Samu­el Pokor­ný — mata­dor vo sve­te mobil­ných apli­ká­cii

Dárius Polák / 24. mája 2016 / Rozhovory

Samo Pokor­ný je jeden z prvých ľudí, kto­rí sa zahryz­li do vývo­ja mobil­ných apli­ká­cii pre iOS. Ten­to rok orga­ni­zu­je dru­hý roč­ník mobil­nej kon­fe­ren­cie Mob­Con, na kto­rú sa mu poda­ri­lo pri­tiah­nuť nie­koľ­ko zau­jí­ma­vých mien.

Ahoj Samo, pred­stav nám seba. Kto si, čo si, čo robíš?:) 

Ahoj, som jed­ným zo spo­lu­za­kla­da­te­ľov app­ko­vé­ho štú­dia eGlu, venu­jem sa busi­ness deve­lop­men­tu, ale dosť rýpem do tes­to­va­nia, UX a dizaj­nu. S kole­gom sme tiež zalo­ži­li Wake­la­ke, čo je Wake­bo­ard park na Zla­tých Pies­koch, kde sme po prá­ci cho­die­va­li jaz­diť a vide­li sme v ňom veľ­ký poten­ciál.

Čo bola tvo­ja úpl­ne prvá app­ka?

Našu prvú app­ku sme spra­vi­li v roku 2010 pre Miss Slo­ven­sko. Veľ­mi sme sa teši­li, že sme chy­ti­li prvé­ho kli­en­ta, aj keď to bolo bar­te­ro­vou for­mou.

Optimized-IMG_3001

foto: archív S.P.

eGlu fun­gu­je už nie­koľ­ko rokov. Čo vied­lo ku vzni­ku?

Ako nad­šen­ci nových tech­no­ló­gií a pred­sta­ve­nia nové­ho OS na iPho­ne, kde App­le otvo­ril svoj sys­tém pre vývo­já­rov appiek, sme chce­li roz­hod­ne byť pri zro­de nové­ho seg­men­tu. Vide­li sme v tom veľ­ký poten­ciál, tak sme zača­li skla­dať tím.

Vypra­co­va­la sa až na jed­nu z naj­väč­ších spo­loč­nos­tí na Slo­ven­sku. V čom tkvie jej dlho­do­bé USP (uni­que sel­ling pro­po­si­ti­on) voči kon­ku­ren­cii?

Mys­lím, že náš dri­ve, skú­se­nosť, know how a schop­nosť vytvo­riť pri­da­nú hod­no­tu. Nepúš­ťa­me sa do všet­ké­ho, dokon­ca sme pre­šli fázou, keď sme vide­li, že odo­vzdá­va­me naše myš­lien­ky a pro­jek­ty a z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka to pre nás nepred­sta­vo­va­lo per­spek­tí­vu. Aj na zákla­de toho sa sna­ží­me teraz vybe­rať pro­jek­ty, kto­ré nás samých posu­nú ďalej, prí­pad­ne pro­jek­ty, na kto­rých máme tiež anga­žo­va­nosť.

Vied­lo nás to k vytvo­re­niu kon­cep­tu tech­no­lo­gic­ké­ho štú­dia, kde kaž­dý v tíme sa pria­mo podie­ľa na zis­ku z dané­ho pro­jek­tu. Ten je kom­plet­ne pre­roz­de­le­ný pod­ľa mera­teľ­nej anga­žo­va­nos­ti.

eGlu 15.12.2014 1800x1200pix 025

foto: Vla­di­mír Šku­ta, firminside.com

Za tie roky ste toho muse­li vyvi­núť veľa. Aké sú vaše najzaujímavejšie/najúsmevnejšie momenty/appky? :)

Asi naj­zau­jí­ma­vej­šia pre nás bola ofi­ciál­na app­ka pre IIHF, veľa nás nauči­la, dosta­li sme sa do kon­tak­tu so zahra­nič­ným kli­en­tom zo Švaj­čiar­ska, kto­rý na nás pre­nie­sol veľa zna­los­tí o tom, ako pra­co­vať pre nároč­né­ho kli­en­ta a na čo si dávať pozor pri našich výstu­poch. Najús­mev­nej­šie sú momen­ty pri vývo­ji, keď nás kli­ent oslo­vil, že chce nie­čo na posled­nú chví­ľu a cha­la­ni ťaha­li dlhé dni, vte­dy vymys­lí­te hoci­čo, len aby bola prá­ca zába­vou. Pre mňa nie až tak zábav­né sú momen­ty, keď odha­lím neja­ký eas­ter egg v našej apli­ká­cií, ako naprí­klad fun­ny foto­gra­fie po istej akti­vi­te, no cha­la­ni sa na tom veľ­mi dob­re zabá­va­jú.

