Silic tričko: Párty bez škvŕn

RICHARD BEDNAR / 16. apríla 2014 / Tech a inovácie

Dali ste si na párty vašu obľú­benú košeľu a počas naj­väč­šej zábavy se sa obliali? Alebo na rodin­nej oslave si o vás obtreli jašiace sa deti čoko­lá­dové ruky? Tak to sa vám zíde nie­koľko Silic tri­čiek.

Samo­čis­tiace Silic tričko je vyro­bené z hyd­ro­fób­nej nano­tech­no­ló­gie. Je zlo­žené z poly­es­tro­vej tka­niny, ktorá je vrstvená miliar­dami čas­tíc oxidu kre­mi­či­tého. Ten zaru­čuje, že sa kva­palná mole­kula od tka­niny ihneď odrazí. Sú na nej totiž mik­ro­sko­pické vrstvy vzdu­chu. Kva­pa­lina dopadne na tričko v guľo­vej forme a pod uhlom 150 stup­ňov sa odrazí. Škrvnu na tričku teda nikdy neuvi­díte.

Obdob­ným vyná­le­zom bol v roku 2013 Never­Wet, ktorý posky­to­val rie­še­nie pomo­cou super­hyd­ro­fób­nej vrstvy. Takáto vrstva odpu­dzuje nie­len vodu, ale aj ťažké oleje. V Silic tvr­dia, že sú zame­raní iba na kva­pa­liny ako mali­novky, kečup, alebo aj pot. Ten sa pri­ro­dzene odpa­ruje a pre­chá­dza tka­ni­nou bez škvŕn. Tričká sú zdra­votne nezá­vadné a abso­lútne bez­pečné.

Dizajn je určený pre odvážne typy, ktoré majú radi štýl a jed­no­du­chosť. Podľa tvor­cov vylep­šuje postavu a doslova kričí (z angl. scream). Tričká sú ultra jemné a prie­dušné. K dis­po­zí­cii sú v žia­rivo bie­lej a čier­nej farbe. Na roz­diel od hyd­ro­fób­nych povla­kov, ktoré sa zmyjú po jed­nom vypraní, Silic tričká je možné prať v rukách aj v pračke a vydr­žia 80 umý­va­cích cyk­lov.

Na Kicks­tar­teri star­tup dostal tak­mer 300 tis. dolá­rov, čím pre­kro­čil svoj cieľ pri­bližne päť­násť­ná­sobne. Inves­to­valo do neho 4039 ľudí.

S nápa­dom pri­šiel vyso­koš­kol­ský štu­dent Aamir Patel. Pred vytvo­re­ním Silic tri­čiek zalo­žil LÜM Appa­rel- jedi­nečné tričko, kto­rého gra­fiku si môže uží­va­teľ pris­pô­so­biť. V tričku sa nachá­dzajú látky, ktoré sa dajú svet­lom upra­viť na aký­koľ­vek dizajn – nápis alebo foto­gra­fiu. Ten vydrží pri­bližne 15 minút úplne ostrý, potom sa pomaly vytráca a môžete si vytvo­riť nový.

Celý pro­ces je rýchly a jed­no­du­chý – cie­ľovú gra­fiku si zobra­zíte fullsc­reen na svo­jom tab­lete alebo smart­fóne a pri­lo­žíte na chvíľu k tričku. Druhý spô­sob je pomo­cou LED svetla, kto­rým obrá­zok na tričko nakres­líte. Tento pro­jekt na Kicks­ta­reri zís­kal 22 369 dolá­rov od 406 ľudí a tak viac než dvoj­ná­sobne pre­kro­čil svoj cieľ.

Spo­loč­nosť okrem tri­čiek pri­pra­vuje aj ďal­šie druhy oble­če­nia ako kabáty, noha­vic, sukne, košele a iné. Ak ste kam­paň nestihli, môžete si tričká za 48 dolá­rov pre­dob­jed­nať na silicshirts.com alebo sa stať fanú­ši­kom na Face­bo­oku

zdroj: silicshirts.com, wonderfulengineering.com

Pridať komentár (0)