Roz­bie­hate biz­nis? Toto vám nikto nepo­vie

Ľudovít Nastišin / 12. august 2015 / Tools a produktivita

Exis­tujú dva typy ľudí: tí, ktorí sa o dia­nie okolo seba zau­jí­majú a tí, ktorí by o tom, čo sa okolo nich deje, rad­šej neve­deli. Tento člá­nok je pre ľudí, ktorí sa o veci zau­jí­majú a chcú vedieť, čo ich čaká potom, ako si zalo­žia vlastnú spo­loč­nosť.

Pred­stavte si mode­lovú situ­áciu: v nemoc­nici ležia na lôž­kach dve pacientky, ktoré obe za pár hodín čaká ope­rá­cia. Jedna z nich má v rukách pri­pra­vený poznám­kový blok a pero s tým, že má na doktora pri­chys­ta­ných nie­koľko otá­zok, na ktoré bude chcieť počuť odpo­vede ešte pred­tým než sa usku­toční samotný zákrok. Táto pacientka si chce byť istá, že cel­kom roz­umie kaž­dému detailu toho, čo sa bude diať, keď si ľahne pod nôž.

Vedľa leží druhá pacientka, ktorá si lis­tuje v časo­pise a snaží sa nejako zabiť čas, ktorý jej do ope­rá­cie zostáva. Keď ju na zákrok zavo­lajú, nepýta sa doktora nič a iba túži po tom, nech to už má všetko za sebou. Tento člá­nok ale nie je pre ľudí, ako je táto pacientka, pre tých, ktorí sa vrhnú bez roz­mýš­ľa­nia do novej skú­se­nosti s vie­rou, že v koneč­nom dôsledku vlastne všetko dobre dopadne. Tento člá­nok je pre ľudí, ktorí sú ako prvá pacientka, pre tých, ktorí sa sna­žia dostať k čo naj­viac infor­má­ciám, ešte pred­tým, než sa do nie­čoho pus­tia. Môže byť uži­točný pre ľudí, ktorí potre­bujú mať uce­lenú pred­stavu o tom, čo sa môže diať, aby sa cítili viac pri­pra­vení a zvládli to, čo ich čaká.

Ak sa vám teda zdá, že pat­ríte do sku­piny ľudí, ktorí chcú byť o všet­kom vpred dobre infor­mo­vaní a roz­mýš­ľate o tom, že by ste začali s vlast­ným pod­ni­ka­ním, čítajte ďalej. Ak sa vám ale zdá, že medzi takýchto ľudí nepat­ríte, všetko je v poriadku! Nie je nič zlé na tom, učiť sa z vlast­ných chýb a sta­vať na vlast­ných skú­se­nos­tiach, takže ak to tak cítite, pokojne v tom pokra­čujte. Avšak pre tých, ktorí chcú byť o veciach vpred infor­mo­vaní, je niž­šie spí­saní zoznam šies­tich vecí, ktoré vám o spus­tení vlast­ného biz­nisu nikto nepo­ve­dal, hoci by ste o nich mali vedieť.

1. Budete síce sám sebe šéfom, ale budete v tom hrozný (teda aspoň zo začiatku)

Ľudia pova­žujú za obrov­ský úspech to, ak sa nie­komu podarí stať sa sám sebe šéfom a ak ste to doká­zali vy, v pod­state sa môže zdať, že žijete život, o kto­rom všetci sní­vajú. Nemu­síte cho­diť do práce načas, nikomu sa nepot­re­bu­jete hlá­siť či ospra­vedl­ňo­vať a nikto vám nemôže hovo­riť, čo môžete robiť a čo nie. V pod­state neexis­tuje nič, čo by stálo medzi vami a tým, čo chcete robiť. Každý člo­vek, ktorý denne chodí do práce, ktorú nená­vidí a poslú­cha šéfa, kto­rého nemá rád, sníva presne o takomto živote!

Samoz­rejme, je to fajn, keď si je člo­vek sám šéfom. Avšak popri tých pozi­tí­vach, vám mnoho ľudí vám nepo­vie o tom, koľko práce budete musieť cel­kom sám zvlá­dať, v prí­pade, že sa naozaj budete chcieť stať oso­bou, ktorá pove­dia úspešný biz­nis. Mys­lím si, že aj vy ste už počuli o tom, že sa lídri úspeš­ných spo­loč­ností neob­ja­vujú len tak náho­dou, ale musia sa vypra­co­vať. A to niečo stojí!

Ľudia, ktorí idú do vlast­ného biz­nisu s tým, že budú robiť kde­koľ­vek, kedy­koľ­vek a čokoľ­vek, len aby zaro­bili, už nemajú pokojný život ako nie­kto, kto dôjde v pon­de­lok do práce a na stole má polo­žené vopred určené úlohy od svojho šéfa. To, že sú sami sebe šéfmi so sebou pri­náša množ­stvo zod­po­ved­nosti. Ako CEO svo­jej spo­loč­nosti, ste to vy, kto musí roz­hod­núť o tom, čo treba robiť, kto to má uro­biť a kedy to má byť hotové. Je to na vás, aby ste prišli s dob­rými roz­hod­nu­tiami, aj v zlo­ži­tých situ­áciách a počas doby, kedy si nemôže vaša spo­loč­nosť uro­biť zlý krok.

