RTVS vysie­la olym­piá­du v 4K kva­li­te. Okrem BBC je tak jedi­nou tele­ví­zi­ou v Euró­pe, kto­rá skú­ša ten­to expe­ri­ment

Rudolf Nečas / 6. augusta 2016 / Zo Slovenska

Naša verej­no­prá­va tele­ví­zia, kto­rej prog­ra­my ešte done­dáv­na vyze­ra­li ako nato­če­né v 80-tych rokoch, spra­vi­la veľ­ký krok vpred.

Bude totiž­to ako jed­na z mála tele­ví­zií na sve­te vysie­lať olym­piá­du v Ultra HD. Okrem RTVS sa do toho z európ­skych tele­ví­zií pus­ti­la už len BBC a celo­sve­to­vo je ich doko­py sedem. Je to odváž­ny krok v dobe keď sa dosť dis­ku­tu­je o finan­co­va­ní RTVS a kon­ce­si­onár­skych poplat­koch, ale samot­nú tele­ví­ziu to nebu­de stáť ani cent. Všet­ky nákla­dy na toto vysie­la­nie zatiah­ne Tower­com spo­lu s Tele­ko­mom.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: skycrapercity.com

Pre­no­sy v Ultra HD bude v Riu vyrá­bať japon­ská NHK TV. RTVS ten­to pro­jekt berie ako tes­to­va­nie naj­nov­ších štan­dar­dov. Jem­ný obraz v tak­to vyso­kom roz­lí­še­ní si žiaľ nebu­de­me môcť užiť všet­ci. Dostup­né bude v DVB-T2 z bra­ti­slav­ské­ho Kam­zí­ka, tak­že sa mu pote­šia hlav­ne tí v Bra­ti­slav­skom kra­ji. Pre­nos bude v moder­nom štan­dar­de HEVC a 30 sním­ka­mi za sekun­du. Jeho šíre­nie bude mať na sta­ros­ti Tower­com.

Slo­vak Tele­kom ako dru­hý par­tner pro­jek­tu chce Ultra HD obsah posky­to­vať cez apli­ká­ciu pre smart tele­ví­zo­ry. Sta­čí ak máš smart TV od Sam­sun­gu z mode­lo­vé­ho roku 2015 ale­bo 2016 s ope­rač­ným sys­té­mom Tizen. App­ka je už dostup­ná v obcho­de a môžeš si ju vyhľa­dať pod náz­vom “4K Tele­kom”. Dostup­ná je len pre divá­kov na Slo­ven­sku.

the-designs-for-the-2016-olympic-park-in-rio-de-janeiro-look-spectacular

foto: newscult.com

Dáto­vý tok pre vysie­la­nie cez anté­nu má byť oko­lo 20 Mbit/s, cez app­ku to bude pri­bliž­ne 10 Mbit/s, tak­že cez anté­nu bude obraz prav­de­po­dob­ne o nie­čo lep­ší.

Ďal­šou zme­nou opro­ti štan­dard­né­mu vysie­la­niu bude, okrem roz­lí­še­nia aj časo­vý posun. Pre­no­sy sa nebu­dú vysie­lať naži­vo, ale s časo­vým one­sko­re­ním asi 12 hodín. Tiež nepôj­de o rov­na­ký obsah aký budeš môcť vidieť na Jed­not­ke ale­bo Dvoj­ke. Sní­ma­né budú len oba cere­mo­niá­ly (úvod­ný a záve­reč­ný) a nie­kto­ré vybra­né špor­ty ako fut­bal, bas­ket­bal, plá­va­nie a džu­do. Toto obme­dze­nie má na sve­do­mí NHK TV, kto­rá vraj nemá dosta­tok potreb­nej tech­ni­ky pre Ultra HD. 

Aerial view of the Christ the Redeemer statue atop Corcovado Hill and the Mario Filho (Maracana) stadium in Rio de Janeiro, Brazil on May 10, 2013. The Maracana stadium will host the upcomig Confederations Cup next June, the Brazil 2014 FIFA World Cup and the 2016 Summer Olympics. AFP PHOTO /VANDERLEI ALMEIDAVANDERLEI ALMEIDA/AFP/Getty Images

foto: olympic-rio-16.com

RTVS má prá­va na vysie­la­nie olym­piá­dy do kon­ca roka a rov­na­ko dlho bude fun­go­vať aj toto Ultra HD vysie­la­nie, kde si po jej skon­če­ní budeš môcť až do kon­ca roka pozrieť reprí­zy.

Slo­ven­ský komen­tár bude pri Ultra HD k dis­po­zí­cií žiaľ iba pre úvod­ný a záve­reč­ný cere­mo­niál. Je to kvô­li roz­diel­ne­mu obsa­hu v tom­to a HD vysie­la­ní a tak by sa moh­lo stať, že by komen­tá­tor videl na svo­jej obra­zov­ke nie­čo iné ako ty doma a komen­tár by potom nedá­val zmy­sel. V špor­toch teda začu­ješ len pôvod­nú rucho­vú sto­pu.

Ultra HD obsah si nepoz­rieš na Jed­not­ke ani na Dvoj­ke, bude naň vyčle­ne­ný špe­ciál­ny prog­ram s náz­vom RTVS ultra HD.

rio-2016-olympics-hero-01

foto: androidcentral.com

zdroj: slovensko.rtvs.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: qz.com

Pridať komentár (0)