Sen­se – vecič­ka, kto­rá ti môže zme­niť život. Fun­gu­je ale iba v spán­ku!

Daška Vanková, thinkapple.sk / 8. júla 2016 / Tech a inovácie

Máš noč­né mory? Čas­to sa v noci budíš? Ale­bo máš dokon­ca úpl­ne pokoj­ný spá­nok? Jeden šikov­ný mla­dý cha­lan vymys­lel malý tech­no­lo­gic­ký zázrak, kto­rý fun­gu­je v spán­ku a naozaj ti doká­že zme­niť život. Tak sle­duj!

James Proud, to je člo­vek, kto­rý sto­jí za tým­to nápa­dom a násled­ným vyná­le­zom. Po dovŕ­še­ní dospe­los­ti odišiel do USA, kde ako 22-roč­ný dostal 100-tisí­co­vý grant, vďa­ka kto­ré­mu vytvo­ril túto úžas­nú vecič­ku.Zdroj: theverge.com

Nesie názov Sen­se. Ide o “guľôč­ku”, malič­ké zaria­de­nie, kto­ré môžeš polo­žiť kde­koľ­vek do miest­nos­ti, v kto­rej spíš. Sen­se moni­to­ru­je tep­lo­tu, množ­stvo svet­la, pohyb, vša­ko­va­ké zvu­ky, tiež vlh­kosť vzdu­chu a dokon­ca aj množ­stvo pra­chu v izbe. K tomu­to malič­ké­mu zaria­de­niu je aj šti­pec, kto­rý si môžeš pri­pnúť na van­kúš a guľôč­ka bude moni­to­ro­vať okrem vyš­šie spo­me­nu­tých vecí aj tvo­je telo.

Zdroj: theverge.com

Infor­má­cie zo Sen­se sa posie­la­jú buď do tvoj­ho PC, ale­bo do smart­fó­nu (pod­ľa tvoj­ho nasta­ve­nia). Ráno, keď vsta­neš, môžeš si celý prie­beh spán­ku pozrieť. Pre­čo som sa v noci tak­to pohol? Chrá­pal som? Na všet­ky otáz­ky ti dá odpo­veď jedi­ne Sen­se!

Toto zaria­de­nie si tiež robí šta­tis­ti­ku a vie určiť, koľ­ko prie­mer­ne spíš. Dokon­ca si ho môžeš nasta­viť tak, aby ťa zobu­di­lo, keď to bude pod­ľa neho pre tvo­je telo naj­lep­šie. Wow!

Zdroj: theverge.com

Zdroj: theverge.com

Naj­lep­šie na tom celom je, že Sen­se netre­ba nabí­jať. Fun­gu­je vďa­ka vyme­ni­teľ­nej bater­ke, kto­rá však vydr­ží pri­bliž­ne rok. Cena tej­to malej guľ­ky je cca 100 €.

A ešte jed­na rada na záver: Pred­tým, ako si ľah­neš, mrk­ni očkom na Sen­se. Ak ti uká­že zele­nú, môžeš si v poho­de ľahnúť, ak oran­žo­vú ale­bo nebo­daj čer­ve­nú, ide o nevy­ho­vu­jú­ce pod­mien­ky pre spá­nok. Neboj sa, budeš vedieť, čo tre­ba robiť. Pred­sa ti povie, či si máš vytiah­nuť žalú­zie ale­bo prí­pad­ne vyvet­rať. ;-)

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: theverge.com

Pridať komentár (0)