Ruka­vice, ktoré dokážu pre­lo­žiť zna­kovú reč, uľah­čia mili­óny živo­tov

Michaela Líšková / 20. mája 2016 / Business

Dvo­j­ici štu­den­tov sa poda­rilo vyvi­núť špe­ciálne ruka­vice, ktoré mili­ó­nom hlu­cho­ne­mých ľudí pomôžu jed­no­duch­šie sa doho­vo­riť.

Tho­mas Pryor a Navid Azodi na Uni­ver­sity of Was­hing­ton štu­dujú letecké a astro­nau­tické inži­nier­stvo a biz­nis admi­ni­stra­tívu. Obaja na seba nara­zili v prvom roč­níku a spo­jil ich záu­jem o rie­še­nie prob­lé­mov a ich túžba vytvo­riť niečo nové. Napriek svojmu mla­dému veku majú cha­lani už značné skú­se­nosti. Tho­mas naprí­klad vedie vlastný tím vývo­já­rov v spo­loč­nosti Husky Robo­tics a záro­veň men­to­ruje asi 30 ďal­ších štu­den­tov. Navid stá­žo­val v NASA a tiež v spo­loč­nosti Apple.

flipboard com

foto: flipboard.com

Vymýš­ľať a tvo­riť sa im, zdá sa, zatiaľ veľmi dobre darí a svo­jou odhod­la­nos­ťou a sna­hou sú inšpi­rá­ciou pre mno­hých spo­lu­žia­kov. No a v nepo­sled­nom rade sú už aj náde­jou množ­stva hlu­chých či hlu­cho­ne­mých ľudí, ktorí majú prob­lémy sa v bež­nom živote doro­zu­mie­vať s dru­hými.

Nie všetci totiž ovlá­dame zna­kovú reč a tak je pre nemých ľudí na den­nom poriadku, že sa dostanú do situ­ácie, kedy je pre nich v komu­ni­ká­cii s dru­hým člo­ve­kom pod­statne ťaž­šie vyjad­riť, čo potre­bujú. Nie vždy majú po boku člo­veka, ktorý zna­kovú reč ovláda a je schopný potreby nemého inter­pre­to­vať. Tho­mas a Navid sa teda svo­jím vyná­le­zom sna­žia týmto ľuďom pomôcť a aspoň tro­chu im uľah­čiť osud.

Čo sa teda roz­hodli títo dvaja šikovní cha­lani uro­biť? Navrhli a vytvo­rili špe­ciálne ruka­vice, ktoré auto­ma­ticky pre­kla­dajú zna­kovú reč do textu a hovo­re­nej reči. Keď vez­meme do úvahy fakt, že na svete je okolo 70 mili­ó­nov hlu­chých či hlu­cho­ne­mých ľudí, Tho­mas a Navid sa posta­rali o vcelku revo­lučný objav. Člo­veku sa až nechce veriť, čo všetko vie vyrie­šiť pár ruka­víc.

z

foto: flipboard.com

Ruka­vice s náz­vom Sig­nA­long zapo­jili do súťaže Lemel­son-MIT a v rámci súťaže vyhrali prís­pe­vok 10 tisíc ame­ric­kých dolá­rov, čo je okolo 8 866 eur. V súčas­nosti toto zaria­de­nie fun­guje stále ako tes­to­vací pro­to­typ, veríme však, že prís­pe­vok urýchli dokon­če­nie ruka­víc a zabez­pečí tak lep­šiu budúc­nosť všet­kým, ktorí ju potre­bujú.

Cie­ľom je, okrem pre­kladu zna­ko­vej reči do hovo­re­ného jazyka či textu, aj prak­tic­kosť zaria­de­nia. Ruka­vice sú značne men­šie, ako podobné zaria­de­nia, ktoré sní­majú celú ruku až po pažu alebo video. Oproti tomu sú ruka­vice prak­tic­kej­šia voľba vhodná na kaž­do­denné využí­va­nie.

Vo svo­jom videu nám obaja pre­zen­tujú svoje špe­ciálne ruka­vice:

zdroj: huffingtonpost.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: megapassions.org

Pridať komentár (0)