Ryanair spúšťa výpredaj leteniek z Bratislavy už od 6 eur

  • Letenky do lákavých destinácií ako je Londýn, Barcelona, Rím, Kyjev a mnoho ďalších sú teraz v ponuke doslova za pár eur
  • Odletieť môžeš pohodlne, priamo z bratislavského letiska a to od necelých 6 eur za jednosmernú letenku
leolet
bts.aero
  • Letenky do lákavých destinácií ako je Londýn, Barcelona, Rím, Kyjev a mnoho ďalších sú teraz v ponuke doslova za pár eur
  • Odletieť môžeš pohodlne, priamo z bratislavského letiska a to od necelých 6 eur za jednosmernú letenku

Niš od 5,98 eur

Ne­vieš, čo s ví­ken­dom? Sprav si vý­let do tro­chu ne­tra­dič­nej des­ti­ná­cie – srb­ského Nišu. Veď kto by sa nech­cel len tak vy­dať do ne­zná­meho mesta na Bal­kán­skom po­lo­strove, o kto­rom mnohí ani len ne­po­čuli?

Lacné uby­to­va­nie v meste Niš za­bez­pe­čujú de­siatky sú­krom­ných apart­má­nov/pen­zi­ó­nov a ho­te­lov. Vý­borné ohlasy majú štvor­hviez­dič­kové The Only One Apart­ment, síd­liace v his­to­ric­kej bu­dove z roku 1880. Veľ­kou vý­ho­dou je po­loha ne­ďa­leko hlav­ného ná­mes­tia a Niš­skej pev­nosti (100 met­rov), v pe­šej do­stup­nosti sú aj ďal­šie zau­jí­mavé at­rak­cie. Za noc tu za­pla­tíš okolo 12 eur osoba/noc.

Paríž od 9,98 eur

Pa­ríž, hlavné mesto Fran­cúz­ska,in­špi­rá­cia umel­cov a v neposlednom rade mesto za­mi­lo­va­ných a dobrej gastronómie. Toto koz­mo­po­litné mesto s dva a štvrť mi­li­ónmi oby­va­te­ľov má bo­hatú his­tó­riu a kul­túru, ktorá sa za­cho­vala v množ­stve pa­mia­tok, mú­zeí a ga­lé­rií, jednoducho tu je vždy čo vidieť.

Tip na uby­to­va­nie je: Ré­si­dence Ca­pi­taine Pa­oli, tento ho­tel po­núka po­merne vý­hodný po­mer ceny a kva­lity. Jedna noc tu pre dve osoby stojí pri­bližne 95 eur. Sa­moz­rej­mos­ťou je bez­platné Wi-Fi a po­teší aj bez­pro­stredná blíz­kosť cen­tra, a teda aj všet­kých vý­znam­ných pa­mia­tok. Ak si bu­deš chcieť re­zer­vo­vať cez bo­oking.com aké­koľ­vek uby­to­va­nie, urob to cez tento link. Au­to­ma­ticky tak zís­kať zľavu na uby­to­va­nie vo výške 10 %.

Mi­láno 7,98 eur

Mesto, v kto­rom sa snúbi to naj­lep­šie zo sveta di­zajnu a módy a miesto, kde si každý príde na to svoje. Tak možno cha­rak­te­ri­zo­vať Mi­láno. Či už mi­lu­ješ vý­pre­daje v ob­cho­doch, fa­móznu ta­lian­sku ku­chyňu, európ­sku his­tó­riu a ume­nie, alebo si fa­nú­ši­kom fut­balu. S touto le­ten­kou bu­deš mať všetko z toho na do­sah, stačí si len vy­brať správny ter­mín. 

Z lac­nej­ších ale dobre hod­no­te­ných ho­te­lov od­po­rú­čame na­prí­klad ho­tel New Ge­ne­ra­tion Ur­ban, ceny za izby sú do­stupné od 20 Eur za osobu a noc. Dobré hod­no­te­nie má aj na Tri­pad­vi­sore, kde ho po­pi­sujú ako dobrý a čistý ho­tel s veľ­kými iz­bami a po­hodl­nými po­ste­ľami a na­vyše v cen­tre mesta. Do hos­tela sa do­sta­neš au­to­bu­som priamo z le­tiska asi za 70 mi­nút a cesta ťa bude stáť okolo 7 Eur. Au­to­bus jazdí kaž­dých cca 15 mi­nút. Ta­xí­kom to zvlád­neš za asi 60 Eur (Ak ste šty­ria tak 15 Eur na osobu).

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech