Sea­gate pre­ko­nalo Sam­sung a vybu­do­valo naj­väčší SSD na svete

Dárius Polák / 19. augusta 2016 / Tech a inovácie

Minulý týž­deň Sam­sung ozná­mil, že vytvo­ril naj­väčší SSD na svete s kapa­ci­tou 15,36 TB za cenu 10 000 dolá­rov. Tento týž­deň ho Sea­gate pre­ko­nal.

Spo­loč­nosť vytvo­rila 60 TB SAS SSD v 3,5 pal­co­vom for­máte, ktorý má byť podľa Sea­gate dostupný na pre­daj nie­kedy v roku 2017. Hard­vér bude pre­zen­to­vaný na kon­fe­ren­cii Flash Memory Sum­mit 2016 ako demo. 60 TB je smiešne veľké množ­stvo úda­jov, pôjde o pevný disk na ktorý by sa dalo ulo­žiť 400 mili­ó­nov fotiek alebo 12 000 fil­mov.

Sea­gate SSD bude navr­hnutý pre B2B biz­nis (rov­nako ako 15 TB SSD od Sam­sungu) a bude pod­po­ro­vať rov­nako hot dáta (údaje, ktoré sú spo­loč­nos­ťou využí­vané často) ako aj cold dáta (presný opak hot dát). Spo­loč­nosť ďalej tvrdí, že po čase môžu roz­ší­riť kapa­citu úlož­ného pries­toru až na 100 TB. Sam­sung má z toho určite radosť. No dovtedy kým Sea­gate svoj mon­štru­ózny SSD disk nezačne pre­dá­vať, naj­väčší SSD disk má na trhu práve kórej­ský gigant.

Seagate600SSD5mm_(1)

foto: cnet.com

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com

Pridať komentár (0)