Sense – vecička, ktorá ti môže zme­niť život. Fun­guje ale iba v spánku!

Daška Vanková, thinkapple.sk / 8. júla 2016 / Tech a inovácie

Máš nočné mory? Často sa v noci budíš? Alebo máš dokonca úplne pokojný spá­nok? Jeden šikovný mladý cha­lan vymys­lel malý tech­no­lo­gický zázrak, ktorý fun­guje v spánku a naozaj ti dokáže zme­niť život. Tak sle­duj!

James Proud, to je člo­vek, ktorý stojí za týmto nápa­dom a násled­ným vyná­le­zom. Po dovŕ­šení dospe­losti odišiel do USA, kde ako 22-ročný dostal 100-tisí­cový grant, vďaka kto­rému vytvo­ril túto úžasnú vecičku.Zdroj: theverge.com

Nesie názov Sense. Ide o “guľôčku”, maličké zaria­de­nie, ktoré môžeš polo­žiť kde­koľ­vek do miest­nosti, v kto­rej spíš. Sense moni­to­ruje tep­lotu, množ­stvo svetla, pohyb, vša­ko­vaké zvuky, tiež vlh­kosť vzdu­chu a dokonca aj množ­stvo pra­chu v izbe. K tomuto malič­kému zaria­de­niu je aj šti­pec, ktorý si môžeš pri­pnúť na van­kúš a guľôčka bude moni­to­ro­vať okrem vyš­šie spo­me­nu­tých vecí aj tvoje telo.

Zdroj: theverge.com

Infor­má­cie zo Sense sa posie­lajú buď do tvojho PC, alebo do smart­fónu (podľa tvojho nasta­ve­nia). Ráno, keď vsta­neš, môžeš si celý prie­beh spánku pozrieť. Prečo som sa v noci takto pohol? Chrá­pal som? Na všetky otázky ti dá odpo­veď jedine Sense!

Toto zaria­de­nie si tiež robí šta­tis­tiku a vie určiť, koľko prie­merne spíš. Dokonca si ho môžeš nasta­viť tak, aby ťa zobu­dilo, keď to bude podľa neho pre tvoje telo naj­lep­šie. Wow!

Zdroj: theverge.com

Zdroj: theverge.com

Naj­lep­šie na tom celom je, že Sense netreba nabí­jať. Fun­guje vďaka vyme­ni­teľ­nej baterke, ktorá však vydrží pri­bližne rok. Cena tejto malej guľky je cca 100 €.

A ešte jedna rada na záver: Pred­tým, ako si ľah­neš, mrkni očkom na Sense. Ak ti ukáže zelenú, môžeš si v pohode ľahnúť, ak oran­žovú alebo nebo­daj čer­venú, ide o nevy­ho­vu­júce pod­mienky pre spá­nok. Neboj sa, budeš vedieť, čo treba robiť. Predsa ti povie, či si máš vytiah­nuť žalú­zie alebo prí­padne vyvet­rať. ;-)

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: theverge.com

Pridať komentár (0)