Sam­sung baté­ria umožní po 20 minú­tach nabí­ja­nia dojazd 500 kilo­met­rov

LInda Cebrová / 10. január 2017 / Tech a inovácie

Masovú výrobu nových baté­rií plá­nuje spo­loč­nosť zahá­jiť v roku 2021.

Do roku 2021 väč­šina význam­ných auto­mo­bi­liek ponúkne svo­jím zákaz­ní­kom širokú radu auto­mo­bi­lov na elek­trický pohon. Vývoj v oblasti tech­no­ló­gií baté­rií bude pri­tom určo­vať roz­sah ich pou­ží­va­nia. Sam­sung však už teraz umož­ňuje svo­jím zákaz­ní­kom nakuk­núť do budúc­nosti, aby aspoň pri­bližne vedeli, čo ich na začiatku budú­ceho desať­ro­čia čaká.

ch

zdroj fotografie:inhabitat.com

Sam­sung SDI pred­sta­vuje dcér­sku spo­loč­nosť Sam­sungu, posky­tu­júcu ener­giu aj auto­mo­bi­lo­vému gigan­tovi BMW. Dnes táto spo­loč­nosť ozná­mili novú gene­rá­ciu baté­rií, ktoré umož­nia elek­tro­mo­bilu dojaz 600 kilo­met­rov, pri­čom nabi­tie zabe­rie pri­bližne 20 minút.

Baté­ria s vyso­kou hus­to­tou je navr­hnutá tak, aby si člo­vek počas krát­kej pre­stávky na kávu doká­zal baté­riu dobiť až na 80 % a tak prejsť mini­málne 500 kilo­met­rov. Mimo­cho­dom je to ešte viac ako v súčas­nosti ponúka plne nabitá Tesla S.

bat1

zdroj fotografie:mybroadband.co.za

Sam­sung sa roz­ho­dol neísť ces­tou pri­dá­va­nia ďal­ších baté­ri­ových člán­kov do elek­tro vozi­diel. A to pre­dov­šet­kým preto, lebo by len zby­točne zaťa­žo­vali auto ďal­šou váhou. Zame­ral sa preto najmä na, čo možno naje­fek­tív­nej­šie nabí­ja­nie, za čo možno najk­ratší čas.

Jed­nou z naj­väč­ších nevý­hod dneš­ných elek­tro­mo­bi­lov pred­sta­vuje ich dlhá doba nabí­ja­nia a nedos­ta­tok nabí­ja­cích sta­níc. Vodiči si musia preto dávať na ces­tách až prí­liš dlhé pauzy a pri krat­šom zasta­vení doma a nie sú schopní vozidlo dosta­točne nabiť.

sam

zdroj fotografie:greencarreports.com

Sam­sung SDI zís­kala nega­tívnu pozor­nosť pre kauzu baté­rií smart­fónu Galaxy Note 7, keď Sam­sung naj­skôr za prí­činu prob­lé­mov ozna­čo­val prob­lémy v baté­rii vyro­be­nej Sam­sung SDI a situ­áciu rie­šil výme­nou za kusy s baté­riou od iného výrobcu. Prob­lémy sa ale obja­vo­vali aj u týchto kusov s inou baté­riou, prí­čina prob­lé­mov zatiaľ nie je známa a nie je tak jasné či išlo aj o prob­lém baté­rií od Sam­sung SDI.

Okrem rých­lo­na­bí­ja­teľ­ných baté­rií bol dnes pred­sta­vený aj nový for­mát integ­ro­va­ného modulu pre elek­tro­mo­bi­lové baté­rie. Ten má podľa spo­loč­nosti zní­žiť výslednú hmot­nosť baté­rie o 10 % v porov­naní so súčas­ným for­má­tom. Modul je väčší, namiesto 12-člán­ko­vého s kapa­ci­tou 2 až 3 kWh má 24 člán­kov a kapa­citu 6 až 8 kWh. Sam­sung SDI bude baté­rie pre elek­tro­mo­bily vyrá­bať okrem iného aj v Maďar­sku, kde sta­via novú tová­reň.

zdroj:businesswire.com zdroj titul­nej fotografie:pixelspeck.info

Pridať komentár (0)