Šimon Šicko: Hlav­nou myš­lien­kou Pixel Fede­ra­tion je slo­gan „from pla­y­ers to pla­y­ers“

Lukáš Gašparík jr. / 15. jún 2015 / Tools a produktivita

Slo­ven­ské herné štú­dio Pixel Fede­ra­tion patrí medzi špičku vo svo­jom obore a stále ras­tie. Jeho CEO Šimon Šicko nám pre­zra­dil všetko o jeho začiat­koch, ako to u nich chodí, ale naprí­klad aj to, ktoré slo­ven­ské star­tupy sú podľa neho top.

Ahoj Šimon, skús nám na začia­tok pri­blí­žiť teba ako osobu, čomu si sa veno­val pred Pixe­lom?

Začal by som asi s tým, že tento rok som oslá­vil už 40-tku. Vyštu­do­val som VŠVU, kon­krétne archi­tek­túru. Už popri štú­diu, ktoré som ukon­čil v 99-tom, som sa živil ako archi­tekt. Zaobe­ral som sa hlavne 3D vizu­ali­zá­ciami, takže som bol celý čas v kon­takte s počí­ta­čom. Hry ma bavili vždy, prvú hernú kon­zolu som mal už v roku 1983 – 4, volalo sa to Cole­co­Vi­sion a odvtedy sa moje štú­dium stále pre­lí­nalo s hra­ním hier. 

Aby som sa však vrá­til k otázke, tak popri archi­tek­túre ma veľmi začali baviť weby, veno­val som sa ich tvorbe. V tom čase prišla na svet nová tech­no­ló­gia Flash, tak som sa učil kódiť v tomto jazyku. Postu­pom času som robil 3D vizu­ali­zá­cie, archi­tek­túru a weby. V roku 2002 som dostal pra­covnú ponuku od her­ného štú­dia Eldaia z kto­rého sa neskôr stal 10tacle, kde bolo mojou úlo­hou navr­hnúť archi­tek­túru do fan­tasy hry Elveon. 

Túto ponuku nešlo odmiet­nuť a postu­pom času som sa vypra­co­val až na level dizaj­néra. Na tomto pro­jekte sme pra­co­vali viac rokov, pro­jekt však nedo­pa­dol naj­lep­šie, až nako­niec firma skra­cho­vala. Tesne pred­tým sme sa s pár kole­gami roz­hodli, že v tvorbe hier chceme pokra­čo­vať aj naďa­lej a tak sme sa roz­hodli zalo­žiť Pixel Fede­ra­tion. Vtedy som zis­til, že tvorba hier je to, čomu sa chcem naplno veno­vať. Pove­dal by som, že tvorba hier je inter­dis­cip­li­nár­nou úlo­hou, keďže tu treba mať tech­nické, vizu­álne skills a logiku. Je to podobné ako v archi­tek­túre, este­tika s fun­kci­ona­li­tou sa spája aj tu.

Čiže dá sa pove­dať, že v tom čase to bola pre teba jasná voľba veno­vať sa her­nému biz­nisu?

Určite áno. V tom čase som vôbec nemal ani potu­chy o tom, že by sa her­ným biz­ni­som dalo na Slo­ven­sku aj živiť. Nedal sa ani štu­do­vať, až dnes vzni­kajú nie­ktoré smery, ktoré sa k tomu pri­bli­žujú. Ak by som mal teraz mož­nosť vybrať si, či by som išiel štu­do­vať tvorbu hier – game­de­sign alebo archi­tek­túru, tak aj napriek tomu, že archi­tek­túru mám rád, vybral by som si game­de­sign.

To rád poču­jem. Takže pred­stav mi pár vetami váš Pixel Fede­ra­tion. Čo je vaším core biz­ni­som? 

Hlav­nou myš­lien­kou Pixel Fede­ra­tion je slo­gan „Pla­y­ers to Pla­y­ers“. Sme herné štú­dio a dávame pries­tor tvorbe hier, ktoré by sme sami radi hrali ako hráči. Všetky hry, ktoré máme momen­tálne vonku, sú social games a v tom sme aj úspešní. Na dru­hej strane si nás mnohí mýlia a spá­jajú s Face­bo­okom. My sme však už pred­tým, ako sme začali robiť face­book hry, robili „pay to play“ hry na Nin­tendo DSi, jeden z našich pro­jek­tov mal veľmi vysoký rating (7.5/10). Vytvo­rili sme aj ďal­šie hry na iPhone + nejaké „bro­wse­rovky“.

