Sam­sung má ďalší veľký prob­lém! V USA mu vybu­chujú práčky!

Juraj Baláž / 1. októbra 2016 / Tech a inovácie

Po neľah­kom obno­vení pre­da­jov Galaxy Note 7 stra­tilo mnoho zákaz­ní­kov záu­jem o pro­dukty z mobil­nej divíze Sam­sungu. Väč­ším prob­lé­mom však je, že juho­kó­rej­skej spo­loč­nosti začí­najú vybu­cho­vať aj iné, v našich kon­či­nách popu­lár­nej­šie zaria­de­nia.

Podľa ABC News sa na území USA obja­vilo cel­kovo 21 sťaž­ností na práčky, ktoré vybuchli alebo sa z nich odde­ľo­vali časti. Keďže Sam­sung patrí medzi majo­rit­ných pre­daj­cov bie­lej tech­niky na Slo­ven­sku, táto správa sa rýchlo roz­ší­rila aj v našich kon­či­nách. Tieto podľa vyjad­re­nia spo­loč­nosti „oje­di­nelé prí­pady“ sa obja­vili na zaria­de­niach, ktoré nemajú kon­krétne séri­ové ozna­če­nie. Odde­ľo­va­nie častí a údajné výbu­chy mali na sta­rosti abnor­málne vib­rá­cie, ktoré sa obja­vo­vali, hlavne keď zákaz­níci prali objemné pred­mety, ako posteľné prádlo.

ww9000_hero_1280

Aj preto bolo vydané for­málne upo­zor­ne­nie na poten­ciálne nebez­pečné kusy prá­čok, ktoré sa plnia zvr­chu a boli vyro­bené v roz­me­dzí od marca 2011 až po apríl 2016. Kúpil si si novú práčku a chceš si byť istý, že je v poriadku? Nav­štív stránky Sam­sungu, kde môžeš zadať mode­lové číslo a samotná spo­loč­nosť ti dá vedieť, či si v ohro­zení. Gigant na záver radí, aby si na práč­kach, ktoré môžu byť rizi­kové, pral len na malých otáč­kach.

fony-z-ciny3-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)