Samuel Pokorný — mata­dor vo svete mobil­ných apli­ká­cii

Dárius Polák / 24. mája 2016 / Rozhovory

Samo Pokorný je jeden z prvých ľudí, ktorí sa zahryzli do vývoja mobil­ných apli­ká­cii pre iOS. Tento rok orga­ni­zuje druhý roč­ník mobil­nej kon­fe­ren­cie Mob­Con, na ktorú sa mu poda­rilo pri­tiah­nuť nie­koľko zau­jí­ma­vých mien.

Ahoj Samo, pred­stav nám seba. Kto si, čo si, čo robíš?:) 

Ahoj, som jed­ným zo spo­lu­za­kla­da­te­ľov app­ko­vého štú­dia eGlu, venu­jem sa busi­ness deve­lop­mentu, ale dosť rýpem do tes­to­va­nia, UX a dizajnu. S kole­gom sme tiež zalo­žili Wake­lake, čo je Wake­bo­ard park na Zla­tých Pies­koch, kde sme po práci cho­die­vali jaz­diť a videli sme v ňom veľký poten­ciál.

Čo bola tvoja úplne prvá appka?

Našu prvú appku sme spra­vili v roku 2010 pre Miss Slo­ven­sko. Veľmi sme sa tešili, že sme chy­tili prvého kli­enta, aj keď to bolo bar­te­ro­vou for­mou.

Optimized-IMG_3001

foto: archív S.P.

eGlu fun­guje už nie­koľko rokov. Čo viedlo ku vzniku?

Ako nad­šenci nových tech­no­ló­gií a pred­sta­ve­nia nového OS na iPhone, kde Apple otvo­ril svoj sys­tém pre vývo­já­rov appiek, sme chceli roz­hodne byť pri zrode nového seg­mentu. Videli sme v tom veľký poten­ciál, tak sme začali skla­dať tím.

Vypra­co­vala sa až na jednu z naj­väč­ších spo­loč­ností na Slo­ven­sku. V čom tkvie jej dlho­dobé USP (uni­que sel­ling pro­po­si­tion) voči kon­ku­ren­cii?

Mys­lím, že náš drive, skú­se­nosť, know how a schop­nosť vytvo­riť pri­danú hod­notu. Nepúš­ťame sa do všet­kého, dokonca sme pre­šli fázou, keď sme videli, že odo­vzdá­vame naše myš­lienky a pro­jekty a z dlho­do­bého hľa­diska to pre nás nepred­sta­vo­valo per­spek­tívu. Aj na základe toho sa sna­žíme teraz vybe­rať pro­jekty, ktoré nás samých posunú ďalej, prí­padne pro­jekty, na kto­rých máme tiež anga­žo­va­nosť.

Viedlo nás to k vytvo­re­niu kon­ceptu tech­no­lo­gic­kého štú­dia, kde každý v tíme sa priamo podieľa na zisku z daného pro­jektu. Ten je kom­pletne pre­roz­de­lený podľa mera­teľ­nej anga­žo­va­nosti.

eGlu 15.12.2014 1800x1200pix 025

foto: Vla­di­mír Škuta, firminside.com

Za tie roky ste toho museli vyvi­núť veľa. Aké sú vaše najzaujímavejšie/najúsmevnejšie momenty/appky? :)

Asi naj­zau­jí­ma­vej­šia pre nás bola ofi­ciálna appka pre IIHF, veľa nás naučila, dostali sme sa do kon­taktu so zahra­nič­ným kli­en­tom zo Švaj­čiar­ska, ktorý na nás pre­nie­sol veľa zna­lostí o tom, ako pra­co­vať pre nároč­ného kli­enta a na čo si dávať pozor pri našich výstu­poch. Najús­mev­nej­šie sú momenty pri vývoji, keď nás kli­ent oslo­vil, že chce niečo na poslednú chvíľu a cha­lani ťahali dlhé dni, vtedy vymys­líte hocičo, len aby bola práca zába­vou. Pre mňa nie až tak zábavné sú momenty, keď odha­lím nejaký eas­ter egg v našej apli­ká­cií, ako naprí­klad funny foto­gra­fie po istej akti­vite, no cha­lani sa na tom veľmi dobre zabá­vajú.

Si záro­veň aj orga­ni­zá­to­rom mobil­nej kon­fe­ren­cie Mob­Con. O čo ide?

Cítili sme potrebu spra­viť osvetu o vývoji a seg­mente mobil­ných apli­ká­cií ako takom. Stre­tá­vali sme sa totižto často s tým, ako si vývo­jári mys­leli, aký majú úžasný nápad, ako spra­via dieru do sveta a ako na ňom zaro­bia kopec peňazí. Chceli sme preto dať dokopy všetky články ktoré sú potrebné na to, aby pro­jekt mohol byť úspešný. Nestačí teda mať kva­litnú appku, treba aby dobre vyze­rala, aby mala dobrý UX, aby ste mali na tíme ľudí, čo ju vedia pre­dať a tiež aj nie­koho kto vám pomôže s finan­ciami.

Preto vzni­kol Mob­Con. Našim kon­cep­tom bolo spra­viť kon­fe­ren­ciu cenovo dostupnú, tak aby si ju mohli dovo­liť aj mladí ľudia, čo začí­najú v tomto seg­mente.

Tento rok sa poda­rilo sku­točne niečo výni­močné. Poda­rilo sa mi pre­sved­čiť veľké zahra­ničné kapa­city, aby prišli a pod­po­rili Mob­Con. Príde Geroge Ber­ko­wski, ktorý povie o tom, ako vybu­do­vať miliar­dovú apli­ká­ciu. Ross Kings­land, ktorý zase povie, ako spus­tiť rake­tové pre­daje takejto apli­ká­cie a tiež Chris Do, ktorý meria dlhú cestu z Kali­for­nie, aby nám pove­dal, ako sa ska­ma­rá­tiť s kli­en­tom a spra­viť dobrý dizajn.

