Rusi sa vra­cajú do pra­veku. Chcú blo­ko­vať Wi-Fi siete!

Kika Besedičová / 11. august 2014 / Tools a produktivita

Rusko chce zaká­zať prí­stup k verej­ným Wi-Fi sie­ťam. Zákon, ktorý to má zaria­diť, pod­pí­sal pre­miér Dmit­rij Med­ve­dev už 31. júla. Nová legis­la­tíva sta­no­vuje, že každý, kto sa bude chcieť pri­hlá­siť k verej­nej sieti, bude musieť naj­skôr potvr­diť svoju totož­nosť. Jak absurdné! :)

Režim Vla­di­mira Putina sa totiž obáva, že otvo­renú Wi-Fi v kaviar­ňach a na iných mies­tach zne­uží­vajú extré­mis­tické alebo tero­ris­tic­kej sku­piny. Novým naria­de­ním ano­ny­mita padne. Nie sú známe presné infor­má­cie, ako Rusi chcú totož­nosť ove­ro­vať.

Hovorca Mos­kvy ale zmie­ňuje naprí­klad regis­trá­ciu pomo­cou mobilu a zasla­nie prí­stu­po­vého hesla ese­mes­kou. Ako sa ale budú na verej­ných mies­tach pri­pá­jať zahra­niční turisti?

Zákon zasko­čil tiež ruskú aso­ciá­cii ope­rá­to­rov. “Bolo to neča­kané, schvá­lené moc rýchlo a navyše bez kon­zul­tá­cie s nami,” hovorí šéf aso­ciá­cie Ser­gej Plu­go­ta­renko. Zákon tiež hovorí, že pre­vádz­ko­va­teľ siete musí udr­žia­vať infor­má­cie o tom, kto sa pri­po­jil, po dobu šies­tich mesia­cov.

Nie je to jediný ruský zákon, ktorý má nabú­rať ano­ny­mitu na inter­nete. Nedávno nado­budla plat­nosť nová legis­la­tíva, ktorá naria­ďuje blo­ge­rom s viac ako 3000 čita­teľmi, aby sa najprv zare­gis­tro­vali na úra­doch. Potom pre nich budú pla­tiť rov­naké pra­vidlá ako pre bežné médiá. Od roku 2016 potom musia posky­to­va­te­lia slu­žieb ucho­vá­vať infor­má­cie o rus­kých uží­va­te­ľoch na rus­kom území, čo v extrém­nom prí­pade môže viesť k zablo­ko­va­niu zahra­nič­ných strá­nok.

Ach, čo viac k tomu dodať…

Pridať komentár (0)