Sam­sung Galaxy Note 7 je na Slo­ven­sku poriadne mastný! Za jeho cenu si kúpiš 2 x Xia­omi Mi5 64 GB + 1 x Xia­omi Redmi Note 3 Pro

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 6. augusta 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Sam­sung je známa nasta­vo­va­ním cien svo­jich vlaj­ko­vých lodí poriadne vysoko, čo platí aj v prí­pade naj­nov­šieho Sam­sung Galaxy Note 7. Ako kaž­do­ročne, aj tento rok sa cena novej vlaj­ko­vej lode giganta z Juž­nej Kórei pohy­buje v naozaj vyso­kých sumách. 

Celo­sve­tový pred­pre­daj nového Sam­sung Galaxy Note 7 začal už 3. augusta a teraz ho do pred­pre­daja zara­dili aj prvé slo­ven­ské inter­ne­tové obchody. Pre­dob­jed­náv­ková cena na Slo­ven­sku ata­kuje hra­nicu mast­ných 850 €! Na vysoké ceny high-end Sam­sun­gov sme už však zvyk­nutí, a tak nás ani takáto „pálka“ neprek­va­puje. Nás v redak­cii však zau­jíma, čo všetky by sa dalo za túto cenu nakú­piť v Číne. Samoz­rejme, máme na mysli smart­fóny.

galaxy-note-7-oficialne

a sumu 850 € môžete mať jeden kus pré­mi­ového Sam­sungu Galaxy Note 7 alebo 2 kusy v súčas­nosti naj­lep­šieho čín­skeho smart­fónu, Xia­omi Mi5 (64 GB), ktorý aktu­álne stojí 345 €. Ešte stále vám však v peňa­ženke zostane 160 €, za ktoré je možné kúpiť naj­lepší smart­fón v stred­nej triede, Xia­omi Redmi Note 3 Pro v jeho 32 GB ver­zii s 3 GB RAM. Sce­ná­rov je samoz­rejme oveľa viac a dru­hým prí­kla­dom môže byť kúpa dvoch kusov OneP­lus 3 s cenou 399 €, pri­čom v poklad­ničke by vám zostalo ešte 50 € naprí­klad na jeden väčší nákup v Tescu.

galaxy-note-7-na-slovensku2

Kaž­do­pádne, je len na vás, či sa roz­hod­nete pre drahý, no fun­kciami nabitý Sam­sung Galaxy Note 7 alebo pre via­cero čín­skych smart­fó­nov, ktoré výko­nom Note 7 dokonca pre­ko­ná­vajú. Sam­sung Galaxy Note 7 bude na skla­doch pre­daj­cov dostupný od 2. sep­tem­bra.

galaxy-note-7 FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: sam­sung

Pridať komentár (0)