Samo­jaz­dia­ce kami­ó­ny týž­deň kri­žo­va­li Euró­pu

Michaela Líšková / 11. apríla 2016 / Tech a inovácie

Tak­mer tucet samo­jaz­dia­cich kami­ó­nov prá­ve dokon­čil svo­ju týž­dňo­vú ces­tu naprieč Euró­pou. Tie­to kami­ó­ny vyštar­to­va­li z jed­nej z troch základ­ní v európ­skych kra­ji­nách a svo­ju týž­dňo­vú púť zakon­či­li v Rot­ter­da­me.

Jeden z kami­ó­nov, kto­rý vyro­bil Volk­swa­gen, pre­ces­to­val viac ako 2000 kilo­met­rov a počas tej­to ces­ty sa mu poda­ri­lo prejsť cez šty­ri medzi­ná­rod­né hra­ni­ce. Spo­lu so zvyš­ný­mi kami­ón­mi, kto­ré boli tak­tiež od veľ­kých výrob­cov ako Vol­vo či Daim­ler, sa tak stal súčas­ťou Euro­pe­an Truck Pla­to­oning Chal­len­ge.

Pla­to­oning“ je for­má­cia, kto­rú vytvo­ria kami­ó­ny tým, že idú tes­ne za sebou a sna­žia sa tak zní­žiť odpor vzdu­chu. Táto for­má­cia zni­žu­je spot­re­bu pali­va až o 15% a pod­ľa štú­die výskum­nej spo­loč­nos­ti TNO môže tiež pomôcť zní­žiť doprav­né záp­chy na ces­tách.

Ďal­šou skve­lou sprá­vou je, že for­má­cia výraz­ne zni­žu­je nákla­dy pohon­ných hmôt – za dva kami­ó­ny, kto­ré by roč­ne najaz­di­li 100 000 míľ (tak­mer 161 tisíc km) je mož­né na pali­ve ušet­riť až €6 000.

telegraaf nl

foto: telegraaf.nl

Cie­ľom toh­to podu­ja­tia je, pocho­pi­teľ­ne, roz­ší­riť pove­do­mie o uži­toč­nos­ti samo­jaz­dia­cich auto­mo­bi­lov a naj­mä o vozo­vom par­ku, keď­že Euró­pa sa sna­ží vytvo­riť plán auto­nóm­ne­ho šofé­ro­va­nia na nie­koľ­ko ďal­ších rokov.

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cvdealer.co.uk

Pridať komentár (0)