S Luna Smart Bed už nikdy nebu­deš chcieť vstať z poste­le

Ivo Kokinda / 23. marca 2015 / Tech a inovácie

Luna je prvý mat­rac na sve­te, kto­rý vytvo­rí z kaž­dej poste­le to najú­tul­nej­šie mies­to na spá­nok. Ten­to mat­rac ria­di tep­lo­tu poste­le pod­ľa toho ako si ju nasta­víš, sle­du­je tvoj spá­nok a takis­to ho môžeš integ­ro­vať do inte­li­gent­né­ho domá­ce­ho sys­té­mu.

Ten­to mat­rac môže­me popí­sať ako kom­fort, pohod­lie a bez­peč­nosť pre lep­ší spá­nok.

Luna ma vsta­va­né sen­zo­ry na detek­ciu dýcha­nia, srd­co­vé­ho tepu, sle­du­je pokoj tvoj­ho spán­ku a mik­ro­fón počú­va tvo­je chrá­pa­nie. Pri ľahnu­tí si môžeš nasta­viť, stl­me­nie svet­la, pris­pô­so­be­nie hud­by a ešte mno­ho ďal­šie­ho. Tak­to sa vyjad­ri­li rôz­ni novi­ná­ri, kto­rí skú­si­li ten­to mat­rac.

DUAL ZONE tech­no­ló­gia posky­tu­je mož­nosť výbe­ru tep­lo­ty pre teba a tvo­ju par­tner­ku. Kaž­dá stra­na môže mať rôz­ne tep­lo­ty, ako to komu vyho­vu­je. Plus sa Luna učí ako rea­gu­ješ na rôz­ne tep­lo­ty, kedy sa ti naj­lep­šie zaspá­va a auto­ma­tic­ky tie­to infor­má­cie integ­ru­je do svoj­ho sys­té­mu a tak ti pomá­ha pohodl­nej­šie zaspať.

Mat­rac Luna je vyba­ve­ný aj špe­ciál­nym sys­té­mom na bude­nie. Tech­no­ló­gia Smart Alarm sní­ma správ­ny oka­mih v tvo­jom spán­ko­vom cyk­le a pre­bu­dí ťa pres­ne v tom naj­lep­šom oka­mi­hu, aby si vstal vyspa­ný a s dob­rou nála­dou.

Veľ­kos­ti, kto­ré sú aktu­ál­ne v ponu­ke:
 — Full:  54in x 75in (137 cm x 191 cm)
 — Krá­ľov­ná: 60in x 80in (152 cm × 203 cm)
 — Kráľ: 76in x 80in (193 cm × 203 cm)
 — Cali­for­nia King: 72in x 84in (183 cm x 213 cm)

zdroj: lunasleep.com

Pridať komentár (0)