Sili­con Val­ley posiela na trh mlieko vytvo­rené z hrášku, môže sa stať ďaľ­šou super­pot­ra­vi­nou

Linda Cebrová / 16. júna 2016 / Startupy

Adam Lowry and Neil Ren­nin­ger spo­jili start-up zo Sili­con Val­ley a silu hrášku. Finál­nym pro­duk­tom je eko­lo­gické mlieko, ktoré chutí ako to krav­ské, avšak oproti tra­dič­nému mlieku má veľké množ­stvo bene­fi­tov a to nie len na zdra­vie.

Na trh pri­chá­dza nový druh mlieka, ktorý má jasné posla­nie. Obo­zná­miť ľudí s dopa­dom mlieka nie len na ich zdra­vie ale aj na životné pro­stre­die. Spo­loč­nosť Ripple Foods pri­náša na trh alter­na­tívu, ktorá posúva do úza­dia kon­zu­má­ciu bež­ného krav­ského mlieka. Mlieko vyro­bené z hrášku poteší nejed­ného vegána, ktorý si svoj ranný špe­ná­tový smo­ot­hie bude môcť vychut­nať v úplne inom roz­mere.

pea

Start-up zo Sili­con Val­ley vytvo­ril recept na mlieko, ktoré má chuť ako krav­ské, avšak má lep­šie nut­ričné hod­noty, o 50 % viac váp­nika a o polo­vicu menej cukru. Hráš­kové mlieko môže naro­biť veľký roz­ruch aj vo svete fit­ness, keďže obsa­huje až osem­krát viac pro­te­ínov ako má mand­ľové. Výho­dou je aj to, že hrá­šok je pomerne nená­ročná plo­dina, ktorá sa dá pes­to­vať ľahko a vo veľ­kom.

m5

Ale aký je naozaj mlie­ká­ren­ský biz­nis? Ak sa bliž­šie pozrieme na mlie­ka­ren­ský prie­my­sel, až tak ružové to nebude. Často ide o špi­navý biz­nis, zne­čis­ťu­júci naše životné pro­stre­die. Každý deň tento prie­my­sel pum­puje do nášho ovzdu­šia veľké množ­stvá metánu, ktorý je jed­ným z naj­väč­ších pris­pie­va­te­ľov ku glo­bál­nemu otep­ľo­va­niu.

Zakla­da­te­lia Ripple si zjavne uve­do­mujú, že to nie je len auto­mo­bi­lový prie­my­sel, ktorý má na náš svet citeľný eko­lo­gický dopad. Nemalo by sa zabú­dať ani na potra­vi­nár­sky prie­my­sel, ktorý si zaslúži nové „zelené“ nápady, ako je aj ten od Ripple.

m3

Čo sa týka spot­reby vody je hráš­kové mlieko jed­no­značne naj­lep­šou voľ­bou. Pri výrobe tra­dič­ného mlieka sa spot­re­buje až 226 lit­rov pit­nej vody na jeden pohár mlieka. Pri mand­ľo­vom mlieku je to zase 74 lit­rov. Hráš­ková alter­na­tíva od Ripple potre­buje len 1,85 litra.

Hráš­kové mlieko sa javí ako skvelá alter­na­tíva. Je plné vita­mínu K, mag­né­zia, vlák­niny, vita­mínu B1,C, kyse­liny lis­to­vej , fos­foru a veľa ďal­ších živín.

m1

Na pul­toch sa má obja­viť už v lete. Vybrať si budeš môcť aj z nesla­de­nej vanil­ko­vej prí­chute alebo čoko­lády. Všetko bude balené v 100% recyk­lo­va­teľ­ných nádo­bách. Momen­tálne toto mlieko, posta­vené na sile hrášku je dostupné len vo vybra­ných pre­daj­niach Whole Foods. Firma Ripple však zís­kala inves­tí­ciu vo výške až 13,6 mili­óna dolá­rov, takže si môžeme byť istý, že jeho dosah bude čoraz viac naras­tať.

zdroj: inhabitat.com, zdroj obrázkov:sfchronicle.com

Pridať komentár (0)