu buď nejaký nápad alebo prob­lém, ktorý videl vo svo­jom okolí. Pozorne si vší­mať prob­lémy je sku­točne veľká výhra, pre­tože každý prob­lém má nejaké rie­še­nie.

Nasaďte si takúto optiku aj vy. Vašou tre­ťou prak­tic­kou úlo­hou bude napí­sať si 10 prob­lé­mov, s kto­rými stre­tá­vate. A následne využiť svoju kre­a­ti­vitu na to, aby ste našli rie­še­nia týchto 10 prob­lé­mov. Nie je to však jed­no­du­ché. Hľa­dať prob­lémy a vymýš­ľať rie­še­nia, za ktoré by vám nie­kto zapla­til učím účast­ní­kov ško­le­nia o pro­jek­to­vom manaž­mente. Keďže v najb­liž­šom dobe toto ško­le­nie nechys­tám, s touto úlo­hou vám rád pomô­žem na osob­nom stret­nutí.

Čo si zobrať z dneš­ného blogu?

– men­tor je dôle­ži­tou súčas­ťou na ceste za vašim úspe­chom
– posky­tuje vám osobné vede­nie nie­len v pro­fe­sij­nej oblasti
– men­tor vám ukáže, ktoré chyby už robiť nemu­síte
– men­tor nie je tá istá osoba ako kouč
– preto sa roz­hod­nite, koho aktu­álne potre­bu­jete na svo­jej ceste
– napíšte si zoznam even­tov, kde sa pôj­dete pozrieť na svojho men­tora
– skon­tak­tujte sa s ním a požia­dajte ho o men­to­ring
– sta­novte si cieľ men­to­ringu a spô­sob
– roz­ví­jajte svoju pod­ni­ka­vosť a kre­a­ti­vitu
– náj­dite 10 prob­lé­mov, ktoré si vyža­dujú rie­še­nia
– hľa­dajte také prob­lémy, za ktoré rie­še­nia budú ľudia ochotní zapla­tiť

A čo sa dozviete zaj­tra? Na čo zabúda väč­šina ľudí, ktorí roz­bie­hajú aký­koľ­vek svoj nápad. Viete o čom hovo­rím? O pre­zen­tá­cii, pro­pa­gá­cii a mar­ke­tingu. O tom, že každý nápad je zby­točný, pokiaľ ho nedos­ta­nete medzi ľudí.

Počas tohto týž­dňo­vého mini seriálu ma môžete sle­do­vať na Face­bo­oku, pre­čí­tať si pred­chá­dza­júce články alebo (objed­nať kon­zul­tá­ciu klik!), v kto­rej vám indi­vi­du­álne pora­dím a uká­žem ako roz­be­hnúť seba, svoj pro­jekt či firmu.

PON­DE­LOK: Roz­behni sa za 7 dní (klik!)
UTO­ROK: Obklop sa správ­nymi ľuďmi (klik!)
STREDA: Začni sa vzde­lá­vať
ŠTVR­TOK: Vyber si men­tora a začni pod­ni­kať
PIA­TOK: Pre­daj sa!
SOBOTA: Zbie­raj feed­back a zdo­ko­na­ľuj
NEDEĽA: Uží­vaj si

Zdroj: jaroslavdodok.com

Pridať komentár (0)