Silné heslo — základ vašej inter­ne­to­vej bez­peč­nosti

Lukáš Gašparík jr. / 20. január 2015 / Tools a produktivita

Rok 2014 bol bez­ch­po­chyby v mno­hých ohľa­doch aj rokom inter­ne­to­vej bez­peč­nosti. Nebol len o bez­peč­nost­ných ino­vá­to­roch, ale takisto nám uká­zal, že každý je zra­ni­teľný, Dokonca aj giganti ako Snap­chat, Tar­get, či Sony Enter­tai­ment pod­ľahli hac­ker­ským úto­kom.

Splash­data kaž­do­ročne uve­rej­ňuje reb­rí­ček naj­hor­ších hesiel na inter­nete. Podľa pries­kumu vyplýva, čím ďalej tým viac sú ľudia leni­vejší a leni­vejší ohľa­dom vymýš­ľa­nia sofis­ti­ko­va­něj­ších hesiel.

V minu­lom roku reb­ríčku kra­ľo­valo heslo „pas­sword“, takže osobne si mys­lím, tohto ročný víťaz, heslo „123.456“, je aspoň o niečo málo sofis­ti­ko­va­nej­šie :) Jed­nou z hlav­ných prí­čin, prečo si ľudia dávajú buď jed­no­du­ché heslá, alebo na všetky rov­naké heslo, je ten, že sa boja jeho zabud­nu­tia. Pre takého prí­pady vám hravo poslúži množ­stvo apli­ká­cií, ktoré slú­žia na bez­pečnú úschovu hesiel. 

Reb­rí­ček naj­hor­ších inter­ne­to­vých hesiel roku 2014:

1. 123.456
2. pas­sword
3. 12345
4. 12345678
5. qwerty
6. 123456789
7. 1234
8. base­ball
9. dra­gon
10. foot­ball
11. 1234567
12. mon­key
13. let­mein
14. abc123
15. 111111
16. mus­tang
17. access
18. sha­dow
19. mas­ter
20. michael
21. super­man
22. 696969
23. 123123
24. bat­man
25. trust­no1

Veľa ľudí si dáva tzv. mecha­nické heslá, napr. 123456 alebo qwerty. Tým pádom, že ide o po sebe nasle­du­júce klá­vesy ich píšu mecha­nicky, nie­kedy až pod­ve­dome. Ale neza­bú­dajte na to, že keď je heslo prí­liš ľahké pre vás, nebude náročné ani pre prí­pad­ného hac­kera. Už mála zmena by pomohla sile vášho heslo a to, čo keby ste skú­sili tieto heslá skom­bi­no­vať, napr. „q1w2e­3r4t5y6“. Heslo by bolo tak isto ľahko zapa­mä­to­vaľné, ale už ťaž­šie roz­lúš­ti­teľné.

Ak si budete teda pri najb­liž­šej prí­le­ži­tosti zadá­vať svoje heslo, zamys­lite sa tro­chu aj nad jeho bez­peč­nos­ťou.

zdroj: Techc­runch

Pridať komentár (0)