Ako som sa stala ran­ným vtá­ča­ťom

Nina Matejčeková / 17. februára 2016 / Tools a produktivita

Každý člo­vek môže byť úspešný a dokonca to nie je také ťažke ako to znie. Drž sa rady: Pra­cuj chyt­rej­šie, nie ťaž­šie a nájdi si spô­sob ako môže byť tvoja práca efek­tív­nej­šia.

Ponú­kame pár rád, na kto­rých by si stále mal pra­co­vať, ak chceš dosiah­nuť vidi­teľné zmeny:

1. Začni pomaly. Každý deň opa­kuj zvyky, ktoré si si vytvo­ril.

Keď som si pred pár rokmi začala budo­vať svoje vlastné zvyky, uro­bila som jednu veľkú chybu. Chy­bou bolo, že som si toho na ple­cia zobrala veľa. Zau­mie­nila som si vstá­vať každý deň o šies­tej ráno a chcela som pre­čí­tať jednu knihu za týž­deň. Ten roz­diel, kde som začala a kde som chela byť bol taký úžasný( a pri­veľký ), že som nako­niec aj tak zly­hala. A každé ďal­šie zly­ha­nie mi dosia­hnu­tie cie­lov len sťa­žo­valo.

Čo som sku­točne potre­bo­vala, boli len malé víťazs­tvá a vidi­teľné posuny, ktoré mi pomohli pri vytvá­raní nových rutín apli­ko­va­teľ­ných každý deň. Nako­niec som pocho­pila, čo zna­mená začať poma­lými krokmi. Poin­tou je, sústre­diť sa na svoju kaž­do­dennú rutinu, ale nezau­jí­mať sa do akej miery bude efek­tívna. Inak pove­dané, najprv kvan­tita a až potom kva­lita. Výsled­kom bude, že zau­ží­vané zvyky si doká­žeš zau­to­ma­ti­zo­vať.

article2

foto: sportshealthscience.com

2. Čítaj. Jednu stranu denne. 

Začala som čítať len jednu stranu knihy denne, ešte pred tým, ako som išla spať. Zvy­čajne som doká­zala pre­čí­tať aj viac, ale už tú jednu stranu som pova­žo­vala ako úspech. Neskôr, keď sa môj zvyk stal dosta­točne sil­ným, čítala som 15min, až 30min každý večer a 30min každé ráno. V roku 2013, keď som začí­nala iba s jed­nou stra­nou, som doká­zala pre­čí­tať 7 kníh. V roku 2014 to bolo 22 kníh a minulý rok som doká­zala pre­čí­tať až 33 kníh. Ja som na tomto zvyku pra­co­vala rok a pól. Prav­de­po­dobne sa to zdá, ako dlhý čas, ale je to iba uhol pohľadu.

Reading in bed

foto: mysteryreadersinc.blogspot.com

3. Špa­niel­čina. Jedna hodina každé ráno. 

Vždy som chcela vedieť po špa­niel­sky. Preto som každé ráno začala pra­co­vať na mojom ďal­šom zvyku, a tým bolo pou­ží­va­nie apli­ká­cie Duolingo. Duoligo je mobilná apli­ká­cia, pomo­cou kto­rej sa naučíš nie­koľko jazy­kov a je zadarmo. Lek­cie sú krátke, zaberú ti tak 10 min a pop­ri­tom môžeš piť svoju rannú kávu. Nako­niec som pokra­čo­vala s dvoma, troma lek­ciami a dokonca to bola aj zábava.

Duolingo

foto: fastcompany.net

Vytvá­ra­nie svo­jich zvy­kov môže trvať dlh­šiu dobu. Veľa­krát som bojo­vala s pre­sved­če­ním, že musím vstať skôr. Strá­vila som štyri mesiace sústre­de­ním sa len na tento zvyk. Teraz som šťastná, že som sa to doká­zala naučiť a skoro každý deň vsta­nem skôr, bez toho aby som sa obzvlášť sna­žila.

Na jed­nom zvyku by som chcela pop­ra­co­vať aj v roku 2016, a tým je začať cho­diť via­cej do posil­ňovne. Musím si sta­no­viť čas, ktorý bude pre mňa najv­hod­nejší a z cvi­če­nia si spra­viť kaž­do­dennú akti­vitu, ktorá ma bude baviť.

effects-excercise-social-anxiety

foto: learntolive.com

Zdroj: autor, zdroj titul­nej foto­gra­fie: psychologies.co.uk

Pridať komentár (0)