Sam­sung Gala­xy Note 7 je na Slo­ven­sku poriad­ne mast­ný! Za jeho cenu si kúpiš 2 x Xia­omi Mi5 64 GB + 1 x Xia­omi Red­mi Note 3 Pro

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 6. augusta 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Sam­sung je zná­ma nasta­vo­va­ním cien svo­jich vlaj­ko­vých lodí poriad­ne vyso­ko, čo pla­tí aj v prí­pa­de naj­nov­šie­ho Sam­sung Gala­xy Note 7. Ako kaž­do­roč­ne, aj ten­to rok sa cena novej vlaj­ko­vej lode gigan­ta z Juž­nej Kórei pohy­bu­je v naozaj vyso­kých sumách. 

Celo­sve­to­vý pred­pre­daj nové­ho Sam­sung Gala­xy Note 7 začal už 3. augus­ta a teraz ho do pred­pre­da­ja zara­di­li aj prvé slo­ven­ské inter­ne­to­vé obcho­dy. Pre­dob­jed­náv­ko­vá cena na Slo­ven­sku ata­ku­je hra­ni­cu mast­ných 850 €! Na vyso­ké ceny high-end Sam­sun­gov sme už však zvyk­nu­tí, a tak nás ani taká­to „pál­ka“ neprek­va­pu­je. Nás v redak­cii však zau­jí­ma, čo všet­ky by sa dalo za túto cenu nakú­piť v Číne. Samoz­rej­me, máme na mys­li smart­fó­ny.

galaxy-note-7-oficialne

a sumu 850 € môže­te mať jeden kus pré­mi­ové­ho Sam­sun­gu Gala­xy Note 7 ale­bo 2 kusy v súčas­nos­ti naj­lep­šie­ho čín­ske­ho smart­fó­nu, Xia­omi Mi5 (64 GB), kto­rý aktu­ál­ne sto­jí 345 €. Ešte stá­le vám však v peňa­žen­ke zosta­ne 160 €, za kto­ré je mož­né kúpiť naj­lep­ší smart­fón v stred­nej trie­de, Xia­omi Red­mi Note 3 Pro v jeho 32 GB ver­zii s 3 GB RAM. Sce­ná­rov je samoz­rej­me ove­ľa viac a dru­hým prí­kla­dom môže byť kúpa dvoch kusov OneP­lus 3 s cenou 399 €, pri­čom v poklad­nič­ke by vám zosta­lo ešte 50 € naprí­klad na jeden väč­ší nákup v Tes­cu.

galaxy-note-7-na-slovensku2

Kaž­do­pád­ne, je len na vás, či sa roz­hod­ne­te pre dra­hý, no fun­kcia­mi nabi­tý Sam­sung Gala­xy Note 7 ale­bo pre via­ce­ro čín­skych smart­fó­nov, kto­ré výko­nom Note 7 dokon­ca pre­ko­ná­va­jú. Sam­sung Gala­xy Note 7 bude na skla­doch pre­daj­cov dostup­ný od 2. sep­tem­bra.

galaxy-note-7 FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: sam­sung

Pridať komentár (0)