Sam­sung Gala­xy Note 7 sa naj­nov­šie posta­ral o vzbĺk­nu­tie Jee­pu Grand Che­ro­kee

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 9. septembra 2016 / Tech a inovácie

Kým spo­loč­nosť App­le pred­vče­rom ofi­ciál­ne pred­sta­vi­la nástup­cu svo­jich iko­nic­kých iPho­nov, Sam­sung sa so svo­jím naj­nov­ším želiez­kom v ohni topí v prob­lé­moch. Miliar­do­vý prog­ram výme­ny roz­beh­la juho­kó­rej­ská spo­loč­nosť len nedáv­no a tak je pocho­pi­teľ­né, že výme­na všet­kých kusov ešte neja­ký ten čas potr­vá. To však zna­me­ná veľ­ké rizi­ko a všet­ci maji­te­lia chyb­nej Note 7-ky by mali byť na pozo­re.

Napriek tomu, že je téma oko­lo vybu­chu­jú­cich smart­fó­nov Sam­sun­gu v posled­nej dobe znač­ne media­li­zo­va­ná, náj­de sa veľ­ké per­cen­to ľudí, kto­rí jed­no­du­cho nie sú dosta­toč­ne obo­zret­ní. Pres­ne do tej­to sku­pi­ny ľudí zrej­me pat­rí aj Nathan Dor­na­cher z ame­ric­kej Flo­ri­dy. Chu­dák Nathan si kúpil túto horú­cu novin­ku iba pred 4 dňa­mi, no ak by vedel, čo mu Note 7-ka spô­so­bí, isto by si jej kúpu dva, tri a mož­no­že aj šty­ri­krát pre­mys­lel. Nathan pri­po­jil svoj nový smart­fón do auto­na­bí­jač­ky a násled­ne ho nechal nabí­jať v dom­ne­ní, že sa nič zlé nemô­že pri­ho­diť. Opak bol však prav­dou a aku­mu­lá­tor smart­fó­nu opäť vzbĺkol, čo však ten­to­raz neza­ne­cha­lo ško­du len na samot­nom zaria­de­ní od spo­loč­nos­ti Sam­sung. Tre­ba pove­dať, že mal Nathan zrej­me naozaj zlý deň, kto­rý vyús­til až do toho, že horia­ci phab­let doká­zal pod­pá­liť aj inte­ri­ér jeho auta, Jee­pu Grand Che­ro­kee.

exploded-note-7

Naj­dô­le­ži­tej­šie je, že vnút­ri v aute ale­bo v jeho bez­pro­stred­nom oko­lí sa v tej dobe nena­chá­dza­la žiad­na oso­ba a tým pádom nedoš­lo k žiad­ne­mu poško­de­niu na zdra­ví. Kým však Nathan spo­zo­ro­val, že jeho auto pohl­cu­jú pla­me­ne, už bolo znač­ne nesko­ro na jeho prí­pad­nú záchra­nu. Na dru­hú stra­nu však poist­né kry­je celú cenu zho­re­né­ho auto­mo­bi­lu, no nešťast­ný Ame­ri­čan tvr­dí, že do svoj­ho vozid­la inves­to­val veľ­kú kôp­ku peňa­zí na doda­toč­né úpra­vy. Nathan ďalej tvr­dí, že bol dlho­roč­ným priaz­niv­com a pod­po­ro­va­te­ľom Sam­sun­gu, no po tej­to skú­se­nos­ti viac nech­ce pro­duk­ty juho­kó­rej­ské­ho gigan­ta vidieť. K tomu­to prí­pa­du sa vyjad­ri­la aj samot­ná spo­loč­nosť Sam­sung.

Vie­me o prob­lé­me, kto­rý sa pri­ho­dil páno­vi Dor­na­che­ro­vi a v súčas­nos­ti jeho prí­pad pre­šet­ru­je­me. Naším prvo­ra­dým cie­ľom bola, je aj bude bez­peč­nosť našich zákaz­ní­kov. Prá­ve pre­to sme zavied­li výmen­ný prog­ram, pri kto­rom bude všet­kým maji­te­ľom chyb­ná Note 7-ka vyme­ne­ná za novú. Tou­to ces­tou by sme tak chce­li požia­dať našich cte­ných zákaz­ní­kov, aby nevá­ha­li a čo naj­skôr využi­li mož­nosť výme­ny tej­to nebez­peč­nej ver­zie smart­fó­nu.“

Na záver už iba dodá­me, že vec je stá­le vo fáze vyšet­ro­va­nia a nie je ofi­ciál­ne potvr­de­né, či vzbĺk­nu­tie auto­mo­bi­lu sku­toč­ne zaprí­či­nil phab­let od Sam­sun­gu, no zatiaľ tomu všet­ko nasved­ču­je.

fony-z-ciny

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: FOX

Pridať komentár (0)