Sam­sung sa uká­zal — v Mos­kve umiest­nil naj­väč­šiu reklamu na Galaxy S7

Filip Mosnár / 23. mája 2016 / Zaujímavosti

Sam­sung učí základné pra­vidlo reklamy — viac je viac a väčší je lepší, s ver­vou, akú mu ostatní výrob­co­via môžu len ticho závi­dieť.

Sam­sung sa vyzna­čuje dosť tvr­dými prak­ti­kami, nikdy nemá prob­lém pod­pi­cho­vať kon­ku­ren­ciu a inves­to­vať do reklamy viac než iní. Teraz však pri­náša extrém do kra­jiny extré­mov, do Ruska. V Mos­kve pre­kryl celú budovu bill­bo­ar­dom pokry­tým LED panelmi tvare S7, ktoré pri­ná­šajú infor­má­cie o vlaj­ko­vej lodi spo­loč­nosti. Ak ťa to stále neo­hro­milo, uveďme si fakty.

Bill­bo­ard je 80 met­rov vysoký, je 40 met­rov široký a je umiest­nený na jed­nej z naj­ruš­nej­ších ciest, ktorá spája letisko She­re­me­ty­evo Inter­na­ti­onal Air­port s mes­tom. Sam­sung uvá­dza, že denne prejde okolo až 800 000 ľudí. Cena nie je známa, ale určite to bude jedna z tých náklad­nej­ších kam­paní.

Zdroj&zdroj pre­zen­tač­nej foto­gra­fie: androidpolice.com

Pridať komentár (0)