S tla­čid­lom Like sa začneme stre­tá­vať v apli­ká­ciách

Visibility: Dávid Starinský / 7. október 2014 / Tools a produktivita

Po vlast­nej plat­forme a exter­ných strán­kach si Like but­ton našiel nové pôso­bisko. Vývo­jári ho odte­raz môžu zabu­do­vať do vlast­nej mobil­nej apli­ká­cie.

Cez apli­ká­ciu je možné laj­ko­vať celú stránku či všetky objekty, ktoré pod­po­ruje plat­forma Open Graph. Like but­tony samoz­rejme v apli­ká­ciách boli aj dote­raz, vždy ale šlo len o niečo ako „redi­rect“ do FB apli­ká­cie. Odte­raz tento medzik­rok odpadá.

Like but­ton je pre Face­book nástro­jom pre­ni­ka­nia do iných plat­fo­riem a vzhľa­dom na mobilné sme­ro­va­nie celej firmy sa nemô­žeme diviť, že si teraz našiel miesto práve v apli­ká­ciách. V komen­tá­roch môžete tipo­vať, kde sa objaví nabu­dúce.

Oča­ká­vame, že tento but­ton budú využí­vať pre­važne deve­lo­peri hier, čo im môže pri­niesť pomerne zau­jí­mavý audience reach.

Zdroj: visi­bi­lity

Pridať komentár (0)