Si záro­veň aj orga­ni­zá­to­rom mobil­nej kon­fe­ren­cie Mob­Con. O čo ide?

Cíti­li sme potre­bu spra­viť osve­tu o vývo­ji a seg­men­te mobil­ných apli­ká­cií ako takom. Stre­tá­va­li sme sa totiž­to čas­to s tým, ako si vývo­já­ri mys­le­li, aký majú úžas­ný nápad, ako spra­via die­ru do sve­ta a ako na ňom zaro­bia kopec peňa­zí. Chce­li sme pre­to dať doko­py všet­ky člán­ky kto­ré sú potreb­né na to, aby pro­jekt mohol byť úspeš­ný. Nesta­čí teda mať kva­lit­nú app­ku, tre­ba aby dob­re vyze­ra­la, aby mala dob­rý UX, aby ste mali na tíme ľudí, čo ju vedia pre­dať a tiež aj nie­ko­ho kto vám pomô­že s finan­cia­mi.

Pre­to vzni­kol Mob­Con. Našim kon­cep­tom bolo spra­viť kon­fe­ren­ciu ceno­vo dostup­nú, tak aby si ju moh­li dovo­liť aj mla­dí ľudia, čo začí­na­jú v tom­to seg­men­te.

Ten­to rok sa poda­ri­lo sku­toč­ne nie­čo výni­moč­né. Poda­ri­lo sa mi pre­sved­čiť veľ­ké zahra­nič­né kapa­ci­ty, aby priš­li a pod­po­ri­li Mob­Con. Prí­de Gero­ge Ber­ko­ws­ki, kto­rý povie o tom, ako vybu­do­vať miliar­do­vú apli­ká­ciu. Ross Kings­land, kto­rý zase povie, ako spus­tiť rake­to­vé pre­da­je takej­to apli­ká­cie a tiež Chris Do, kto­rý meria dlhú ces­tu z Kali­for­nie, aby nám pove­dal, ako sa ska­ma­rá­tiť s kli­en­tom a spra­viť dob­rý dizajn.

Samoz­rej­me sme line­up dopl­ni­li aj naši­mi lokál­ny­mi hviez­da­mi ako Jakub Pta­čin, Kat­ka Klin­ko­vá, Ján Ilav­ský, a mno­hí iní. Tiež sme pova­žo­va­li za nut­né zame­rať sa s pred­náš­ka­mi aj na zdra­vé stra­vo­va­nie a osob­nost­ný rast. Pre­to­že v tej­to hek­tic­kej dobe ľudia zabú­da­jú, aké dôle­ži­té je správ­ne stra­vo­va­nie, rov­no­vá­ha medzi prá­cou a súkro­mím a tiež dob­rá orga­ni­zá­cia svoj­ho času. 

2015-5-27-71489A

foto: archív S.P.

Veľa slo­ven­ských even­tov má skve­lý prog­ram, no samot­né rie­še­nie už nie. Zádrh nastá­va pri rea­li­zá­cii a samot­nej atmo­sfé­re. Ako to má porie­še­né Mob­Con?

Keď­že Mob­Con je hlav­ne o dob­rej atmo­sfé­re sna­ží­me sa ho orga­ni­zo­vať tak uvoľ­ne­nej­šie, nie je to kla­sic­ká kon­fe­ren­cia, skôr stret­nu­tie ľudí a odo­vzdá­va­nie ich skú­se­nos­tí. Jano Gor­du­lič nám už minu­lý rok spra­vil výbor­nú pred­náš­ku, kde si uťa­ho­val z toh­to sve­ta a na ľudí to malo veľ­mi pozi­tív­ny vplyv. Sna­ží­me sa tým­to odľah­čiť infor­má­cia­mi nabi­té pred­náš­ky zába­vou a nala­diť ľudí na networ­king.