Momen­tálne robíme pro­dukty na Steam, Sony Pla­y­sta­tion 4 a naše hry sú aj vo ver­ziách pre tab­lety a smartp­hony. Ak by som to mal zhr­núť, Pixel Fede­ra­tion je herný deve­lo­per a záro­veň aj pub­lis­her, ktorý sa venuje iba tvorbe hier. Je jedno, na akej plat­forme, vždy sú to len hry. Plat­forma, ktorá nás momen­tálne živí, tam sme a pre tú sa sna­žíme tvo­riť. Momen­tálne je to teda Face­book, stále hľa­dáme aj ďal­šie nové cesty a kanály, ako sa udr­žať v hre.

Vytvá­rate hry iba z vlast­ných nápa­dov, alebo sú to pro­jekty naprí­klad aj na zákazku?

To nie. Zo začiatku však bola idea Pixelu, že budeme robiť B2B, čo sme aj chvíľu robili. Neskôr sme tento smer opus­tili a pove­dali sme si, že pokiaľ chceme vybu­do­vať úspešnú firmu, nemô­žeme robiť B2B. Dnes je tu kopec kva­lit­ných B2B firiem, ale podľa môjho názoru B2B firmy majú vždy strop. Mys­lím tým ich bud­get. Preto sme sa roz­hodli, že musíme byť B2C a budeme robiť iba naše vlastné pro­jekty. Dokonca ak by aj teraz pri­šiel nie­kto s ponu­kou, že poďte robiť pre nás nejakú vec, určite by som do toho nešiel, pokiaľ by tam neboli nejaké mimo­riadne priaz­nivé pod­mienky pre Pixel Fede­ra­tion. Momen­tálne vieme oveľa lep­šie mone­ti­zo­vať naše vlastné pro­jekty, ako kedy sme robili B2B pro­jekty.

Takže momen­tálne je stále vašim hlav­ným zdro­jom príj­mov Face­book?

Áno, sú to Face­book hry a momen­tálne sú naše hry Empo­reaTrain­Sta­tion dostupné aj na tab­le­toch a smartp­ho­noch. Čísla na tab­le­toch sú dnes veľmi priaz­nivé, takže pred­po­kla­dám, že v blíz­kej dobe sa dosta­neme z pohľadu čísiel nie­kde na 50:50. Čo je zau­jí­mavé, veľkú časť našich príj­mov tvorí aj náš por­tál, pri­bližne 30%. Takže sa to sna­žíme aj takýmto spô­so­bom diver­zi­fi­ko­vať.

Ktorá je vaša momen­tálne najús­peš­nej­šia hra?

Momen­tálne je to jed­no­značne hra Train­Sta­tion, pri kto­rej sa nám aj prvý krát poda­ril nejaký zásad­nejší úspech. Train­Sta­tion hralo už viac ako 20 mili­ó­nov ľudí a tento počet neus­tále ras­tie. Práve táto hra nás posu­nula do Európ­sko, blíz­ko­vý­chod­nej a afric­kej špičky (EMEA). Náš ďalší veľmi ambi­ci­ózny pro­jekt Digi Adven­ture aktu­álne vyka­zuje dokonca lep­šie čísla ako Train­Sta­tion. Všetky naše hry sú zis­kové a je to aj jed­nou z našich pod­mie­nok, udr­žať naše pro­jekty v zele­ných čís­lach.

Aký je váš pomer medzi „pla­tičmi a neplatčmi“? Mám na mysli hrá­čov :)

Možno budeš prek­va­pený, ale pla­tia­cich hrá­čov máme iba okolo 2% z cel­ko­vého počtu. Je to síce malé per­cento, u nás je však zau­jí­mavé to, že veľ­ryby tvo­ria až 80% zo všet­kých príj­mov. Čo zna­mená, že si môžeme dovo­liť byť nezá­vislí a kedy­koľ­vek začať nový pro­jekt. Samoz­rejme pokiaľ sa nám to oplatí.

Vráťme sa späť k Pixelu. Koľko máte momen­tálne zamest­nan­cov?

V súčas­nosti máme cca 142 kole­gov. Sedíme v Digi­tal Parku, kde sme si vytvo­rili veľmi prí­ťaž­livé pra­covné pro­stre­die. Sna­žíme sa s našimi ľuďmi aktívne pra­co­vať a nechá­vame im pries­tor aj pri ich vlast­ných pro­jek­toch. Chceme robiť s tými naj­lep­šími a poskyt­núť im na to tie naj­lep­šie možné pod­mienky.

