Sam­sung pred­sta­vil svoj prvý Smart­bike

Šandi / 13. júna 2014 / Tech a inovácie

Sam­sung v spo­lu­práci s návrhármi z talian­skeho štú­dia Maes­tros Aca­demy zosta­vil mest­ský bicy­kel budúc­nosti. Pýši sa nie­len moder­ným dizaj­nom rámu, ktorý má vraj lep­šie tlmiť otrasy, ale tiež chyt­rou elek­tro­ni­kou, ktorú dodal mobilný výrobca.

Na bicykli teda nechýba zadná kamera, kto­rej obraz vodič vidí na disp­leji mobilu pri­pev­ne­nom na ria­did­lách, sada lase­rov, GPS, ria­diaca jed­notka s Ardu­ino. To všetko spra­co­váva soft­vér, ktorý vás bude varo­vať pred pre­káž­kou.

Koleso obsa­huje toľko elek­tro­niky, koľko sa do vymaz­le­ného rámu mohlo len vojsť. Všetko samoz­rejme komu­ni­kuje so smart­fó­nom od Sam­sungu, koleso má svoje štyri vlastné lasery, spätnú kameru, veľa sen­zo­rov, čím sa má zabez­pe­čiť bez­peč­nej­šia jazdu vo dne i v noci.

Giovanni Peliz­zoli je talian­sky maj­ster výroby rámov bicyk­lov. Ino­va­tívne zakri­ve­nie rámu neut­ra­li­zuje nebez­pečné a nepo­hodlné vib­rá­cie spô­so­bené jaz­dou po nerov­ných mest­ských uli­ciach. Lasery pre­mie­tajú bez­pečnú stopu na ceste a vyme­dzujú pries­tor, aby cyk­listu neo­hro­zo­vali okolo pre­chá­dza­júce autá. Pri­po­je­ním mobilu medzi ria­didlá sa potom pri­dá­vajú navi­gačné a sociálne fun­kcie (pria­te­lia môžu sle­do­vať vašu trasu).

Zdroj: sam­sun­ga­ca­demy

Pridať komentár (0)