Toto je dru­hý rok, čo bude Mob­Con zor­ga­ni­zo­va­ný. Čo ste sa ako orga­ni­zá­to­ri nauči­li minu­lý rok, a čo posu­nie­te ďalej ten­to rok? 

Ten­to rok bude­me mať zau­jí­ma­vé stán­ky v spo­loč­ných pries­to­roch, kde budú rôz­ne gad­ge­ty a vychy­táv­ky, bude­me v nových a pek­ných aulách FIIT­ky, a hlav­ne bude­me mať super spík­rov a viac staf­fu.

mobcon

foto: FB/eGlu

Máte spík­rov zvuč­ných mien sve­ta mobil­ných apli­ká­cii ako je Geor­ge Ber­ko­ws­ki, Ross Kings­land, či Chris Do. Ako natra­fi­li na naše malé Slo­ven­sko? :)

Skôr ja som natra­fil na nich. :) Ani jeden tu ešte nebol a aj vďa­ka tomu to berú ako spoz­ná­va­nie a výlet do nové­ho mes­ta. Geor­ge je zná­my tým, že má za sebou nie­koľ­ko úspeš­ných app­ko­vých pro­jek­tov so sluš­ný­mi exit­mi. Ana­ly­zo­val 43 najús­peš­nej­ších firiem s miliar­do­vý­mi valu­ácia­mi a poroz­prá­va, ako nájsť poten­ciál a die­ru na trhu. Ross zase robil kau­ča napr. pre Lam­borg­hi­ni a Vir­gin a pomá­hal im boost­nuť pre­da­je ich pro­duk­tov, je to člo­vek čo si bež­ne pýta za vystú­pe­nia a kau­čing desať­ti­sí­ce eur. Chris Do je zase šéfom agen­tú­ry Blind.com v Kali­for­nii a medzi jeho kli­en­tov pat­rí Goog­le, Elect­ro­nic Arts, Sony, Audi, Mic­ro­soft, Xbox, Intel, Nike, Land Rover a mno­hé iné popu­lár­ne spo­loč­nos­ti. Sú to všet­ko veľ­ké mená a pre­to vyzý­vam kaž­dé­ho, aby si nene­chal ujsť prí­le­ži­tosť vypo­čuť si ich na Mob­Co­ne.

Akým sme­rom ubie­ha­jú vývoj mobil­ných apli­ká­cii? Kde je pries­tor na ďal­ší roz­voj a ino­vá­cie?

Už dáv­no to nie sú mar­ke­tin­go­vé apli­ká­cie, ale skôr kom­plex­né a robust­né IT rie­še­nia, čo pri­ná­ša­jú pri­da­nú hod­no­tu, či už pre kli­en­tov ale­bo pria­mo pre spo­loč­nos­ti čo ich vlast­nia. Pries­tor je sku­toč­ne veľ­ký a nie je to iba v Gaming indus­try aj keď oko­lo toho je teraz asi naj­väč­ší boom. Teraz je veľ­ký focus na Fin­tech a ban­kov­níc­tvo vo vše­obec­nos­ti mys­lím, že v tes­nom záve­se sa drží zdra­vot­níc­tvo. Kaž­do­pád­ne na Mob­Co­ne bude­me hovo­riť aj o tom­to.

Na záver, čo odpo­rú­čaš začí­na­jú­ce­mu vývo­já­ro­vi?

Aby nežil iba vo svo­jom sve­te, aby sa nebál zdie­ľať nápa­dy a myš­lien­ky ľudom vo svo­jom oko­lí, aby sa skôr zame­ral na to, ako využí­vať exis­tu­jú­ce produkty/služby a skôr budo­val pro­duk­ty na nich, namies­to toho, aby išiel bez­hla­vo po nie­čom vlast­nom. A hlav­ne, aby si vždy vali­do­val, že jeho teória je sku­toč­ne správ­na tým, že vypus­tí do sve­ta iba naj­zá­klad­nej­šiu fun­kci­ona­li­tu, v opač­nom prí­pa­de (v prí­pa­de neús­pe­chu) ho to bude stáť veľa ener­gie, peňa­zí a úsi­lia. Tiež odpo­rú­čam, aby pri­šiel na Mob­Con a roz­ší­ril si svo­je vedo­mos­ti :)

profile - TD edit small

foto: archív S.P.

Pridať komentár (0)