RTVS vysiela olym­piádu v 4K kva­lite. Okrem BBC je tak jedi­nou tele­ví­ziou v Európe, ktorá skúša tento expe­ri­ment

Rudolf Nečas / 6. augusta 2016 / Zo Slovenska

Naša verej­no­práva tele­ví­zia, kto­rej prog­ramy ešte done­dávna vyze­rali ako nato­čené v 80-tych rokoch, spra­vila veľký krok vpred.

Bude totižto ako jedna z mála tele­ví­zií na svete vysie­lať olym­piádu v Ultra HD. Okrem RTVS sa do toho z európ­skych tele­ví­zií pus­tila už len BBC a celo­sve­tovo je ich dokopy sedem. Je to odvážny krok v dobe keď sa dosť dis­ku­tuje o finan­co­vaní RTVS a kon­ce­si­onár­skych poplat­koch, ale samotnú tele­ví­ziu to nebude stáť ani cent. Všetky náklady na toto vysie­la­nie zatiahne Tower­com spolu s Tele­ko­mom.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: skycrapercity.com

Pre­nosy v Ultra HD bude v Riu vyrá­bať japon­ská NHK TV. RTVS tento pro­jekt berie ako tes­to­va­nie naj­nov­ších štan­dar­dov. Jemný obraz v takto vyso­kom roz­lí­šení si žiaľ nebu­deme môcť užiť všetci. Dostupné bude v DVB-T2 z bra­ti­slav­ského Kam­zíka, takže sa mu pote­šia hlavne tí v Bra­ti­slav­skom kraji. Pre­nos bude v moder­nom štan­darde HEVC a 30 sním­kami za sekundu. Jeho šíre­nie bude mať na sta­rosti Tower­com.

Slo­vak Tele­kom ako druhý par­tner pro­jektu chce Ultra HD obsah posky­to­vať cez apli­ká­ciu pre smart tele­ví­zory. Stačí ak máš smart TV od Sam­sungu z mode­lo­vého roku 2015 alebo 2016 s ope­rač­ným sys­té­mom Tizen. Appka je už dostupná v obchode a môžeš si ju vyhľa­dať pod náz­vom “4K Tele­kom”. Dostupná je len pre divá­kov na Slo­ven­sku.

the-designs-for-the-2016-olympic-park-in-rio-de-janeiro-look-spectacular

foto: newscult.com

Dátový tok pre vysie­la­nie cez anténu má byť okolo 20 Mbit/s, cez appku to bude pri­bližne 10 Mbit/s, takže cez anténu bude obraz prav­de­po­dobne o niečo lepší. 

Ďal­šou zme­nou oproti štan­dard­nému vysie­la­niu bude, okrem roz­lí­še­nia aj časový posun. Pre­nosy sa nebudú vysie­lať naživo, ale s časo­vým one­sko­re­ním asi 12 hodín. Tiež nepôjde o rov­naký obsah aký budeš môcť vidieť na Jed­notke alebo Dvojke. Sní­mané budú len oba cere­mo­niály (úvodný a záve­rečný) a nie­ktoré vybrané športy ako fut­bal, bas­ket­bal, plá­va­nie a džudo. Toto obme­dze­nie má na sve­domí NHK TV, ktorá vraj nemá dosta­tok potreb­nej tech­niky pre Ultra HD. 

Aerial view of the Christ the Redeemer statue atop Corcovado Hill and the Mario Filho (Maracana) stadium in Rio de Janeiro, Brazil on May 10, 2013. The Maracana stadium will host the upcomig Confederations Cup next June, the Brazil 2014 FIFA World Cup and the 2016 Summer Olympics. AFP PHOTO /VANDERLEI ALMEIDAVANDERLEI ALMEIDA/AFP/Getty Images

foto: olympic-rio-16.com

RTVS má práva na vysie­la­nie olym­piády do konca roka a rov­nako dlho bude fun­go­vať aj toto Ultra HD vysie­la­nie, kde si po jej skon­čení budeš môcť až do konca roka pozrieť reprízy. 

Slo­ven­ský komen­tár bude pri Ultra HD k dis­po­zí­cií žiaľ iba pre úvodný a záve­rečný cere­mo­niál. Je to kvôli roz­diel­nemu obsahu v tomto a HD vysie­laní a tak by sa mohlo stať, že by komen­tá­tor videl na svo­jej obra­zovke niečo iné ako ty doma a komen­tár by potom nedá­val zmy­sel. V špor­toch teda začu­ješ len pôvodnú ruchovú stopu.

Ultra HD obsah si nepoz­rieš na Jed­notke ani na Dvojke, bude naň vyčle­nený špe­ciálny prog­ram s náz­vom RTVS ultra HD.

rio-2016-olympics-hero-01

foto: androidcentral.com

zdroj: slovensko.rtvs.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: qz.com

Pridať komentár (0)