Safety Check: Face­book vás pri kata­strofe upo­zorní, či sú vaši kamoši v poriadku

Kika Besedičová / 16. október 2014 / Tools a produktivita

Keď vás alebo vašich pria­te­ľov pos­tihne nejaká prí­rodná kata­strofa, prvé, čo vás zau­jíma, je, či sú všetci v poriadku. Uve­do­muje si to aj Face­book, ktorý práve na tieto účely zave­die novú fun­kciu Safety Check. Ako­náhle nie­kde dôjde k zeme­tra­se­niu, zápla­vám a pod. povie vám, že sú pria­te­lia v bez­pečí. Rov­na­kým spô­so­bom dáte ostat­ným vedieť, že ste v pohode aj vy. 

Ako to bude fun­go­vať? Keď Face­book zistí, že sa vo vašom okolí niečo stalo, na mobil alebo počí­tač vám príde upo­zor­ne­nie s otáz­kou, či ste v bez­pečí. Ak potvr­díte, že áno, vaši pria­te­ľov sa o tom dozvie. A vy sa dozviete, ak sú v bez­pečí oni.

Oblasť s prí­rod­nou kata­stro­fou Face­book porov­náva podľa mesta, ktoré máte uve­dené v pro­file, podľa miesta, kde ste napo­sledy pomo­cou mobilu hľa­dali pria­te­ľov (fun­kcia nearby friends), či podľa oblasti, odkiaľ ste pri­po­jení (kam patrí IP adresa). Fun­kcia bude čoskoro dostupná pre web, Android aj iOS. Face­book robí konečne pros­pošné veci, ktoré dávajú zmy­seľ.

Zdroj: face­book, techc­runch

Pridať komentár (0)