Sili­con Val­ley posie­la na trh mlie­ko vytvo­re­né z hráš­ku, môže sa stať ďaľ­šou super­pot­ra­vi­nou

Linda Cebrová / 16. júna 2016 / Startupy

Adam Lowry and Neil Ren­nin­ger spo­ji­li start-up zo Sili­con Val­ley a silu hráš­ku. Finál­nym pro­duk­tom je eko­lo­gic­ké mlie­ko, kto­ré chu­tí ako to krav­ské, avšak opro­ti tra­dič­né­mu mlie­ku má veľ­ké množ­stvo bene­fi­tov a to nie len na zdra­vie.

Na trh pri­chá­dza nový druh mlie­ka, kto­rý má jas­né posla­nie. Obo­zná­miť ľudí s dopa­dom mlie­ka nie len na ich zdra­vie ale aj na život­né pro­stre­die. Spo­loč­nosť Ripp­le Foods pri­ná­ša na trh alter­na­tí­vu, kto­rá posú­va do úza­dia kon­zu­má­ciu bež­né­ho krav­ské­ho mlie­ka. Mlie­ko vyro­be­né z hráš­ku pote­ší nejed­né­ho vegá­na, kto­rý si svoj ran­ný špe­ná­to­vý smo­ot­hie bude môcť vychut­nať v úpl­ne inom roz­me­re.

pea

Start-up zo Sili­con Val­ley vytvo­ril recept na mlie­ko, kto­ré má chuť ako krav­ské, avšak má lep­šie nut­rič­né hod­no­ty, o 50 % viac váp­ni­ka a o polo­vi­cu menej cuk­ru. Hráš­ko­vé mlie­ko môže naro­biť veľ­ký roz­ruch aj vo sve­te fit­ness, keď­že obsa­hu­je až osem­krát viac pro­te­ínov ako má mand­ľo­vé. Výho­dou je aj to, že hrá­šok je pomer­ne nená­roč­ná plo­di­na, kto­rá sa dá pes­to­vať ľah­ko a vo veľ­kom.

m5

Ale aký je naozaj mlie­ká­ren­ský biz­nis? Ak sa bliž­šie pozrie­me na mlie­ka­ren­ský prie­my­sel, až tak ružo­vé to nebu­de. Čas­to ide o špi­na­vý biz­nis, zne­čis­ťu­jú­ci naše život­né pro­stre­die. Kaž­dý deň ten­to prie­my­sel pum­pu­je do náš­ho ovzdu­šia veľ­ké množ­stvá metá­nu, kto­rý je jed­ným z naj­väč­ších pris­pie­va­te­ľov ku glo­bál­ne­mu otep­ľo­va­niu.

Zakla­da­te­lia Ripp­le si zjav­ne uve­do­mu­jú, že to nie je len auto­mo­bi­lo­vý prie­my­sel, kto­rý má na náš svet citeľ­ný eko­lo­gic­ký dopad. Nema­lo by sa zabú­dať ani na potra­vi­nár­sky prie­my­sel, kto­rý si zaslú­ži nové „zele­né“ nápa­dy, ako je aj ten od Ripp­le.

m3

Čo sa týka spot­re­by vody je hráš­ko­vé mlie­ko jed­no­znač­ne naj­lep­šou voľ­bou. Pri výro­be tra­dič­né­ho mlie­ka sa spot­re­bu­je až 226 lit­rov pit­nej vody na jeden pohár mlie­ka. Pri mand­ľo­vom mlie­ku je to zase 74 lit­rov. Hráš­ko­vá alter­na­tí­va od Ripp­le potre­bu­je len 1,85 lit­ra.

Hráš­ko­vé mlie­ko sa javí ako skve­lá alter­na­tí­va. Je plné vita­mí­nu K, mag­né­zia, vlák­ni­ny, vita­mí­nu B1,C, kyse­li­ny lis­to­vej , fos­fo­ru a veľa ďal­ších živín.

m1

Na pul­toch sa má obja­viť už v lete. Vybrať si budeš môcť aj z nesla­de­nej vanil­ko­vej prí­chu­te ale­bo čoko­lá­dy. Všet­ko bude bale­né v 100% recyk­lo­va­teľ­ných nádo­bách. Momen­tál­ne toto mlie­ko, posta­ve­né na sile hráš­ku je dostup­né len vo vybra­ných pre­daj­niach Who­le Foods. Fir­ma Ripp­le však zís­ka­la inves­tí­ciu vo výš­ke až 13,6 mili­ó­na dolá­rov, tak­že si môže­me byť istý, že jeho dosah bude čoraz viac naras­tať.

zdroj: inhabitat.com, zdroj obrázkov:sfchronicle.com

Pridať komentár (0)