Sam­sung sve­tu pred­sta­vil mic­roSD kar­tu s kapa­ci­tou až 256GB

Michal Ondro / 12. mája 2016 / Tech a inovácie

Dote­raz naj­väč­šou mic­roSD kar­tou sa moh­la pochvá­liť spo­loč­nosť San­Disk, kto­rej pamä­ťov­ka mala kapa­ci­tu 200GB. Pomy­sel­né žez­lo však muse­la pre­dať Sam­sun­gu, kto­rý ju pred­be­hol o závrat­ných 56GB. Zau­jí­ma ťa, na koľ­ko ťa taká­to vecič­ka vyj­de?

Kde sú tie časy, keď sme si moh­li vybe­rať medzi 32, 64 ale­bo 128MB SD kar­ta­mi? Toľ­ko­to dát doká­za­li tie­to malé vecič­ky uscho­vať vo svo­jich začiat­koch. Do roka však ich kapa­ci­ta stúp­la na 2GB a dnes sú naj­čas­tej­šie pou­ží­va­ný­mi kar­ta­mi tie s kapa­ci­tou 16, 32 a 64GB. Bež­ne dostať aj mic­roSD kar­ty s mož­ným obje­mom dát až 128GB. Ich kapa­ci­ta neus­tá­le ras­tie, no roz­me­ry sa neme­nia. Nie je to fas­ci­nu­jú­ce?

Naj­nov­ší počin spo­loč­nos­ti Sam­sung sa volá EVO Plus 256GB a môže sa pochvá­liť úžas­nou číta­cou a zapi­so­va­cou rých­los­ťou 95MB, resp. 90MB za sekun­du.

Čo všet­ko budeš môcť na takú­to kar­tu ulo­žiť? Ak rád fotíš, tak ťa pote­ší fakt, že sa sem zmes­tí vyše 55-tisíc HD foto­gra­fií. Ak si milov­ní­kom hud­by, tak si na kar­tu môžeš ulo­žiť 23-tisíc pes­ni­čiek. V prí­pa­de, že robie­vaš videá, tak môžeš nato­čiť až 12 hodín videa v roz­lí­še­ní 4K ale­bo 33 hodín v roz­lí­še­ní full HD. Toto všet­ko sa zmes­tí na malý kúsok plas­tu.

samsung-evo-plus-256

foto: samsung.com

Sam­sung sa vyjad­ril, že jeho nová mic­roSD kar­ta vyj­de v júni toh­to roka a bude na ňu až 10-roč­ná záru­ka vrá­te­nia peňa­zí. Prví záu­jem­co­via si za ňu zapla­tia 249,99 dolá­rov (pri­bliž­ne 218 eur).

Nedá mi nespo­me­núť časy, kedy sme si medzi kama­rát­mi poži­čia­va­li hry na PC, kto­ré sa zmes­ti­li na dis­ke­tu či dve. Neskôr priš­li CDč­ká a prvé hry, na kto­rých inšta­lá­ciu boli potreb­né dokon­ca dve ale­bo tri dis­ky. Už z toho sme boli užas­nu­tí. Nasle­do­va­li hry, kto­ré sa zmes­ti­li už len na DVDč­ko a my sme si mys­le­li, že už to ďalej zájsť nemô­že. Dneš­né počí­ta­čo­vé hry majú už desiat­ky GB. Inšta­lač­ný súbor hry GTAV zabe­rie až 36GB. Len ťaž­ko uve­riť tomu, že na novú mic­roSD kar­tu od Sam­sun­gu sa ich voj­de až 7. No nie je to šia­le­né? Čo nás čaká v budúc­nos­ti, mic­roSD kar­ta s kapa­ci­tou 1TB? Toho sa, pod­ľa môj­ho názo­ru, doč­ká­me ešte do roku 2020.

samsung_evo_plus_256gb_2

foto: stuff.tv

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: samsung.com

Pridať komentár (0)