Schop­nosť, ktorá zakaž­dým pre­koná talent

Lukáš Timko / 31. august 2015 / Tools a produktivita

Pre­zra­dím ti tajom­stvo. Exis­tuje schop­nosť, ktorú si doká­žeš osvo­jiť a ktorá ti zaručí, že ak sa s ňou pus­tíš do čoho­koľ­vek, tak to zlep­šíš mini­málne o 50%, no hádam aj o 100% a časom určite aj viac.

Naj­lep­šie na tejto schop­nosti je to, že je nená­ročná. Každý ju môže zís­kať. Vôbec nepot­re­bu­ješ nejaký pri­ro­dzený talent. Na to, aby si si ju osvo­jil, nepot­re­bu­ješ žiadne veľké zdroje, peniaze a ani uči­te­ľov. Ako­náhle ju zís­kaš, tak sa stane súčas­ťou tvo­jich kaž­do­den­ných čin­ností a začneš dosa­ho­vať svoje ciele oveľa rých­lej­šie. Tvoj úspech sa zná­sobí a tvoja repu­tá­cia ti pri­ne­sie oveľa viac mož­ností. Slo­vami Morp­hea: „Chceš vedieť čo to je?“…

Je to schop­nosť… DOKON­ČIŤ VECI! To je všetko. Pre­čí­taj to znova. Pod­daj sa tomu.

Ako to vyzerá v praxi? Odpo­ve­dáš na emaily tak­mer okam­žite a ak nie okam­žite, tak ich nene­chá­vaš bez odpo­vede dlh­šie ako 24 hodín. Uka­zu­ješ sa všade tam, kde si sľú­bil, že prí­deš. Dokon­číš všetko, čo si sľú­bil a najmä včas. Ak povieš „pre­čí­tam tú knihu“, alebo „pozriem tú stránku“, alebo „pošlem svoj živo­to­pis“, tak to naozaj spra­víš. Okam­žite! Ak nemô­žeš alebo nech­ceš, neho­vor to. Vždy keď povieš, že niečo spra­víš a nako­niec to necháš plá­vať, tak pri­chá­dzaš o prí­le­ži­tosť byť lep­ším ako väč­šina ľudí okolo teba.

V 90% situ­ácii, by som upred­nost­nil člo­veka, ktorý svoje sľuby dokončí pred člo­ve­kom, ktorý svoj talent pou­žíva len na to, aby ho raz uká­zal, ale nič s ním nedo­tia­hol do konca. Firmy potre­bujú ľudí, ktorí dokážu pra­co­vať tvrdo. Tiež spo­ľah­li­vých, ktorí vedia komu­ni­ko­vať vždy keď sa to od nich žiada.

Ak necháte ľudí čakať na vašu odpo­veď alebo roz­mýš­ľať nad tým, či niečo vôbec dokon­číte, tak pre nich budete nákladný a zby­točný, hoci len psy­cho­lo­gicky. Ľudia nechcú pra­co­vať s ľuďmi, ktorí sú pre nich nákladní – chcú pra­co­vať s ľuďmi, ktorí ich nebudú stať žiadnu men­tálnu ener­giu kvôli stra­chu z toho či vôbec niečo dokon­čia. Všetci chceme pra­co­vať s ľuďmi, ktorí nás zakaž­dým milo prek­va­pia tým, že dokon­čia všetko na čo siahnu a napl­nia svoje sľuby.

Kto­koľ­vek môže byť oso­bou, ktorá všetko dokončí, vždy komu­ni­kuje, vždy spraví to o čo ho požia­dajú, vždy splní svoje sľuby a nikdy nene­chá nikoho bez povšim­nu­tia visieť v tem­note. Všetko je to vec tvo­jej vôle a dis­cip­líny.

Proste začni dokon­čo­vať veci!

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)