She­ryl Sand­berg radí ženám, ako uspieť v prá­ci

Alexandra Dulaková / 10. augusta 2015 / Business

Ak je nie­kto, kto by mohol roz­prá­vať a radiť, ako môže žena dosiah­nuť vrcho­lo­vý úspech v pro­fes­nom živo­te, je to prá­ve naj­moc­nej­šia žena Face­bo­oku.

Ako COO Face­bo­oku má She­ryl Sand­berg na sta­ros­ti mana­žo­va­nie den­no-den­ných pro­ce­sov a infor­mo­va­nie Mar­ka o fun­go­va­ní jeho fir­my. Pri veľ­kos­ti a mno­ho­tvár­nos­ti Face­bo­oku je jej func­kia nabi­tá pes­tros­ťou, zod­po­ved­nos­ťou a neod­klad­ný­mi roz­hod­nu­tia­mi. Vo všet­kom musí exce­lo­vať, inak by v nej neob­stá­la po dobu mno­hých rokov. Bohu­žiaľ ide o výni­moč­ný prí­pad.

Ženy na pop­red­ných fun­kciách vo sve­to­zná­mych spo­loč­nos­tiach a kor­po­rá­toch figu­ru­jú len zried­ka, neho­vo­riac o tom, ak majú rodi­nu, či deti. Pod­ľa šta­tis­tík tvo­rí ich podiel len mizi­vých 17 per­cent. Samoz­rej­me je to lep­šie, ako keď ženy moh­li byť aku­rát tak sek­re­tár­ky, len­že od ide­ál­ne­ho sta­vu to má ďale­ko. Čím to je a ako to napra­viť? Ak si mla­dá a ambi­ci­óz­na žena, Sand­berg ti pora­dí, ako na to. 

1. Seď­te za sto­lom

Ženy opro­ti mužom čas­tej­šie pod­ce­ňu­jú svo­je schop­nos­ti a vedo­mos­ti. Aj keby mali byť hneď šikov­nej­šie než muži, namies­to svoj­ho pri­ro­dze­né­ho talen­tu pri­pi­su­jú úspech iným okol­nos­tiam (šťas­tie, pod­po­ra kole­gov, tvr­dá prá­ca). To je všet­ko pek­né, no muži vlast­né úspe­chy ove­ľa čas­tej­šie jed­no­du­cho pri­pi­su­jú sami sebe. Už pri nástu­pe do prá­ce ženy vyjed­ná­va­jú o mzde zried­ka­vej­šie ako muži. Šta­tis­tic­ky to robí 57 per­cent muž­ských vyso­koš­kol­ských absol­ven­tov a len 7 per­cent absol­ven­tiek.

Keď­že si ženy menej dôve­ru­jú, potre­bu­jú pod­po­riť seba­ve­do­mie. Úspech a obľú­be­nosť v prí­pa­de mužov pre­uka­zu­jú súvis, v prí­pa­de žien zase pres­ný opak. Skrát­ka a jed­no­du­cho: úspeš­né ženy sú vní­ma­né nega­tív­ne. Doka­zu­jú to mno­hé štú­die a spô­so­bu­je to jedi­nú vec – ľudia chcú rad­šej pra­co­vať pre úspeš­ných mužov, než pre úspeš­né ženy. Vrcho­lo­vo úspeš­ných žien je teda ako šaf­ra­nu a ešte musia čeliť mno­hým pred­sud­kom.

Počas jed­nej kon­fe­ren­cii vo Face­bo­oku si význam­ný vlád­ny pred­sta­vi­teľ so sebou pri­nie­sol dve rov­na­ko posta­ve­né kole­gy­ne – tie však nese­de­li za sto­lom, ale na kra­ji miest­nos­ti. Aj keď som ich vola­la za stôl, osta­li na svo­jich mies­tach, pre­to­že mali pocit, že zaň nepat­ria. Jedi­ný spô­sob, ako vyhrať nad feno­mé­nom „neprí­jem­nej žen­skej šéf­ky“, je jed­no­du­cho si za ten stôl sad­núť a ostať tam. Ženy si pred­sa zaslú­žia rov­na­ký prí­stup ako muži a je nača­se vyma­zať pred­sta­vu pod­ria­de­nej asis­tent­ky.

