Ruka­vi­ce, kto­ré doká­žu pre­lo­žiť zna­ko­vú reč, uľah­čia mili­ó­ny živo­tov

Michaela Líšková / 20. mája 2016 / Business

Dvo­j­ici štu­den­tov sa poda­ri­lo vyvi­núť špe­ciál­ne ruka­vi­ce, kto­ré mili­ó­nom hlu­cho­ne­mých ľudí pomô­žu jed­no­duch­šie sa doho­vo­riť.

Tho­mas Pry­or a Navid Azo­di na Uni­ver­si­ty of Was­hing­ton štu­du­jú letec­ké a astro­nau­tic­ké inži­nier­stvo a biz­nis admi­ni­stra­tí­vu. Oba­ja na seba nara­zi­li v prvom roč­ní­ku a spo­jil ich záu­jem o rie­še­nie prob­lé­mov a ich túž­ba vytvo­riť nie­čo nové. Napriek svoj­mu mla­dé­mu veku majú cha­la­ni už znač­né skú­se­nos­ti. Tho­mas naprí­klad vedie vlast­ný tím vývo­já­rov v spo­loč­nos­ti Hus­ky Robo­tics a záro­veň men­to­ru­je asi 30 ďal­ších štu­den­tov. Navid stá­žo­val v NASA a tiež v spo­loč­nos­ti App­le.

flipboard com

foto: flipboard.com

Vymýš­ľať a tvo­riť sa im, zdá sa, zatiaľ veľ­mi dob­re darí a svo­jou odhod­la­nos­ťou a sna­hou sú inšpi­rá­ci­ou pre mno­hých spo­lu­žia­kov. No a v nepo­sled­nom rade sú už aj náde­jou množ­stva hlu­chých či hlu­cho­ne­mých ľudí, kto­rí majú prob­lé­my sa v bež­nom živo­te doro­zu­mie­vať s dru­hý­mi.

Nie všet­ci totiž ovlá­da­me zna­ko­vú reč a tak je pre nemých ľudí na den­nom poriad­ku, že sa dosta­nú do situ­ácie, kedy je pre nich v komu­ni­ká­cii s dru­hým člo­ve­kom pod­stat­ne ťaž­šie vyjad­riť, čo potre­bu­jú. Nie vždy majú po boku člo­ve­ka, kto­rý zna­ko­vú reč ovlá­da a je schop­ný potre­by nemé­ho inter­pre­to­vať. Tho­mas a Navid sa teda svo­jím vyná­le­zom sna­žia tým­to ľuďom pomôcť a aspoň tro­chu im uľah­čiť osud.

Čo sa teda roz­hod­li títo dva­ja šikov­ní cha­la­ni uro­biť? Navrh­li a vytvo­ri­li špe­ciál­ne ruka­vi­ce, kto­ré auto­ma­tic­ky pre­kla­da­jú zna­ko­vú reč do tex­tu a hovo­re­nej reči. Keď vez­me­me do úva­hy fakt, že na sve­te je oko­lo 70 mili­ó­nov hlu­chých či hlu­cho­ne­mých ľudí, Tho­mas a Navid sa posta­ra­li o vcel­ku revo­luč­ný objav. Člo­ve­ku sa až nech­ce veriť, čo všet­ko vie vyrie­šiť pár ruka­víc.

z

foto: flipboard.com

Ruka­vi­ce s náz­vom Sig­nA­long zapo­ji­li do súťa­že Lemel­son-MIT a v rám­ci súťa­že vyhra­li prís­pe­vok 10 tisíc ame­ric­kých dolá­rov, čo je oko­lo 8 866 eur. V súčas­nos­ti toto zaria­de­nie fun­gu­je stá­le ako tes­to­va­cí pro­to­typ, verí­me však, že prís­pe­vok urých­li dokon­če­nie ruka­víc a zabez­pe­čí tak lep­šiu budúc­nosť všet­kým, kto­rí ju potre­bu­jú.

Cie­ľom je, okrem pre­kla­du zna­ko­vej reči do hovo­re­né­ho jazy­ka či tex­tu, aj prak­tic­kosť zaria­de­nia. Ruka­vi­ce sú znač­ne men­šie, ako podob­né zaria­de­nia, kto­ré sní­ma­jú celú ruku až po pažu ale­bo video. Opro­ti tomu sú ruka­vi­ce prak­tic­kej­šia voľ­ba vhod­ná na kaž­do­den­né využí­va­nie.

Vo svo­jom videu nám oba­ja pre­zen­tu­jú svo­je špe­ciál­ne ruka­vi­ce:

zdroj: huffingtonpost.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: megapassions.org

Pridať komentár (0)