Ako som sa sta­la ran­ným vtá­ča­ťom

Nina Matejčeková / 17. februára 2016 / Lifehacking

Kaž­dý člo­vek môže byť úspeš­ný a dokon­ca to nie je také ťaž­ke ako to znie. Drž sa rady: Pra­cuj chyt­rej­šie, nie ťaž­šie a náj­di si spô­sob ako môže byť tvo­ja prá­ca efek­tív­nej­šia.

Ponú­ka­me pár rád, na kto­rých by si stá­le mal pra­co­vať, ak chceš dosiah­nuť vidi­teľ­né zme­ny:

1. Začni poma­ly. Kaž­dý deň opa­kuj zvy­ky, kto­ré si si vytvo­ril.

Keď som si pred pár rok­mi zača­la budo­vať svo­je vlast­né zvy­ky, uro­bi­la som jed­nu veľ­kú chy­bu. Chy­bou bolo, že som si toho na ple­cia zobra­la veľa. Zau­mie­ni­la som si vstá­vať kaž­dý deň o šies­tej ráno a chce­la som pre­čí­tať jed­nu kni­hu za týž­deň. Ten roz­diel, kde som zača­la a kde som che­la byť bol taký úžas­ný( a pri­veľ­ký ), že som nako­niec aj tak zly­ha­la. A kaž­dé ďal­šie zly­ha­nie mi dosia­hnu­tie cie­lov len sťa­žo­va­lo.

Čo som sku­toč­ne potre­bo­va­la, boli len malé víťazs­tvá a vidi­teľ­né posu­ny, kto­ré mi pomoh­li pri vytvá­ra­ní nových rutín apli­ko­va­teľ­ných kaž­dý deň. Nako­niec som pocho­pi­la, čo zna­me­ná začať poma­lý­mi krok­mi. Poin­tou je, sústre­diť sa na svo­ju kaž­do­den­nú ruti­nu, ale nezau­jí­mať sa do akej mie­ry bude efek­tív­na. Inak pove­da­né, najprv kvan­ti­ta a až potom kva­li­ta. Výsled­kom bude, že zau­ží­va­né zvy­ky si doká­žeš zau­to­ma­ti­zo­vať.

article2

foto: sportshealthscience.com

2. Čítaj. Jed­nu stra­nu den­ne. 

Zača­la som čítať len jed­nu stra­nu kni­hy den­ne, ešte pred tým, ako som išla spať. Zvy­čaj­ne som doká­za­la pre­čí­tať aj viac, ale už tú jed­nu stra­nu som pova­žo­va­la ako úspech. Neskôr, keď sa môj zvyk stal dosta­toč­ne sil­ným, číta­la som 15min, až 30min kaž­dý večer a 30min kaž­dé ráno. V roku 2013, keď som začí­na­la iba s jed­nou stra­nou, som doká­za­la pre­čí­tať 7 kníh. V roku 2014 to bolo 22 kníh a minu­lý rok som doká­za­la pre­čí­tať až 33 kníh. Ja som na tom­to zvy­ku pra­co­va­la rok a pól. Prav­de­po­dob­ne sa to zdá, ako dlhý čas, ale je to iba uhol pohľa­du.

Reading in bed

foto: mysteryreadersinc.blogspot.com

3. Špa­niel­či­na. Jed­na hodi­na kaž­dé ráno. 

Vždy som chce­la vedieť po špa­niel­sky. Pre­to som kaž­dé ráno zača­la pra­co­vať na mojom ďal­šom zvy­ku, a tým bolo pou­ží­va­nie apli­ká­cie Duolin­go. Duoli­go je mobil­ná apli­ká­cia, pomo­cou kto­rej sa naučíš nie­koľ­ko jazy­kov a je zadar­mo. Lek­cie sú krát­ke, zabe­rú ti tak 10 min a pop­ri­tom môžeš piť svo­ju ran­nú kávu. Nako­niec som pokra­čo­va­la s dvo­ma, tro­ma lek­cia­mi a dokon­ca to bola aj zába­va.

Duolingo

foto: fastcompany.net

Vytvá­ra­nie svo­jich zvy­kov môže trvať dlh­šiu dobu. Veľa­krát som bojo­va­la s pre­sved­če­ním, že musím vstať skôr. Strá­vi­la som šty­ri mesia­ce sústre­de­ním sa len na ten­to zvyk. Teraz som šťast­ná, že som sa to doká­za­la naučiť a sko­ro kaž­dý deň vsta­nem skôr, bez toho aby som sa obzvlášť sna­ži­la.

Na jed­nom zvy­ku by som chce­la pop­ra­co­vať aj v roku 2016, a tým je začať cho­diť via­cej do posil­ňov­ne. Musím si sta­no­viť čas, kto­rý bude pre mňa najv­hod­nej­ší a z cvi­če­nia si spra­viť kaž­do­den­nú akti­vi­tu, kto­rá ma bude baviť.

effects-excercise-social-anxiety

foto: learntolive.com

Zdroj: autor, zdroj titul­nej foto­gra­fie: psychologies.co.uk

Pridať komentár (0)