S Google Maps si už aj zalie­taš nad Hong­kon­gom!

Peter Lastovecký / 23. októbra 2015 / Tools a produktivita

Google práve pri­dal kopu nových 3D zábe­rov Hong Kongu do ich pro­duktu, Google Maps. Vidno ich opa­ko­vané sna­že­nie tla­čiť vir­tu­álnu rea­litu vpred, pred nedáv­nom nám dali mož­nosť využí­vať ich kar­tó­nový VR head­set na pre­chá­dza­nie sa v Street View.

Rov­nako neus­tále pri­dá­vajú nové Street view loká­cie a ich snaha o zma­po­va­nie celej zeme neus­táva. Posledné prí­ras­tky tvo­ria zábery Fili­pín z minu­lého mesiaca. Google sa snaží pohl­tiť pou­ží­va­te­ľov práve pro­stred­níc­tvom nových tech­no­ló­gií, ako sú naprí­klad VR (vir­tu­álna rea­lita) a AR (roz­ší­rená rea­lita), pomaly ale isto nastáva doba, kedy budú tieto zále­ži­tosti pri­pra­vené na masové šíre­nie, hlavne budú cenovo dostupné širo­kej verej­nosti teda nám, bež­ným ľuďom.

Hong Kongská pre­hliadka mra­ko­dra­pov je jedna z naj­dra­ma­tic­kej­ších na svete, s novými zábermi na Google Maps a Google Earth sa môžete teraz nie len pre­chá­dzať týmto úžas­ným prí­stav­ným mes­tom, ale lie­tať krí­žom krá­žom medzi mra­ko­drapy a uží­vať si výhľad z vtá­čej per­spek­tívy. Google napí­sal na svo­jom blogu: „Nevá­hajte, nasaďte si svoje vir­tu­álne krídla a pre­skú­majte mesto ako nikdy pred tým“.

Môže sa to zdať, ako len ďalší prí­ras­tok 3D zábe­rov v mapách, ale tento ich krom má určite oveľa väčší význam, pred­stavte si tie mož­nosti, nedávno sa nám zdalo zma­po­va­nie ciest, následne ich oko­lia ako sci-fi a oni už zachy­tá­vajú reálny tvar budov. Ak si chcete užiť tieto výni­močné zábery, nav­štívte Hong Kong, či už na vašom mobile alebo desk­tope, a klik­nite na ikonu zeme v ľavom dol­nom rohu. 

Pridať komentár (0)