Sam­sung poza­sta­vil výro­bu Gala­xy Note 7! Je mu defi­ni­tív­ny koniec?

Kristián Hrušovský / 11. októbra 2016 / Tech a inovácie

Písal sa 19. august, kedy jeden z naj­väč­ších výrob­cov smart­fó­nov na sve­te, Sam­sung, pred­sta­vil svo­ju naj­nov­šiu vlaj­ko­vú loď. Výrob­ca však vte­dy ešte netu­šil, koľ­ko prob­lé­mov s pokro­ko­vým Gala­xy Note 7 bude.

Pod­ľa naj­nov­ších správ sa zdá, že Sam­sung púť naj­nov­šej Note „sed­mič­ky“ ukon­čil. Sedem nie je prá­ve šťast­né čís­lo Sam­sun­gu, keď­že pod­ľa infor­má­cií juho­kó­rej­skej Yon­hap News agen­tú­ry výrob­ca poza­sta­vil pro­duk­ciu toh­to mode­lu. Uči­niť tak mal kvô­li vybu­chu­jú­cim kusom aj po výme­ne ich baté­rií. Sam­sung spus­til opä­tov­né vyšet­ro­va­nie nedáv­no vybuc­hnu­tých kusov Gala­xy Note 7, pri­čom neme­no­va­ný zdroj, kto­rý má byť dodá­va­te­ľom pre Sam­sung, hovo­rí, že poza­sta­ve­nie výro­by bolo naria­de­né prí­sluš­ný­mi orgán­mi v Číne, USA a Kórei.

Zdroj tak­tiež tvr­dí: „Toto opat­re­nie zahŕňa závod Sam­sung vo Viet­na­me, kto­rý je zod­po­ved­ný za glo­bál­ne zásiel­ky Gala­xy Note 7.“

samsung-galaxy-note-7-druhy-vymenny-program

Sam­sung k tej­to situ­ácii zatiaľ nepo­dal žiad­ne ofi­ciál­ne vyhlá­se­nie, no toto roz­hod­nu­tie nie je až tak prek­va­pi­vé ani bez­pre­ce­dent­né. Veď len za posled­ných pár dní bolo poda­ných 7 rôz­nych prí­pa­dov vznie­te­nia už vyme­ne­ných kusov Gala­xy Note 7. Naj­hor­šie pre Sam­sung je, že záu­jem o jeho špič­ko­vý phab­let postup­ne kle­sá, o čom zna­čí naprí­klad aj odmiet­nu­tie ďal­ších dodá­vok smart­fó­nov ame­ric­ký­mi ope­rá­tor­mi AT&T a T-Mobi­le. Aj keby sa Sam­sun­gu poda­ri­lo prob­lém s „bom­bo­vým“ phab­le­tom vyrie­šiť, jeho úspech bude už znač­ne niž­ší.

Čo mys­líš, bude toto dočas­né poza­sta­ve­nie výro­by defi­ni­tí­vy koniec pre Sam­sung Gala­xy Note 7?

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)