2. Váš par­tner musí byť sku­toč­ným par­tne­rom

Aj páry, kto­ré rov­na­ko aktív­ne pra­cu­jú na svo­jej kari­é­re, doma fun­gu­jú roz­diel­ne. Ženy robia dva krát toľ­ko domá­cich prác ako muži a až tri krát viac pra­cu­jú s deť­mi. Žena má v pod­sta­te tri prá­ce, muž len jed­nu. Dôvod? Naša spo­loč­nosť vyví­ja ove­ľa väč­ší tlak na mužov, aby boli úspeš­ní pro­fe­sij­ne, než na ženy. Ak aj muž doma osta­ne, aby tým pod­po­ril svo­ju kari­ér­ne ambi­ci­óz­nej­šiu par­tner­ku, nedos­ta­ne sa mu ani tro­chu pocho­pe­nia od oko­lia, či od ostat­ných mami­čiek. Poze­ra­jú sa naň­ho ako na votrel­ca.

Rie­še­nie? Prá­ca v domác­nos­ti by mala koneč­ne byť vní­ma­ná rov­na­ko dôle­ži­to ako prá­ca mimo domu – a to nie­len u žien, ale aj u mužov. Pokiaľ sa na mater­skú dovo­len­ku a domá­ce prá­ce bude­me poze­rať ako na nie­čo pre muža pod­rad­né a nepri­ro­dze­né, muži sa pocho­pi­teľ­ne ani do jed­nej z tých­to úloh hrnúť nebu­dú. Pri­tom vo vzťa­hoch, kde majú oba­ja par­tne­ri pro­fe­sij­né a domá­ce zod­po­ved­nos­ti spra­vod­li­vo pode­le­né (roz­umej 50/50), je pod­ľa šta­tis­tík a štú­dií o polo­vi­cu niž­šia roz­vo­do­vosť a dokon­ca si lep­šie roz­ume­jú aj v poste­li.

3. Neod­chá­dzaj­te pred­tým, než sku­toč­ne odíde­te

Keď začne žena uva­žo­vať nad die­ťa­ťom, nastá­va zásad­ný moment. V tom­to bode si uve­do­mí, že die­ťa v jej živo­te potre­bu­je pries­tor. Málo plne zamest­na­ných ľudí ten­to pries­tor však má. Dáv­no pred­tým, než žena reál­ne ote­hot­nie, kle­sá jej pro­fe­si­onál­na akti­vi­ta. Neh­lá­si sa k novým pro­jek­tom, nepý­ta si pový­še­nie a nehľa­dá ďal­šie výzvy. Dôsled­ky sú pre jej kari­ér­ny rast kata­stro­fál­ne, pre­to­že ako náh­le je doma s die­ťa­ťom, návrat do prá­ce je veľ­mi ťaž­ký.

Na to, aby sa do prá­ce chce­la vrá­tiť a pokra­čo­vať vo svo­jej roz­be­hnu­tej kari­é­re, musí jej prá­ca byť dosta­toč­ne zau­jí­ma­vá, moti­vu­jú­ca a vzru­šu­jú­ca. Len­že ak sa žena už dlhé mesia­ce ale­bo roky pred odcho­dom na mater­skú dovo­len­ku začne sťa­ho­vať do ústra­nia, nebu­de sa chcieť vrá­tiť. A kari­ér­ny život sa rázom sta­ne nedo­hľad­ným. Tak­že She­ryl radí jed­no­znač­ne: „Ženy musia byť v prá­ci aktív­ne až do posled­né­ho dňa, keď z nej sku­toč­ne odídu. Inak pre nich prá­ca nebu­de dosta­toč­ne atrak­tív­nym mies­tom, do kto­ré­ho sa budú chcieť vrá­tiť.“ 

Zdroj: TEDx

Pridať komentár (0)