Samo­jaz­diace kami­óny týž­deň kri­žo­vali Európu

Michaela Líšková / 11. apríla 2016 / Tech a inovácie

Tak­mer tucet samo­jaz­dia­cich kami­ó­nov práve dokon­čil svoju týž­dňovú cestu naprieč Euró­pou. Tieto kami­óny vyštar­to­vali z jed­nej z troch základní v európ­skych kra­ji­nách a svoju týž­dňovú púť zakon­čili v Rot­ter­dame.

Jeden z kami­ó­nov, ktorý vyro­bil Volk­swa­gen, pre­ces­to­val viac ako 2000 kilo­met­rov a počas tejto cesty sa mu poda­rilo prejsť cez štyri medzi­ná­rodné hra­nice. Spolu so zvyš­nými kami­ónmi, ktoré boli tak­tiež od veľ­kých výrob­cov ako Volvo či Daim­ler, sa tak stal súčas­ťou Euro­pean Truck Pla­to­oning Chal­lenge.

Pla­to­oning“ je for­má­cia, ktorú vytvo­ria kami­óny tým, že idú tesne za sebou a sna­žia sa tak zní­žiť odpor vzdu­chu. Táto for­má­cia zni­žuje spot­rebu paliva až o 15% a podľa štú­die výskum­nej spo­loč­nosti TNO môže tiež pomôcť zní­žiť dopravné záp­chy na ces­tách.

Ďal­šou skve­lou sprá­vou je, že for­má­cia výrazne zni­žuje náklady pohon­ných hmôt – za dva kami­óny, ktoré by ročne najaz­dili 100 000 míľ (tak­mer 161 tisíc km) je možné na palive ušet­riť až €6 000.

telegraaf nl

foto: telegraaf.nl

Cie­ľom tohto podu­ja­tia je, pocho­pi­teľne, roz­ší­riť pove­do­mie o uži­toč­nosti samo­jaz­dia­cich auto­mo­bi­lov a najmä o vozo­vom parku, keďže Európa sa snaží vytvo­riť plán auto­nóm­neho šofé­ro­va­nia na nie­koľko ďal­ších rokov.

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cvdealer.co.uk

Pridať komentár (0)