Sam­sung poza­sta­vil výrobu Galaxy Note 7! Je mu defi­ni­tívny koniec?

Kristián Hrušovský / 11. októbra 2016 / Tech a inovácie

Písal sa 19. august, kedy jeden z naj­väč­ších výrob­cov smart­fó­nov na svete, Sam­sung, pred­sta­vil svoju naj­nov­šiu vlaj­kovú loď. Výrobca však vtedy ešte netu­šil, koľko prob­lé­mov s pokro­ko­vým Galaxy Note 7 bude.

Podľa naj­nov­ších správ sa zdá, že Sam­sung púť naj­nov­šej Note „sed­mičky“ ukon­čil. Sedem nie je práve šťastné číslo Sam­sungu, keďže podľa infor­má­cií juho­kó­rej­skej Yon­hap News agen­túry výrobca poza­sta­vil pro­duk­ciu tohto modelu. Uči­niť tak mal kvôli vybu­chu­jú­cim kusom aj po výmene ich baté­rií. Sam­sung spus­til opä­tovné vyšet­ro­va­nie nedávno vybuc­hnu­tých kusov Galaxy Note 7, pri­čom neme­no­vaný zdroj, ktorý má byť dodá­va­te­ľom pre Sam­sung, hovorí, že poza­sta­ve­nie výroby bolo naria­dené prí­sluš­nými orgánmi v Číne, USA a Kórei.

Zdroj tak­tiež tvrdí: „Toto opat­re­nie zahŕňa závod Sam­sung vo Viet­name, ktorý je zod­po­vedný za glo­bálne zásielky Galaxy Note 7.“

samsung-galaxy-note-7-druhy-vymenny-program

Sam­sung k tejto situ­ácii zatiaľ nepo­dal žiadne ofi­ciálne vyhlá­se­nie, no toto roz­hod­nu­tie nie je až tak prek­va­pivé ani bez­pre­ce­dentné. Veď len za posled­ných pár dní bolo poda­ných 7 rôz­nych prí­pa­dov vznie­te­nia už vyme­ne­ných kusov Galaxy Note 7. Naj­hor­šie pre Sam­sung je, že záu­jem o jeho špič­kový phab­let postupne klesá, o čom značí naprí­klad aj odmiet­nu­tie ďal­ších dodá­vok smart­fó­nov ame­ric­kými ope­rá­tormi AT&T a T-Mobile. Aj keby sa Sam­sungu poda­rilo prob­lém s „bom­bo­vým“ phab­le­tom vyrie­šiť, jeho úspech bude už značne nižší.

Čo mys­líš, bude toto dočasné poza­sta­ve­nie výroby defi­ni­tívy koniec pre Sam­sung Galaxy Note 7?

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)