Ruku na srdce, berieš sa vážne?

Martina Horváthová / 16. júna 2016 / Business

Kedy si mal napo­sledy názor, o ktorý si sa s nikým nepo­de­lil, pre­tože si mal pocit, že to aj tak nikoho nebude zau­jí­mať? Kedy napo­sledy si mal nápad, ktorý ťa nad­chol, ale nako­niec si ho zahnal pod kobe­rec, lebo si si mys­lel, že sa nikomu nebude páčiť? Kedy napo­sledy si začal s nie­čím, ale vzdal si to skôr, ako sa veci vôbec stihli nie­kam pohnúť, kvôli dom­nienke, že to nebude nikto chcieť?

Stačí otvo­riť pre­hlia­dač, ktorý ti ponúkne mili­óny člán­kov a tie ti pove­dia: „Urob to! Neboj sa toho, čo si budú mys­lieť ostatní, buď vytrvalý a nevzdá­vaj sa.“ Tieto moti­vačné články sú síce nápo­mocné, ale pokiaľ sa nebe­rieš vážne, nikdy si nevez­meš ani jednu z tých rád k srdcu. To je práve to, čo drží úspeš­ných ľudí sústre­de­ných a dosta­točne sil­ných v ich ceste na vrchol.

Aj ty by si mohol byť medzi nimi. Namiesto toho máš však veľa pochyb­ností, trá­viš čas sní­va­ním, roz­prá­va­ním a nehý­beš sa vpred. Môže sa stať aj to, že to skú­siš, no vzdáš to veľmi rýchlo, pre­tože sa pre­sved­číš o tom, že to nie je dosta­točne dobré, alebo si náj­deš inú hlúpu výho­vorku. To naj­hor­šie, čo sa ti po tomto stane je, keď sa o desať rokov pozrieš späť na vec, ktorú si už-už skoro začal a budeš si vyčí­tať, prečo si nevy­trval. Nako­niec zis­tíš, že to nebol ani z polo­vice taký zlý nápad, ako sa ti zdal.

pexels-photo-105255

foto: pexels.com

Čo sa stane, keď sa nebu­deš brať vážne?

Nebu­deš žiť život, na ktorý si hrdý. Budeš stále čakať na tie veci, ktoré by si robil s váš­ňou, na tie veci, ktoré ťa uro­bia úspeš­ným. Tvoj čas bude plný práce, ktorú musíš robiť, nie tej práce, ktorú chceš robiť. Určite pra­cu­ješ tvrdo a určite to robíš dobre, ale prav­de­po­dobne sa čoskoro budeš cítiť uväz­nený vo svo­jom vnútri s poci­tom, že nie­kto iný reží­ruje tvoj život. Úplne naj­hor­šie, čo sa ti stane je, že o 10 rokov stra­tíš kon­takt s tým, kto v sku­toč­nosti si a nebu­deš môcť spoz­nať roz­diel medzi tým, čo chceš ty sám a čo chcú od teba ostatní.

S veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou sa budeš pri­ze­rať tomu, ako nie­kto pri­šiel s podob­nou alebo dokonca rov­na­kou myš­lien­kou. Nie­kto, kto sa nebál, nemal o sebe pochyb­nosti a túto myš­lienku zdie­ľal s celým sve­tom a niečo s tým uro­bil.

pexels-photo-103126

foto: pexels.com

Nebu­deš mať rád tých ľudí, ktorí idú vpred, pre­sa­dzujú seba a svoje myš­lienky. Budeš si mys­lieť, že sú sebeckí a smiešni. Alebo sa budeš poze­rať na ľudí, kto­rých obdi­vu­ješ a jediné, čo budeš vedieť je lamen­to­vať, ako ty nikdy nedo­siah­neš to, čo oni.

Uško­díš sám sebe. Pôj­deš na polo­vičný výkon a nedáš si čas, ktorý je potrebný k nauče­niu sa nových vecí. A keď to nedo­padne tak, ako si chcel, roz­hod­neš sa, že to bola úplná strata času. Mohol by si dosiah­nuť úplne iný výsle­dok, ak by si pri­jal fakt, že by to malo nejakú dobu trvať. Ten čas by stál určite za to, pre­tože by si tomu veril.

Budeš dep­ri­mo­vaný. Budeš sa na seba hne­vať. Budeš zo seba skla­maný. S poci­tom, že už je neskoro sa budeš sám seba pýtať, prečo si nikdy nič neuro­bil.

pexels-photo-2

foto: pexels.com

Ale nikdy nie je neskoro. V kaž­dej myš­lienke je prí­le­ži­tosť niečo doká­zať. Ak sa berieš vážne a vieš, že tvoje nápady sú dôle­žité, vždy dostanú šancu. Stačí ak o tom nie­komu povieš, alebo ak sa o tom zmie­niš na sociál­nej sieti či o tom napí­šeš blog. Keď sa budeš brať vážne, začnú ťa tak brať aj ľudia v tvo­jom okolí.

pexels-photo-97899

foto: pexels.com

Ber sa vážne!

Neza­ob­chá­dzaj so svo­jimi nápadmi akoby boli ničím, neza­ob­chá­dzaj so sebou akoby si bol nikto, pre­tože ty a tvoje nápady sú dôle­žité, zmys­lu­plné a majú oveľa väčší poten­ciál ako si mys­líš. VER SI!

Zdroj: medium.com, zdroj foto­gra­fií: elitedaily.com

Pridať komentár (0)