Sam­sung sa uká­zal — v Mos­kve umiest­nil naj­väč­šiu rekla­mu na Gala­xy S7

Filip Mosnár / 23. mája 2016 / Zaujímavosti

Sam­sung učí základ­né pra­vid­lo rekla­my — viac je viac a väč­ší je lep­ší, s ver­vou, akú mu ostat­ní výrob­co­via môžu len ticho závi­dieť.

Sam­sung sa vyzna­ču­je dosť tvr­dý­mi prak­ti­ka­mi, nikdy nemá prob­lém pod­pi­cho­vať kon­ku­ren­ciu a inves­to­vať do rekla­my viac než iní. Teraz však pri­ná­ša extrém do kra­ji­ny extré­mov, do Rus­ka. V Mos­kve pre­kryl celú budo­vu bill­bo­ar­dom pokry­tým LED panel­mi tva­re S7, kto­ré pri­ná­ša­jú infor­má­cie o vlaj­ko­vej lodi spo­loč­nos­ti. Ak ťa to stá­le neo­hro­mi­lo, uveď­me si fak­ty.

Bill­bo­ard je 80 met­rov vyso­ký, je 40 met­rov širo­ký a je umiest­ne­ný na jed­nej z naj­ruš­nej­ších ciest, kto­rá spá­ja letis­ko She­re­me­ty­evo Inter­na­ti­onal Air­port s mes­tom. Sam­sung uvá­dza, že den­ne prej­de oko­lo až 800 000 ľudí. Cena nie je zná­ma, ale urči­te to bude jed­na z tých náklad­nej­ších kam­pa­ní.

Zdroj&zdroj pre­zen­tač­nej foto­gra­fie: androidpolice.com

Pridať komentár (0)