Sam­sung Galaxy Note 7 sa naj­nov­šie posta­ral o vzbĺk­nu­tie Jeepu Grand Che­ro­kee

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 9. septembra 2016 / Tech a inovácie

Kým spo­loč­nosť Apple pred­vče­rom ofi­ciálne pred­sta­vila nástupcu svo­jich iko­nic­kých iPho­nov, Sam­sung sa so svo­jím naj­nov­ším želiez­kom v ohni topí v prob­lé­moch. Miliar­dový prog­ram výmeny roz­behla juho­kó­rej­ská spo­loč­nosť len nedávno a tak je pocho­pi­teľné, že výmena všet­kých kusov ešte nejaký ten čas potrvá. To však zna­mená veľké riziko a všetci maji­te­lia chyb­nej Note 7-ky by mali byť na pozore.

Napriek tomu, že je téma okolo vybu­chu­jú­cich smart­fó­nov Sam­sungu v posled­nej dobe značne media­li­zo­vaná, nájde sa veľké per­cento ľudí, ktorí jed­no­du­cho nie sú dosta­točne obo­zretní. Presne do tejto sku­piny ľudí zrejme patrí aj Nathan Dor­na­cher z ame­ric­kej Flo­ridy. Chu­dák Nathan si kúpil túto horúcu novinku iba pred 4 dňami, no ak by vedel, čo mu Note 7-ka spô­sobí, isto by si jej kúpu dva, tri a mož­nože aj šty­ri­krát pre­mys­lel. Nathan pri­po­jil svoj nový smart­fón do auto­na­bí­jačky a následne ho nechal nabí­jať v dom­není, že sa nič zlé nemôže pri­ho­diť. Opak bol však prav­dou a aku­mu­lá­tor smart­fónu opäť vzbĺkol, čo však ten­to­raz neza­ne­chalo škodu len na samot­nom zaria­dení od spo­loč­nosti Sam­sung. Treba pove­dať, že mal Nathan zrejme naozaj zlý deň, ktorý vyús­til až do toho, že horiaci phab­let doká­zal pod­pá­liť aj inte­riér jeho auta, Jeepu Grand Che­ro­kee.

exploded-note-7

Naj­dô­le­ži­tej­šie je, že vnútri v aute alebo v jeho bez­pro­stred­nom okolí sa v tej dobe nena­chá­dzala žiadna osoba a tým pádom nedošlo k žiad­nemu poško­de­niu na zdraví. Kým však Nathan spo­zo­ro­val, že jeho auto pohl­cujú pla­mene, už bolo značne neskoro na jeho prí­padnú záchranu. Na druhú stranu však poistné kryje celú cenu zho­re­ného auto­mo­bilu, no nešťastný Ame­ri­čan tvrdí, že do svojho vozidla inves­to­val veľkú kôpku peňazí na doda­točné úpravy. Nathan ďalej tvrdí, že bol dlho­roč­ným priaz­niv­com a pod­po­ro­va­te­ľom Sam­sungu, no po tejto skú­se­nosti viac nechce pro­dukty juho­kó­rej­ského giganta vidieť. K tomuto prí­padu sa vyjad­rila aj samotná spo­loč­nosť Sam­sung.

Vieme o prob­léme, ktorý sa pri­ho­dil pánovi Dor­na­che­rovi a v súčas­nosti jeho prí­pad pre­šet­ru­jeme. Naším prvo­ra­dým cie­ľom bola, je aj bude bez­peč­nosť našich zákaz­ní­kov. Práve preto sme zaviedli výmenný prog­ram, pri kto­rom bude všet­kým maji­te­ľom chybná Note 7-ka vyme­nená za novú. Touto ces­tou by sme tak chceli požia­dať našich cte­ných zákaz­ní­kov, aby nevá­hali a čo naj­skôr využili mož­nosť výmeny tejto nebez­peč­nej ver­zie smart­fónu.“

Na záver už iba dodáme, že vec je stále vo fáze vyšet­ro­va­nia a nie je ofi­ciálne potvr­dené, či vzbĺk­nu­tie auto­mo­bilu sku­točne zaprí­či­nil phab­let od Sam­sungu, no zatiaľ tomu všetko nasved­čuje.

fony-z-ciny

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: FOX

Pridať komentár (0)