Za Tec­hMatch padajú prvé hlavy: Šéf SBA už neunie­sol tlak verej­nosti!

Martin Bohunický / 24. november 2015 / Tools a produktivita

Šéf Slo­vak Busi­ness Agency Bra­ni­slav Šafá­rik sa v dôsledku uply­nu­lých uda­lostí roz­ho­dol zo svo­jej fun­kcie odstú­piť.

Kon­fe­ren­cia Tec­hMatch si vyžia­dala svoju daň. Bra­ni­slav Šafá­rik mal už od októbra výrazne zúžené prá­vo­moci, teraz sa však roz­ho­dol odstú­piť úplne.

Roz­ho­dol som sa tak z dôvodu, aby SBA mohla pokra­čo­vať v plnení úloh pri pod­pore malého a stred­ného pod­ni­ka­nia na Slo­ven­sku, a to bez mediál­neho tlaku, kto­rému bola vysta­vená nie­len SBA, ale ja sám a to v súvis­losti s rea­li­zá­ciou medzi­ná­rod­ného podu­ja­tia Tec­hMatch Slo­va­kia 2015,“ uvie­dol.

Vyšet­ro­va­nie samot­ného finan­co­va­nia kon­fe­ren­cie na základe pod­netu alian­cie Fair-play pre­bieha naďa­lej.

Už sme si mys­leli, že Bra­ni­sla­vovi seba­ref­le­xia nič neho­vorí. Predsa len, toto roz­hod­nu­tie malo pad­núť nie mesiac, ale deň po Tec­hMat­chi. V kaž­dom prí­pade — rad­šej neskoro, ako nikdy.

Pridať komentár (0)