Ako člo­vek, ktorý vedie celú spo­loč­nosť, musíte neus­tále roz­mýš­ľať o iných ľuďoch. Musíte totiž vždy mys­lieť na svo­jich zamest­nan­cov, zákaz­ní­kov, par­tne­rov, inves­to­rov, porad­cov, práv­ni­kov, účtov­ní­kov a na mnoho ďal­ších. Stať sa výni­moč­ným líd­rom je jed­nou z naj­väč­ších výziev v živote pod­ni­ka­teľa.

Keď už ste sám sebe šéfom, neexis­tuje pre vás niečo ako pod­vá­dza­nie, či tajné cho­de­nie domov pred­časne. Aký­koľ­vek úspech, ktorý dosiah­nete, aký­koľ­vek pokrok, ktorý spra­víte, musí byť totiž vydretý tvrdou prá­cou, deň po dni, mesiac po mesiaci, rok po roku. Byť sám sebe šéfom, ktorý správne vedie svoju spo­loč­nosť, si vyža­duje množ­stvo dis­cip­líny, obe­ta­vosti a odhod­la­nia. A na to, aby ste doká­zali nie­kým takým byť, potre­bu­jete čas. Vlastne je to vec, ktorú sa učíte celý svoj život, pre­tože spolu s tým, ako sa časom kom­pli­kuje váš biz­nis, kom­pli­kuje sa aj jeho ovlá­da­nie. Je to teda nikdy nekon­čiaci pro­ces práce a osob­ného roz­voja.

2. Príde čas, kedy sa veci poka­zia

Náj­dite prob­lém

Pre­skú­majte ho 

Príďte s novým plá­nom

Vytvorte si stra­té­giu

Začnite podľa nej veci budo­vať

Príďte s pro­to­typmi

Ove­rujte

Vybu­dujte si vlastnú sieť 

Prij­mite nových ľudí 

Obsaďte ich do vhod­ných pozí­cií

Orga­ni­zujte beh spo­loč­nosti

Vyví­jajte

Tes­tujte

Opa­kujte to 

Príďte s pro­duk­tom, ktorý na trhu môže pre­ra­ziť

Rai­sujte

Vyrá­bajte

Teraz si vyznačte celý zoznam vecí, ktorý vidíte, sko­pí­rujte ho a pri­lepte popod prvý zoznam. Opa­kujte tento pro­ces od 10 do 100 krát. Keď skon­číte, budete roz­umieť tomu, čo asi potre­bu­jete robiť, aby ste mohli vybu­do­vať úspešnú spo­loč­nosť.

Je toho veľa, však? Áno, viem. Byť foun­de­rom je sku­točne ťažké! Je to vlastne tak zlo­žité, že je až cel­kom nor­málne cítiť sa pre­ťa­žený, pod tla­kom, so sna­hou všetko čo naj­rých­lej­šie a bez veľ­kých chýb zvlád­nuť. Ak roz­mýš­ľate nad spus­te­ním vlast­ného biz­nisu, mali by ste teda vedieť, že pri­chá­dzajú obdo­bia, kedy sa veci poka­zia. Keď sa to ale stane aj vám, musíte si uve­do­miť, že v tom nie ste sám, keďže exis­tujú tisícky ďal­ších začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov, ktorí majú tiež prob­lémy s ria­de­ním svojho biz­nisu. Potom si uve­do­míte, že aj neús­pech bol len súčas­ťou cesty vášho pod­ni­ka­nia, ktorá môže stále pokra­čo­vať úspešne.

3. Váš par­tner vás možno opustí a vaša rodina vás možno pre­stane mať rada

Tak­mer všetko, čo teraz pova­žu­jete za „svoj život“, pre­stane exis­to­vať, keď sa roz­hod­nete začať s vlast­ným biz­ni­som. Všetko sa zmení a vy už možno nebu­dete každú noc spať doma, raňaj­ko­vať s rodi­nou a tak­mer určite sa nebu­dete vždy stí­hať domov vrá­tiť na večeru. Kvôli pod­ni­ka­niu možno prí­dete aj o veľa koníč­kov. Už možno nebu­dete môcť cho­diť s pria­teľmi po práci hrá­vať fut­bal, v pia­tok večer do baru, cez víkendy poze­rať filmy s rodi­nou a ani sa denne sta­rať o svoju kon­dičku tak, ako dote­raz.

