Sam­sung si paten­to­val šošov­ky na roz­ší­re­nú rea­li­tu

Michal Ondro / 11. apríla 2016 / Tech a inovácie

Inte­li­gent­ným oku­lia­rom Goog­le Glass sa nepo­da­ri­lo osl­niť a dá sa pove­dať, že poho­re­li ne celej čia­re. Žez­lo krá­ľa roz­ší­re­nej rea­li­ty pre­to pre­be­rá Mic­ro­soft Holo­Lens. Vieš si pred­sta­viť, že by sa celá táto tech­no­ló­gia vtes­na­la do kon­takt­ných šošo­viek? Riad­ne sci-fi.

Juho­kó­rej­ský gigant Sam­sung si nechal paten­to­vať nie­čo, čo môže­me vidieť len vo vedec­ko-fan­tas­tic­kých fil­moch. Nasa­díš si, na prvý pohľad oby­čaj­né šošov­ky a do nor­mál­ne­ho sve­ta oko­lo teba pri­bud­nú rôz­ne dáta, obraz­ce a mode­ly, s kto­rý­mi je mož­ná inte­rak­cia v reál­nom čase. Ide o roz­ší­re­nie rea­li­ty tvoj­ho sve­ta. Na rov­na­kom prin­cí­pe fun­gu­je aj Mic­ro­soft Holo­Lens Dev Kit. Prá­ve roz­ší­re­ná rea­li­ta je budúc­nosť, nie tá vir­tu­ál­na. Pre­čo je roz­ší­re­ná rea­li­ta (AR) lep­šia ako vir­tu­ál­na (VR) a pre­čo bude Holo­Lens prav­de­po­dob­ne lep­šie zaria­de­nie ako Ocu­lus Rift si môžeš pre­čí­tať v tom­to člán­ku.

vlcsnap-2012-05-19-20h48m43s30-1200x713

foto: anngle.org

Urči­te však nemô­že­me čakať všet­ko hneď. Sam­sung sa vraj sna­ží aj o to, aby sme moh­li foto­gra­fo­vať oby­čaj­ným žmurk­nu­tím oka. Na začia­tok aspoň nie­čo. Spo­loč­nosť si necha­la spra­viť patent na kon­takt­né šošov­ky, v kto­rých bude zabu­do­va­ný foto­apa­rát a disp­lej. Mali by tiež obsa­ho­vať sen­zo­ry, kto­ré budú nie­kto­ré fun­kcie zaria­de­nia ovlá­dať tiež len žmurk­nu­tím. Šošov­ky budú bez­drô­to­vo pre­po­je­né so smart­fó­nom, kto­rý bude musieť mať pou­ží­va­teľ u seba.

Samot­ný patent uvá­dza, že oň Sam­sung požia­dal už kon­com roku 2014, no na verej­nosť sa to dosta­lo až teraz. Doku­ment obsa­hu­je okrem 29 strán kórej­ské­ho tex­tu aj náčr­ty dizaj­nu šošo­viek, kto­ré si môžeš pozrieť niž­šie.

samsungysamsung-smart-contact-lens-1-617x540

foto: techno-labs.com

Neteš sa však pred­čas­ne. Paten­to­va­nie slú­ži, vo väč­ši­ne prí­pa­dov, len na to, aby kon­ku­renč­né spo­loč­nos­ti nepriš­li s rov­na­kým nápa­dom. Teda ako aká­si obra­na. S naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou sa takých­to šošo­viek tak sko­ro nedoč­ká­me. Ale šan­ca tu urči­te je, keď­že Sam­sung už neraz prek­va­pil revo­luč­ným pro­duk­tom. Goog­le má tiež dva podob­né paten­ty, na kto­ré už dva roky padá prach — tak to aspoň vyze­rá.

No aj napriek tomu si môže­me pove­dať, že žije­me vo vzru­šu­jú­cich časoch. Ak nie my, tak naše deti a vnú­ča­tá sa takých­to tech­no­ló­gií raz urči­te doč­ka­jú.

Zdroj: iflscience.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: artofvfx.com

Pridať komentár (0)