Sam­sung pred­sta­vil nové hodinky, ktoré spá­ru­ješ aj s iPho­nom

Daška Vanková, thinkapple.sk / 2. septembra 2016 / Tech a inovácie

Len pár dní do pred­sta­ve­nia nových hodi­niek od Apple kon­ku­ren­cia menom Sam­sung pred­sta­vila svoje nové chytré hodinky. Nesú názov Sam­sung Gear S3. Podľa špe­ci­fi­ká­cií by mali pora­ziť aj Apple Watch. Tak sa na to spolu poďme pozrieť.

Sam­sung Gear S3 boli pred­sta­vené v dvoch varian­toch: model Clas­sic, ktorý ti môže ponúk­nuť Blu­e­to­oth aj Wi-Fi, a model Fro­tier, ktorý okrem dvoch fun­kcií v kla­sic­kom type ponúka aj LTE modul. Obi­dva typy hodi­niek majú GPS46 mm guľatý cifer­ník, ktorý má neus­tále zapnutý Super AMO­LED disp­lej.

Náramky hodi­niek majú 22 mm v rôz­nych pre­ve­de­niach. Hodinky obsa­hujú 380 mAh baté­rie, ktoré by mali vydr­žať bez nabí­ja­nia až 4 dni.

Okrem vyš­šie spo­mí­na­ných fun­kcií majú hodinky aj rôzne iné fun­kcie, ako naprí­klad fit­ness appky, sú vodo­odolné, tiež majú baro­me­ter, rých­lo­mer, pod­po­rujú Sam­sung Pay a tiež obsa­hujú repro­duk­tory.

Zdroj: slashgear.com

Naj­väč­šou novin­kou ohľadne nových hodi­niek Sam­sung Gear S3 je tiež možné spá­ro­va­nie s iPho­nom. Túto infor­má­ciu pri­nie­sol ser­ver Sam­Mo­bile. Ešte nie je isté, či bude táto kom­pa­ti­bil­nosť možná hneď po vyj­dení hodi­niek alebo až po neja­kom čase, ale s urči­tos­ťou vieme, že budú kom­pa­ti­bilné obe ver­zie nových hodi­niek. V súčas­nosti sa čaká aj na apli­ká­ciu, ktorá by vedela spá­ro­vať star­šie hodinky Sam­sung Gear S2.

Presný dátum vyda­nia hodi­niek zatiaľ nepo­známe, no určite už čoskoro uzrú svetlo sveta. Veď predsa vychá­dzajú aj nové Apple Watch. Preto Sam­sung nemôže dlho čakať. ;-)

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: slash­gear

Pridať komentár (0)