Ryanair spustil jarný výpredaj leteniek s cenami od necelých 4 eur

  • Pre mno­hých ces­to­va­te­ľov je dne­šok šťast­ným dňom
  • Le­tenky do rôz­nych kú­tov sveta sú k dis­po­zí­cii za ceny, aké sa tak často ne­vi­dia
  • Ak­cia je však ča­sovo li­mi­to­vaná, preto sa po­po­náh­ľaj
poll
unsplash.com
  • Pre mno­hých ces­to­va­te­ľov je dne­šok šťast­ným dňom
  • Le­tenky do rôz­nych kú­tov sveta sú k dis­po­zí­cii za ceny, aké sa tak často ne­vi­dia
  • Ak­cia je však ča­sovo li­mi­to­vaná, preto sa po­po­náh­ľaj

Už aj na Slovensko dorazili jarné vý­pre­daje. Ma­sívny vý­pre­daj le­te­niek ozná­mil Ry­anair. Táto níz­ko­ná­kla­dová spo­loč­nosť zní­žila ceny le­te­niek až o desiatky percent. Le­tenky za ta­kéto nízke ceny si možno re­zer­vo­vať priamo na stránke Ry­anair.com.

zdroj: ryanair.com

Le­tenky z Bra­ti­slavy do des­ti­ná­cií ako Niš, Ovda, Brusel, Burgas, Miláno, Malorka, Paríž, Birmingham, Corfu, Eindhoven, Londýn, Paphos či Rím sú v ponuke za menej ako 15 eur – za jednosmernú letenku vrá­tane všet­kých po­plat­kov.

Niš od 3,99 eur

Ne­vieš, čo s ví­ken­dom? Sprav si vý­let do tro­chu ne­tra­dič­nej des­ti­ná­cie – srb­ského Nišu. Lacné uby­to­va­nie v meste Niš za­bez­pe­čujú de­siatky sú­krom­ných apart­má­nov/pen­zi­ó­nov a ho­te­lov. Vý­borné ohlasy majú štvor­hviez­dič­kové The Only One Apart­ment, síd­liace v his­to­ric­kej bu­dove z roku 1880. Veľ­kou vý­ho­dou je po­loha ne­ďa­leko hlav­ného ná­mes­tia a Niš­skej pev­nosti (100 met­rov), v pe­šej do­stup­nosti sú aj ďal­šie zau­jí­mavé at­rak­cie. Za noc tu za­pla­tíš okolo 12 eur osoba/noc.

Mi­láno od 8,99 eur

Mesto, v kto­rom sa snúbi to naj­lep­šie zo sveta di­zajnu a módy a miesto, kde si každý príde na to svoje. Tak možno cha­rak­te­ri­zo­vať Mi­láno. Z lac­nej­ších, ale dobre hod­no­te­ných ho­te­lov, od­po­rú­čame na­prí­klad ho­tel New Ge­ne­ra­tion Ur­ban, ceny za izby sú do­stupné od 20 Eur za osobu a noc a hod­no­te­nie je nad 7/10. Dobré hod­no­te­nie má aj na Tri­pad­vi­sore, kde ho po­pi­sujú ako dobrý a čistý ho­tel s veľ­kými iz­bami a po­hodl­nými po­ste­ľami a na­vyše v cen­tre mesta.

zdroj: pexels.com

Do hos­tela sa do­sta­neš au­to­bu­som priamo z le­tiska asi za 70 mi­nút a cesta ťa bude stáť okolo 7 Eur. Au­to­bus jazdí kaž­dých cca 15 mi­nút. Ta­xí­kom to zvlád­neš za asi 60 Eur (Ak ste šty­ria tak 15 Eur na osobu).

Ak si budeš chccieť rezervovať ubytovanie v ktorejkoľvek destinácii, urob to cez tento link a automaticky získaš zľavu 10 %.

Ryanair a batožina

Nezabúdaj však, že už od 1. no­vem­bra platí, že ces­tu­júci so za­kú­pe­ným pri­orit­ným si môžu vziať bez­platne so se­bou dve prí­ručné ba­to­žiny (1 kus 10 kg ba­to­žiny /ku­for na ko­lies­kach, ces­tovná taška/ a 1 kus men­šej tašky /dám­skej ka­belky/).

Ces­tu­júci, ktorí si ne­za­kú­pia pri­oritný ná­stup, si budú môcť zdarma vziať so se­bou len malú prí­ručnú ba­to­žinu. Ak si chce ces­tu­júci, ktorý nemá za­kú­pený pri­oritný ná­stup, vziať aj druhú, väč­šiu prí­ručnú, môže si ba­to­žinu s hmot­nos­ťou 10 kg za­kú­piť za zní­žený po­pla­tok 8 € v čase re­zer­vá­cie le­tenky. Ta­káto za­kú­pená ba­to­žina s hmot­nos­ťou 10 kg sa bude odo­vzdá­vať na le­tisku pri check-in pulte.

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech