Safe­ty Check: Face­bo­ok vás pri kata­stro­fe upo­zor­ní, či sú vaši kamo­ši v poriad­ku

Kika Besedičová / 16. októbra 2014 / Tools a produktivita

Keď vás ale­bo vaši­ch pria­te­ľov pos­tih­ne neja­ká prí­rod­ná kata­stro­fa, prvé, čo vás zau­jí­ma, je, či sú všet­ci v poriad­ku. Uve­do­mu­je si to aj Face­bo­ok, kto­rý prá­ve na tie­to úče­ly zave­die novú fun­kciu Safe­ty Check. Ako­náh­le nie­kde dôj­de k zeme­tra­se­niu, zápla­vám a pod. povie vám, že sú pria­te­lia v bez­pe­čí. Rov­na­kým spô­so­bom dáte ostat­ným vedieť, že ste v poho­de aj vy. 

 

Ako to bude fungovať? Keď Facebook zistí, že sa vo vašom okolí niečo stalo, na mobil alebo počítač vám príde upozornenie s otázkou, či ste v bezpečí. Ak potvrdíte, že áno, vaši priateľov sa o tom dozvie. A vy sa dozviete, ak sú v bezpečí oni.

Oblasť s prírodnou katastrofou Facebook porovnáva podľa mesta, ktoré máte uvedené v profile, podľa miesta, kde ste naposledy pomocou mobilu hľadali priateľov (funkcia nearby friends), či podľa oblasti, odkiaľ ste pripojení (kam patrí IP adresa). Funkcia bude čoskoro dostupná pre web, Android aj iOS. Facebook robí konečne prospošné veci, ktoré dávajú zmyseľ.

Zdroj: facebook, techcrunch

 

Pridať komentár (0)