Sam­sung má ďal­ší veľ­ký prob­lém! V USA mu vybu­chu­jú práč­ky!

Juraj Baláž / 1. októbra 2016 / Tech a inovácie

Po neľah­kom obno­ve­ní pre­da­jov Gala­xy Note 7 stra­ti­lo mno­ho zákaz­ní­kov záu­jem o pro­duk­ty z mobil­nej diví­ze Sam­sun­gu. Väč­ším prob­lé­mom však je, že juho­kó­rej­skej spo­loč­nos­ti začí­na­jú vybu­cho­vať aj iné, v našich kon­či­nách popu­lár­nej­šie zaria­de­nia.

Pod­ľa ABC News sa na úze­mí USA obja­vi­lo cel­ko­vo 21 sťaž­nos­tí na práč­ky, kto­ré vybuch­li ale­bo sa z nich odde­ľo­va­li čas­ti. Keď­že Sam­sung pat­rí medzi majo­rit­ných pre­daj­cov bie­lej tech­ni­ky na Slo­ven­sku, táto sprá­va sa rých­lo roz­ší­ri­la aj v našich kon­či­nách. Tie­to pod­ľa vyjad­re­nia spo­loč­nos­ti „oje­di­ne­lé prí­pa­dy“ sa obja­vi­li na zaria­de­niach, kto­ré nema­jú kon­krét­ne séri­ové ozna­če­nie. Odde­ľo­va­nie čas­tí a údaj­né výbu­chy mali na sta­ros­ti abnor­mál­ne vib­rá­cie, kto­ré sa obja­vo­va­li, hlav­ne keď zákaz­ní­ci pra­li objem­né pred­me­ty, ako posteľ­né prád­lo.

ww9000_hero_1280

Aj pre­to bolo vyda­né for­mál­ne upo­zor­ne­nie na poten­ciál­ne nebez­peč­né kusy prá­čok, kto­ré sa plnia zvr­chu a boli vyro­be­né v roz­me­dzí od mar­ca 2011 až po apríl 2016. Kúpil si si novú práč­ku a chceš si byť istý, že je v poriad­ku? Nav­štív strán­ky Sam­sun­gu, kde môžeš zadať mode­lo­vé čís­lo a samot­ná spo­loč­nosť ti dá vedieť, či si v ohro­ze­ní. Gigant na záver radí, aby si na práč­kach, kto­ré môžu byť rizi­ko­vé, pral len na malých otáč­kach.

fony-z-ciny3-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)