Sam­sung svetu pred­sta­vil mic­roSD kartu s kapa­ci­tou až 256GB

Michal Ondro / 12. mája 2016 / Tech a inovácie

Dote­raz naj­väč­šou mic­roSD kar­tou sa mohla pochvá­liť spo­loč­nosť San­Disk, kto­rej pamä­ťovka mala kapa­citu 200GB. Pomy­selné žezlo však musela pre­dať Sam­sungu, ktorý ju pred­be­hol o závrat­ných 56GB. Zau­jíma ťa, na koľko ťa takáto vecička vyjde? 

Kde sú tie časy, keď sme si mohli vybe­rať medzi 32, 64 alebo 128MB SD kar­tami? Toľ­koto dát doká­zali tieto malé vecičky uscho­vať vo svo­jich začiat­koch. Do roka však ich kapa­cita stúpla na 2GB a dnes sú naj­čas­tej­šie pou­ží­va­nými kar­tami tie s kapa­ci­tou 16, 32 a 64GB. Bežne dostať aj mic­roSD karty s mož­ným obje­mom dát až 128GB. Ich kapa­cita neus­tále ras­tie, no roz­mery sa neme­nia. Nie je to fas­ci­nu­júce?

Naj­novší počin spo­loč­nosti Sam­sung sa volá EVO Plus 256GB a môže sa pochvá­liť úžas­nou číta­cou a zapi­so­va­cou rých­los­ťou 95MB, resp. 90MB za sekundu.

Čo všetko budeš môcť na takúto kartu ulo­žiť? Ak rád fotíš, tak ťa poteší fakt, že sa sem zmestí vyše 55-tisíc HD foto­gra­fií. Ak si milov­ní­kom hudby, tak si na kartu môžeš ulo­žiť 23-tisíc pes­ni­čiek. V prí­pade, že robie­vaš videá, tak môžeš nato­čiť až 12 hodín videa v roz­lí­šení 4K alebo 33 hodín v roz­lí­šení full HD. Toto všetko sa zmestí na malý kúsok plastu.

samsung-evo-plus-256

foto: samsung.com

Sam­sung sa vyjad­ril, že jeho nová mic­roSD karta vyjde v júni tohto roka a bude na ňu až 10-ročná záruka vrá­te­nia peňazí. Prví záu­jem­co­via si za ňu zapla­tia 249,99 dolá­rov (pri­bližne 218 eur).

Nedá mi nespo­me­núť časy, kedy sme si medzi kama­rátmi poži­čia­vali hry na PC, ktoré sa zmes­tili na dis­ketu či dve. Neskôr prišli CDčká a prvé hry, na kto­rých inšta­lá­ciu boli potrebné dokonca dve alebo tri disky. Už z toho sme boli užas­nutí. Nasle­do­vali hry, ktoré sa zmes­tili už len na DVDčko a my sme si mys­leli, že už to ďalej zájsť nemôže. Dnešné počí­ta­čové hry majú už desiatky GB. Inšta­lačný súbor hry GTAV zabe­rie až 36GB. Len ťažko uve­riť tomu, že na novú mic­roSD kartu od Sam­sungu sa ich vojde až 7. No nie je to šia­lené? Čo nás čaká v budúc­nosti, mic­roSD karta s kapa­ci­tou 1TB? Toho sa, podľa môjho názoru, doč­káme ešte do roku 2020.

samsung_evo_plus_256gb_2

foto: stuff.tv

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: samsung.com

Pridať komentár (0)