S Luna Smart Bed už nikdy nebu­deš chcieť vstať z postele

Ivo Kokinda / 23. marca 2015 / Tech a inovácie

Luna je prvý mat­rac na svete, ktorý vytvorí z kaž­dej postele to najú­tul­nej­šie miesto na spá­nok. Tento mat­rac riadi tep­lotu postele podľa toho ako si ju nasta­víš, sle­duje tvoj spá­nok a takisto ho môžeš integ­ro­vať do inte­li­gent­ného domá­ceho sys­tému.

Tento mat­rac môžeme popí­sať ako kom­fort, pohod­lie a bez­peč­nosť pre lepší spá­nok.

Luna ma vsta­vané sen­zory na detek­ciu dýcha­nia, srd­co­vého tepu, sle­duje pokoj tvojho spánku a mik­ro­fón počúva tvoje chrá­pa­nie. Pri ľahnutí si môžeš nasta­viť, stl­me­nie svetla, pris­pô­so­be­nie hudby a ešte mnoho ďal­šieho. Takto sa vyjad­rili rôzni novi­nári, ktorí skú­sili tento mat­rac.

DUAL ZONE tech­no­ló­gia posky­tuje mož­nosť výberu tep­loty pre teba a tvoju par­tnerku. Každá strana môže mať rôzne tep­loty, ako to komu vyho­vuje. Plus sa Luna učí ako rea­gu­ješ na rôzne tep­loty, kedy sa ti naj­lep­šie zaspáva a auto­ma­ticky tieto infor­má­cie integ­ruje do svojho sys­tému a tak ti pomáha pohodl­nej­šie zaspať.

Mat­rac Luna je vyba­vený aj špe­ciál­nym sys­té­mom na bude­nie. Tech­no­ló­gia Smart Alarm sníma správny oka­mih v tvo­jom spán­ko­vom cykle a pre­budí ťa presne v tom naj­lep­šom oka­mihu, aby si vstal vyspaný a s dob­rou nála­dou.

Veľ­kosti, ktoré sú aktu­álne v ponuke:
 — Full:  54in x 75in (137 cm x 191 cm)
 — Krá­ľovná: 60in x 80in (152 cm × 203 cm)
 — Kráľ: 76in x 80in (193 cm × 203 cm)
 — Cali­for­nia King: 72in x 84in (183 cm x 213 cm)

zdroj: lunasleep.com

Pridať komentár (0)