Budete musieť pove­dať zbo­hom veľa veciam, ktoré dnes pova­žu­jete za bežné a obľú­bené súčasti svojho života. Ak začnete pod­ni­kať, budete možno musieť celý váš svet zme­niť. A kým vy budete tieto zmeny robiť, mnoho z vašich blíz­kych ľudí z nich nebude mať radosť. Bude im možno chý­bať čas, ktorý s vami trá­vili, kým ste sa začali veno­vať vášmu biz­nisu. Nie­ktorí z nich vás možno nebudú vedieť pocho­piť a opus­tia vás. Buďte si preto vedomý toho, že vaše roz­hod­nu­tie, začať s vlast­ným biz­ni­som ovplyvní aj ostat­ných vo vašom živote, čo nemusí vždy dopad­núť ide­álne.

4. Ak nepoz­náte samého seba, budete to mať ťažké

Ak začí­nate s vlast­ným biz­ni­som a stále cel­kom dobre nepoz­náte samého seba, to kým sa chcete stať a prečo ste si vybral práve túto cestu, aby ste to doká­zali, budete omnoho ťaž­šie vní­mať všetky neprí­jemné ele­menty tohto odvet­via. Budete ľah­šie ovplyv­ni­teľný, ľah­šie sa dosta­nete na cesty, na ktoré ste sa dostať nech­celi a tým samoz­rejme môže váš biz­nis aj zanik­núť. Dokonca, aj keby sa vám poda­rilo dosiah­nuť svoje ciele, stále by ste sa cítili nena­pl­nený. Prečo? Aj napriek všet­kej tej tvr­dej práci a času, ktorý do svojho pod­ni­ka­nia vlo­žíte, zosta­nete prázdny, pre­tože ste pri tom všet­kom stále neprišli na to, kto vlastne ste a čo vás robí šťast­ným.

Náj­dite si preto čas na to, aby ste prišli na to, kto vlastne ste a prečo presne je vybu­do­va­nie vlast­nej spo­loč­nosti pre vás tá správna cesta. Potom by ste mali svoju víziu vlo­žiť do vecí, ktoré pre vás majú nejaký zmy­sel, naozaj hlbší zmy­sel. Takéto veci sa potom stanú vašou moti­vá­ciou a samoz­rejme aj pri­nesú napl­ne­nie do vášho života.

5. Bude vám to trvať o mnoho dlh­šie, než si mys­líte

Tak naprí­klad, spo­loč­nosť Apple, ktorá bola zalo­žená v roku 1976 v sku­toč­nosti potre­bo­vala osem rokov na to, aby sa o nej začalo hovo­riť. Ďalej, Ben Sil­ber­mann, foun­der spo­loč­nosti Pin­te­rest, odišiel v roku 2008 z Googlu, aby si mohol zalo­žiť vlastný star­tup. Prvá appka, ktorú vytvo­ril sa volala Tote. A hoci nebola táto apli­ká­cia úspešná, Sil­ber­mann sa nevzdal. Vybu­do­val ďal­šiu appku, s náz­vom Pin­te­rest. Počas troch rokov táto appka zís­kal 25-mili­ó­novú pou­ží­va­teľ­skú základňu. 

Exis­tuje mnoho podob­ných prí­be­hov a ich odkaz je jasný: vybu­do­va­nie úspeš­nej spo­loč­nosti potre­buje čas. A hovo­ríme tu o oveľa väč­šom množ­stve času, než si väč­šina ľudí myslí. Preto, ak máte v hlave pred­stavu urči­tého úspe­chu, počí­tajte s tým, že si na neho budete musieť počkať aj dva, možno až tri krát dlh­šie než si mys­líte. Pamä­tajte si avšak, že v pod­ni­kaní nejde o krátke šprinty, ale skôr o jeden dlhý mara­tón plný behov v roz­diel­nej rých­losti.

6. Asi vás čaká neús­pech.

Do troch rokov od svojho zalo­že­nia, narazí na tvrdú bránu neús­pe­chu až 92% star­tu­pov. Pred­stavte si teda, že sa vy a ďal­ších 99 vašich pria­te­ľov roz­hodne teraz začať s vlast­ným biz­ni­som. Podľa tejto šta­tis­tiky budete v lete 2018 všetci, okrem ôsmich vedieť, že vaše pro­jekty neus­peli. Je to šia­lené však? Taký však je svet star­tu­pov.

Tých pár úspeš­ných pro­jek­tov je to, čo drží celé toto odvet­vie nažive. Každú chvíľu potom pri­chá­dza nová vlna pod­ni­ka­te­ľov, ktorí bojujú za to, aby si našli svoje miesto v tej „top 8“. A kvôli nim sa potom vra­cajú aj inves­tori, je jedno koľko nevý­hod­ných inves­tí­cií už pred tým spra­vili.

Je to tak, že tie úspešné prí­behy v nás živia vieru, že nemožné je vlastne možné a že ten risk, ktorý sme ochotní pod­stú­piť, naozaj stojí za to.

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)