Silic trič­ko: Pár­ty bez škvŕn

RICHARD BEDNAR / 16. apríla 2014 / Tech a inovácie

Dali ste si na pár­ty vašu obľú­be­nú koše­ľu a počas naj­väč­šej zába­vy se sa oblia­li? Ale­bo na rodin­nej osla­ve si o vás obtre­li jašia­ce sa deti čoko­lá­do­vé ruky? Tak to sa vám zíde nie­koľ­ko Silic tri­čiek.

Samo­čis­tia­ce Silic trič­ko je vyro­be­né z hyd­ro­fób­nej nano­tech­no­ló­gie. Je zlo­že­né z poly­es­tro­vej tka­ni­ny, kto­rá je vrstve­ná miliar­da­mi čas­tíc oxi­du kre­mi­či­té­ho. Ten zaru­ču­je, že sa kva­pal­ná mole­ku­la od tka­ni­ny ihneď odra­zí. Sú na nej totiž mik­ro­sko­pic­ké vrstvy vzdu­chu. Kva­pa­li­na dopad­ne na trič­ko v guľo­vej for­me a pod uhlom 150 stup­ňov sa odra­zí. Škrv­nu na trič­ku teda nikdy neuvi­dí­te.

Obdob­ným vyná­le­zom bol v roku 2013 Never­Wet, kto­rý posky­to­val rie­še­nie pomo­cou super­hyd­ro­fób­nej vrstvy. Taká­to vrstva odpu­dzu­je nie­len vodu, ale aj ťaž­ké ole­je. V Silic tvr­dia, že sú zame­ra­ní iba na kva­pa­li­ny ako mali­nov­ky, kečup, ale­bo aj pot. Ten sa pri­ro­dze­ne odpa­ru­je a pre­chá­dza tka­ni­nou bez škvŕn. Trič­ká sú zdra­vot­ne nezá­vad­né a abso­lút­ne bez­peč­né.

Dizajn je urče­ný pre odváž­ne typy, kto­ré majú radi štýl a jed­no­du­chosť. Pod­ľa tvor­cov vylep­šu­je posta­vu a doslo­va kri­čí (z angl. scre­am). Trič­ká sú ultra jem­né a prie­duš­né. K dis­po­zí­cii sú v žia­ri­vo bie­lej a čier­nej far­be. Na roz­diel od hyd­ro­fób­nych povla­kov, kto­ré sa zmy­jú po jed­nom vypra­ní, Silic trič­ká je mož­né prať v rukách aj v prač­ke a vydr­žia 80 umý­va­cích cyk­lov.

Na Kicks­tar­te­ri star­tup dostal tak­mer 300 tis. dolá­rov, čím pre­kro­čil svoj cieľ pri­bliž­ne päť­násť­ná­sob­ne. Inves­to­va­lo do neho 4039 ľudí.

S nápa­dom pri­šiel vyso­koš­kol­ský štu­dent Aamir Patel. Pred vytvo­re­ním Silic tri­čiek zalo­žil LÜM Appa­rel- jedi­neč­né trič­ko, kto­ré­ho gra­fi­ku si môže uží­va­teľ pris­pô­so­biť. V trič­ku sa nachá­dza­jú lát­ky, kto­ré sa dajú svet­lom upra­viť na aký­koľ­vek dizajn – nápis ale­bo foto­gra­fiu. Ten vydr­ží pri­bliž­ne 15 minút úpl­ne ostrý, potom sa poma­ly vytrá­ca a môže­te si vytvo­riť nový.

Celý pro­ces je rých­ly a jed­no­du­chý – cie­ľo­vú gra­fi­ku si zobra­zí­te fullsc­re­en na svo­jom tab­le­te ale­bo smart­fó­ne a pri­lo­ží­te na chví­ľu k trič­ku. Dru­hý spô­sob je pomo­cou LED svet­la, kto­rým obrá­zok na trič­ko nakres­lí­te. Ten­to pro­jekt na Kicks­ta­re­ri zís­kal 22 369 dolá­rov od 406 ľudí a tak viac než dvoj­ná­sob­ne pre­kro­čil svoj cieľ.

Spo­loč­nosť okrem tri­čiek pri­pra­vu­je aj ďal­šie dru­hy oble­če­nia ako kabá­ty, noha­vic, suk­ne, koše­le a iné. Ak ste kam­paň nestih­li, môže­te si trič­ká za 48 dolá­rov pre­dob­jed­nať na silicshirts.com ale­bo sa stať fanú­ši­kom na Face­bo­oku

zdroj: silicshirts.com, wonderfulengineering.com

Pridať komentár (0)