Sha­ring eco­nomy 2.0!

Matúš Bielik / 9. september 2014 / Tools a produktivita

V súvis­losti s výraz­ným ras­tom firiem ako Airbnb a Uber a ich nie­koľko miliar­do­vou valu­áciou sa čoraz viac roz­práva o tzv. sha­ring eco­nomy. Sha­ring mar­ketp­la­ces sa stali doslova ulti­má­tom dneš­ného pod­ni­ka­nia. Stačí mať volnú izbu alebo auto a pro­stred­níc­tvom sha­ro­va­nia sa každý cez noc môže stať mikro-pod­ni­ka­te­ľom.

Ven­ture capi­tal firmy v posled­nom čase do tohto seg­mentu naliali enormné množ­stvo peňazí, možno tomu je aj kvôli pomerne opti­mis­tic­kému odhadu rastu tohto odvet­via, ktoré má do roku 2025 dosiah­nuť obrat vo výške 335 miliard dolá­rov.

Rast je priamo spo­jený s konek­ti­vi­tou jed­not­liv­cou (roz­ši­ro­va­ním smart­fó­nov) a s túž­bou dosa­ho­vať vyš­šiu efek­ti­vitu (práce, času, peňazí).

Ďal­šou gene­rá­ciou sha­ring eco­nomy je B2B

Súčas­nej sha­ring eco­nomy domi­nujú pre­važne peer-to-peer mar­ketp­la­ces. V ďal­šom kroku budú firmy pla­tiť len za to, čo sku­točne potre­bujú. Toto bude mať priamy vplyv na zvý­še­nie ich efek­ti­vity a hos­po­dár­nosti.

Roz­dieľ medzi B2B a P2P sha­ring

B2B je v tom zau­jí­ma­vej­šie, že ide ešte o krok ďalej. Zvy­šuje dostup­nosť slu­žieb, ktoré by ste v opač­nom prí­pade neboli schopní využí­vať. Menou ktorá v P2P biz­nise platí je dôvera. Firmy ako Uber a Dog­Va­cay nám dávajú mož­nosť využí­vať služby, ktoré by sme pred 5 rokmi pova­žo­vali za ule­tené a smiešne. No poda­rilo sa im zís­kať dôveru use­rov vďaka ich zvý­še­nej konek­ti­vite, schop­nos­ťou zdie­lať infor­má­cie cez sociálne sieťe, pris­pie­vať a čítať app ratingy a hod­no­te­nia, čo v koneč­nom dôsledku zvý­šilo v tieto služby dôveru.

V B2B sha­ring eco­nomy nie je dôvera tá naj­dô­le­ži­tej­šia. Je ňou kva­lita a user expe­rience. Každý je schopný aspoň raz zapla­tiť za službu, no pokiaľ kva­lita chýba, tak sa z tejto platby nestane pra­vi­delná, čo práve v B2B biz­nise je tak exis­tenčne dôle­žité.

Pridať komentár (0)