She­ryl Sand­berg radí ženám, ako uspieť v práci

Alexandra Dulaková / 10. augusta 2015 / Business

Ak je nie­kto, kto by mohol roz­prá­vať a radiť, ako môže žena dosiah­nuť vrcho­lový úspech v pro­fes­nom živote, je to práve naj­moc­nej­šia žena Face­bo­oku.

Ako COO Face­bo­oku má She­ryl Sand­berg na sta­rosti mana­žo­va­nie denno-den­ných pro­ce­sov a infor­mo­va­nie Marka o fun­go­vaní jeho firmy. Pri veľ­kosti a mno­ho­tvár­nosti Face­bo­oku je jej func­kia nabitá pes­tros­ťou, zod­po­ved­nos­ťou a neod­klad­nými roz­hod­nu­tiami. Vo všet­kom musí exce­lo­vať, inak by v nej neob­stála po dobu mno­hých rokov. Bohu­žiaľ ide o výni­močný prí­pad.

Ženy na pop­red­ných fun­kciách vo sve­to­zná­mych spo­loč­nos­tiach a kor­po­rá­toch figu­rujú len zriedka, neho­vo­riac o tom, ak majú rodinu, či deti. Podľa šta­tis­tík tvorí ich podiel len mizi­vých 17 per­cent. Samoz­rejme je to lep­šie, ako keď ženy mohli byť aku­rát tak sek­re­tárky, lenže od ide­ál­neho stavu to má ďaleko. Čím to je a ako to napra­viť? Ak si mladá a ambi­ci­ózna žena, Sand­berg ti poradí, ako na to. 

1. Seďte za sto­lom

Ženy oproti mužom čas­tej­šie pod­ce­ňujú svoje schop­nosti a vedo­mosti. Aj keby mali byť hneď šikov­nej­šie než muži, namiesto svojho pri­ro­dze­ného talentu pri­pi­sujú úspech iným okol­nos­tiam (šťas­tie, pod­pora kole­gov, tvrdá práca). To je všetko pekné, no muži vlastné úspe­chy oveľa čas­tej­šie jed­no­du­cho pri­pi­sujú sami sebe. Už pri nástupe do práce ženy vyjed­ná­vajú o mzde zried­ka­vej­šie ako muži. Šta­tis­ticky to robí 57 per­cent muž­ských vyso­koš­kol­ských absol­ven­tov a len 7 per­cent absol­ven­tiek.

Keďže si ženy menej dôve­rujú, potre­bujú pod­po­riť seba­ve­do­mie. Úspech a obľú­be­nosť v prí­pade mužov pre­uka­zujú súvis, v prí­pade žien zase presný opak. Skrátka a jed­no­du­cho: úspešné ženy sú vní­mané nega­tívne. Doka­zujú to mnohé štú­die a spô­so­buje to jedinú vec – ľudia chcú rad­šej pra­co­vať pre úspeš­ných mužov, než pre úspešné ženy. Vrcho­lovo úspeš­ných žien je teda ako šaf­ranu a ešte musia čeliť mno­hým pred­sud­kom.

Počas jed­nej kon­fe­ren­cii vo Face­bo­oku si významný vládny pred­sta­vi­teľ so sebou pri­nie­sol dve rov­nako posta­vené kole­gyne – tie však nese­deli za sto­lom, ale na kraji miest­nosti. Aj keď som ich volala za stôl, ostali na svo­jich mies­tach, pre­tože mali pocit, že zaň nepat­ria. Jediný spô­sob, ako vyhrať nad feno­mé­nom „neprí­jem­nej žen­skej šéfky“, je jed­no­du­cho si za ten stôl sad­núť a ostať tam. Ženy si predsa zaslú­žia rov­naký prí­stup ako muži a je načase vyma­zať pred­stavu pod­ria­de­nej asis­tentky.

2. Váš par­tner musí byť sku­toč­ným par­tne­rom

Aj páry, ktoré rov­nako aktívne pra­cujú na svo­jej kari­ére, doma fun­gujú roz­dielne. Ženy robia dva krát toľko domá­cich prác ako muži a až tri krát viac pra­cujú s deťmi. Žena má v pod­state tri práce, muž len jednu. Dôvod? Naša spo­loč­nosť vyvíja oveľa väčší tlak na mužov, aby boli úspešní pro­fe­sijne, než na ženy. Ak aj muž doma ostane, aby tým pod­po­ril svoju kari­érne ambi­ci­óz­nej­šiu par­tnerku, nedos­tane sa mu ani tro­chu pocho­pe­nia od oko­lia, či od ostat­ných mami­čiek. Poze­rajú sa naňho ako na votrelca.

Rie­še­nie? Práca v domác­nosti by mala konečne byť vní­maná rov­nako dôle­žito ako práca mimo domu – a to nie­len u žien, ale aj u mužov. Pokiaľ sa na mater­skú dovo­lenku a domáce práce budeme poze­rať ako na niečo pre muža pod­radné a nepri­ro­dzené, muži sa pocho­pi­teľne ani do jed­nej z týchto úloh hrnúť nebudú. Pri­tom vo vzťa­hoch, kde majú obaja par­tneri pro­fe­sijné a domáce zod­po­ved­nosti spra­vod­livo pode­lené (roz­umej 50/50), je podľa šta­tis­tík a štú­dií o polo­vicu niž­šia roz­vo­do­vosť a dokonca si lep­šie roz­umejú aj v posteli.

3. Neod­chá­dzajte pred­tým, než sku­točne odídete

Keď začne žena uva­žo­vať nad die­ťa­ťom, nastáva zásadný moment. V tomto bode si uve­domí, že dieťa v jej živote potre­buje pries­tor. Málo plne zamest­na­ných ľudí tento pries­tor však má. Dávno pred­tým, než žena reálne ote­hot­nie, klesá jej pro­fe­si­onálna akti­vita. Neh­lási sa k novým pro­jek­tom, nepýta si pový­še­nie a nehľadá ďal­šie výzvy. Dôsledky sú pre jej kari­érny rast kata­stro­fálne, pre­tože ako náhle je doma s die­ťa­ťom, návrat do práce je veľmi ťažký.

Na to, aby sa do práce chcela vrá­tiť a pokra­čo­vať vo svo­jej roz­be­hnu­tej kari­ére, musí jej práca byť dosta­točne zau­jí­mavá, moti­vu­júca a vzru­šu­júca. Lenže ak sa žena už dlhé mesiace alebo roky pred odcho­dom na mater­skú dovo­lenku začne sťa­ho­vať do ústra­nia, nebude sa chcieť vrá­tiť. A kari­érny život sa rázom stane nedo­hľad­ným. Takže She­ryl radí jed­no­značne: „Ženy musia byť v práci aktívne až do posled­ného dňa, keď z nej sku­točne odídu. Inak pre nich práca nebude dosta­točne atrak­tív­nym mies­tom, do kto­rého sa budú chcieť vrá­tiť.“ 

Zdroj: TEDx

Pridať komentár (0)