Sam­sung pred­sta­vil svoj prvý Smart­bi­ke

Šandi / 13. júna 2014 / Tech a inovácie

Sam­sung v spo­lu­prá­ci s návrhár­mi z talian­ske­ho štú­dia Maes­tros Aca­de­my zosta­vil mest­ský bicy­kel budúc­nos­ti. Pýši sa nie­len moder­ným dizaj­nom rámu, kto­rý má vraj lep­šie tlmiť otra­sy, ale tiež chyt­rou elek­tro­ni­kou, kto­rú dodal mobil­ný výrob­ca.

Na bicyk­li teda nechý­ba zadná kame­ra, kto­rej obraz vodič vidí na disp­le­ji mobi­lu pri­pev­ne­nom na ria­did­lách, sada lase­rov, GPS, ria­dia­ca jed­not­ka s Ardu­ino. To všet­ko spra­co­vá­va soft­vér, kto­rý vás bude varo­vať pred pre­káž­kou.

Kole­so obsa­hu­je toľ­ko elek­tro­ni­ky, koľ­ko sa do vymaz­le­né­ho rámu moh­lo len vojsť. Všet­ko samoz­rej­me komu­ni­ku­je so smart­fó­nom od Sam­sun­gu, kole­so má svo­je šty­ri vlast­né lase­ry, spät­nú kame­ru, veľa sen­zo­rov, čím sa má zabez­pe­čiť bez­peč­nej­šia jaz­du vo dne i v noci.

Giovan­ni Peliz­zo­li je talian­sky maj­ster výro­by rámov bicyk­lov. Ino­va­tív­ne zakri­ve­nie rámu neut­ra­li­zu­je nebez­peč­né a nepo­hodl­né vib­rá­cie spô­so­be­né jaz­dou po nerov­ných mest­ských uli­ciach. Lase­ry pre­mie­ta­jú bez­peč­nú sto­pu na ces­te a vyme­dzu­jú pries­tor, aby cyk­lis­tu neo­hro­zo­va­li oko­lo pre­chá­dza­jú­ce autá. Pri­po­je­ním mobi­lu medzi ria­did­lá sa potom pri­dá­va­jú navi­gač­né a sociál­ne fun­kcie (pria­te­lia môžu sle­do­vať vašu tra­su).

Zdroj: sam­sun­ga­ca­de­my

Pridať komentár (0)