Sam­sung si paten­to­val šošovky na roz­ší­renú rea­litu

Michal Ondro / 11. apríla 2016 / Tech a inovácie

Inte­li­gent­ným oku­lia­rom Google Glass sa nepo­da­rilo osl­niť a dá sa pove­dať, že poho­reli ne celej čiare. Žezlo kráľa roz­ší­re­nej rea­lity preto pre­berá Mic­ro­soft Holo­Lens. Vieš si pred­sta­viť, že by sa celá táto tech­no­ló­gia vtes­nala do kon­takt­ných šošo­viek? Riadne sci-fi.

Juho­kó­rej­ský gigant Sam­sung si nechal paten­to­vať niečo, čo môžeme vidieť len vo vedecko-fan­tas­tic­kých fil­moch. Nasa­díš si, na prvý pohľad oby­čajné šošovky a do nor­mál­neho sveta okolo teba pri­budnú rôzne dáta, obrazce a modely, s kto­rými je možná inte­rak­cia v reál­nom čase. Ide o roz­ší­re­nie rea­lity tvojho sveta. Na rov­na­kom prin­cípe fun­guje aj Mic­ro­soft Holo­Lens Dev Kit. Práve roz­ší­rená rea­lita je budúc­nosť, nie tá vir­tu­álna. Prečo je roz­ší­rená rea­lita (AR) lep­šia ako vir­tu­álna (VR) a prečo bude Holo­Lens prav­de­po­dobne lep­šie zaria­de­nie ako Ocu­lus Rift si môžeš pre­čí­tať v tomto článku.

vlcsnap-2012-05-19-20h48m43s30-1200x713

foto: anngle.org

Určite však nemô­žeme čakať všetko hneď. Sam­sung sa vraj snaží aj o to, aby sme mohli foto­gra­fo­vať oby­čaj­ným žmurk­nu­tím oka. Na začia­tok aspoň niečo. Spo­loč­nosť si nechala spra­viť patent na kon­taktné šošovky, v kto­rých bude zabu­do­vaný foto­apa­rát a disp­lej. Mali by tiež obsa­ho­vať sen­zory, ktoré budú nie­ktoré fun­kcie zaria­de­nia ovlá­dať tiež len žmurk­nu­tím. Šošovky budú bez­drô­tovo pre­po­jené so smart­fó­nom, ktorý bude musieť mať pou­ží­va­teľ u seba.

Samotný patent uvá­dza, že oň Sam­sung požia­dal už kon­com roku 2014, no na verej­nosť sa to dostalo až teraz. Doku­ment obsa­huje okrem 29 strán kórej­ského textu aj náčrty dizajnu šošo­viek, ktoré si môžeš pozrieť niž­šie.

samsungysamsung-smart-contact-lens-1-617x540

foto: techno-labs.com

Neteš sa však pred­časne. Paten­to­va­nie slúži, vo väč­šine prí­pa­dov, len na to, aby kon­ku­renčné spo­loč­nosti neprišli s rov­na­kým nápa­dom. Teda ako akási obrana. S naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou sa takýchto šošo­viek tak skoro nedoč­káme. Ale šanca tu určite je, keďže Sam­sung už neraz prek­va­pil revo­luč­ným pro­duk­tom. Google má tiež dva podobné patenty, na ktoré už dva roky padá prach — tak to aspoň vyzerá.

No aj napriek tomu si môžeme pove­dať, že žijeme vo vzru­šu­jú­cich časoch. Ak nie my, tak naše deti a vnú­čatá sa takýchto tech­no­ló­gií raz určite doč­kajú.

Zdroj: iflscience.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: artofvfx.com

Pridať komentár (0)