Samoz­rejme sme lineup dopl­nili aj našimi lokál­nymi hviez­dami ako Jakub Pta­čin, Katka Klin­ková, Ján Ilav­ský, a mnohí iní. Tiež sme pova­žo­vali za nutné zame­rať sa s pred­náš­kami aj na zdravé stra­vo­va­nie a osob­nostný rast. Pre­tože v tejto hek­tic­kej dobe ľudia zabú­dajú, aké dôle­žité je správne stra­vo­va­nie, rov­no­váha medzi prá­cou a súkro­mím a tiež dobrá orga­ni­zá­cia svojho času. 

2015-5-27-71489A

foto: archív S.P.

Veľa slo­ven­ských even­tov má skvelý prog­ram, no samotné rie­še­nie už nie. Zádrh nastáva pri rea­li­zá­cii a samot­nej atmo­sfére. Ako to má porie­šené Mob­Con?

Keďže Mob­Con je hlavne o dob­rej atmo­sfére sna­žíme sa ho orga­ni­zo­vať tak uvoľ­ne­nej­šie, nie je to kla­sická kon­fe­ren­cia, skôr stret­nu­tie ľudí a odo­vzdá­va­nie ich skú­se­ností. Jano Gor­du­lič nám už minulý rok spra­vil výbornú pred­nášku, kde si uťa­ho­val z tohto sveta a na ľudí to malo veľmi pozi­tívny vplyv. Sna­žíme sa týmto odľah­čiť infor­má­ciami nabité pred­nášky zába­vou a nala­diť ľudí na networ­king.

Toto je druhý rok, čo bude Mob­Con zor­ga­ni­zo­vaný. Čo ste sa ako orga­ni­zá­tori naučili minulý rok, a čo posu­niete ďalej tento rok? 

Tento rok budeme mať zau­jí­mavé stánky v spo­loč­ných pries­to­roch, kde budú rôzne gad­gety a vychy­távky, budeme v nových a pek­ných aulách FIITky, a hlavne budeme mať super spík­rov a viac staffu.

mobcon

foto: FB/eGlu

Máte spík­rov zvuč­ných mien sveta mobil­ných apli­ká­cii ako je George Ber­ko­wski, Ross Kings­land, či Chris Do. Ako natra­fili na naše malé Slo­ven­sko? :)

Skôr ja som natra­fil na nich. :) Ani jeden tu ešte nebol a aj vďaka tomu to berú ako spoz­ná­va­nie a výlet do nového mesta. George je známy tým, že má za sebou nie­koľko úspeš­ných app­ko­vých pro­jek­tov so sluš­nými exitmi. Ana­ly­zo­val 43 najús­peš­nej­ších firiem s miliar­do­vými valu­áciami a poroz­práva, ako nájsť poten­ciál a dieru na trhu. Ross zase robil kauča napr. pre Lam­borg­hini a Vir­gin a pomá­hal im boost­nuť pre­daje ich pro­duk­tov, je to člo­vek čo si bežne pýta za vystú­pe­nia a kau­čing desať­ti­síce eur. Chris Do je zase šéfom agen­túry Blind.com v Kali­for­nii a medzi jeho kli­en­tov patrí Google, Elect­ro­nic Arts, Sony, Audi, Mic­ro­soft, Xbox, Intel, Nike, Land Rover a mnohé iné popu­lárne spo­loč­nosti. Sú to všetko veľké mená a preto vyzý­vam kaž­dého, aby si nene­chal ujsť prí­le­ži­tosť vypo­čuť si ich na Mob­Cone.

Akým sme­rom ubie­hajú vývoj mobil­ných apli­ká­cii? Kde je pries­tor na ďalší roz­voj a ino­vá­cie?

Už dávno to nie sú mar­ke­tin­gové apli­ká­cie, ale skôr kom­plexné a robustné IT rie­še­nia, čo pri­ná­šajú pri­danú hod­notu, či už pre kli­en­tov alebo priamo pre spo­loč­nosti čo ich vlast­nia. Pries­tor je sku­točne veľký a nie je to iba v Gaming indus­try aj keď okolo toho je teraz asi naj­väčší boom. Teraz je veľký focus na Fin­tech a ban­kov­níc­tvo vo vše­obec­nosti mys­lím, že v tes­nom závese sa drží zdra­vot­níc­tvo. Kaž­do­pádne na Mob­Cone budeme hovo­riť aj o tomto.

Na záver, čo odpo­rú­čaš začí­na­jú­cemu vývo­já­rovi?

Aby nežil iba vo svo­jom svete, aby sa nebál zdie­ľať nápady a myš­lienky ľudom vo svo­jom okolí, aby sa skôr zame­ral na to, ako využí­vať exis­tu­júce produkty/služby a skôr budo­val pro­dukty na nich, namiesto toho, aby išiel bez­hlavo po nie­čom vlast­nom. A hlavne, aby si vždy vali­do­val, že jeho teória je sku­točne správna tým, že vypustí do sveta iba naj­zá­klad­nej­šiu fun­kci­ona­litu, v opač­nom prí­pade (v prí­pade neús­pe­chu) ho to bude stáť veľa ener­gie, peňazí a úsi­lia. Tiež odpo­rú­čam, aby pri­šiel na Mob­Con a roz­ší­ril si svoje vedo­mosti :)

profile - TD edit small

foto: archív S.P.

Pridať komentár (0)