Spo­mí­nal si, že Pixel chce robiť iba s tými naj­lep­šími. Takže ako vyzerá taký naj­lepší?

Dôle­žitá je najmä vášeň k tomu, čo robíte, čiže by to mal byť člo­vek, ktorý sa chce zaobe­rať hrami ako takými a robiť hry by malo byť pre neho spl­ne­nie sna. Takisto talent a vytrva­losť v práci a veľmi dôle­ži­tou vlast­nos­ťou je to, aby pocho­pil, že keď maká, tak nemaká len pre firmu, ale aj pre seba. Pre­tože si tým dvíha aj svoju osobnú hod­notu. Musím pove­dať, že tu máme naozaj zopár top ľudí zo stred­nej Európy.

Neplá­nuje Pixel otvá­rať nejaké pobočky aj mimo Slo­ven­ska, naprí­klad za morom?

Momen­tálne nie, tento model nám úplne vyho­vuje z hľa­diska deve­lop­mentu. Keď sa však na to pozriem z hľa­diska akvi­zí­cie, tak mať mar­ke­tin­gové a obchodné zastú­pe­nie aj v iných kra­ji­nách po svete by určite nebolo na škodu. Čo sa týka nášho tímu ľudí, tak ten je z časti medzi­ná­rodný, dokonca tu máme aj zopár ame­ri­ča­nov.

Keby si porov­nal Pixel a iné naprí­klad ame­rické herné štú­dia, kde by sme našli roz­diely?

Vše­obecne zo stred­nej Európy sú šikovní ľudia a pochá­dza odtiaľto veľmi veľa kva­lit­nej kre­a­tívy, to je naša silná stránka. V čom sú zase podľa mňa lepší „amíci“, tak sú to pro­cesy, ria­de­nie pro­jek­tov. V tomto sú, mys­lím, tie naj­väč­šie roz­diely. Kre­a­ti­vita vs. pro­cesy.

Ako sa Pixelu momen­tálne darí, alebo čo Pixel a nejaký prí­padný inves­tor?

Momen­tálne máme dvoch inves­to­rov. V Pixeli sme piati spo­loč­níci, z toho dvaja sme aktívni. Je to Marián Frid­rich, ktorý je na pozí­cii pro­jek­to­vého lídra a tým dru­hým som ja ako výkonný ria­di­teľ. Tretí je Filip Fis­cher, ktorý minulý rok odišiel z exe­ku­tívy Pixelu a je v dozor­nej rade. A potom sú spo­mí­naní inves­tori Mar­tin Blaš­ko­vič a Peter Lukeš. Čiže v súčas­nosti sme vo vlast­níc­kej štruk­túre traja spo­lu­za­kla­da­te­lia a dvaja inves­tori. A čo sa týka neja­kých budú­cich inves­tí­cii, tak Pixel si v tomto čase nevie pred­sta­viť ďalší raise, pre­tože za prvé sme pre­ka­pi­ta­li­zo­vaní a za druhé by nám to ani nedá­valo momen­tálne zmy­sel.

Aký je dote­rajší naj­väčší úspech Pixelu a možno z opač­nej strany, ak ste mali, tak aká bola vaša možno naj­väč­šia chyba?

Faily sú súčas­ťou kaž­dého prí­behu a my máme samoz­rejme za sebou tie svoje. Vo firme máme dokonca také pla­gáty — „fail har­der“. Keď sa člo­vek chce posú­vať dopredu a ino­vo­vať, vždy musí byť pri­pra­vený aj na prí­padný neús­pech. Cel­kom ma mrzí, že na Slo­ven­sku je neús­pech niečo, čo sa nie vždy odpúšťa. Keď sme pre­chá­dzali z B2B to B2C, všet­kých prvých päť pro­jek­tov boli faily. Ale verili sme si, aj keď sme boli možno tro­chu naivní, ale nako­niec sa ten náš úspech dosta­vil v podobe Train­Sta­tion, kde sme už dva a pol mesiaca od spus­te­nia vedeli, že tento pro­jekt sme­ruje finančne veľmi dob­rým sme­rom.

A čo sa týka úspe­chu, tak momen­tálne je pre mňa naj­väč­ším úspe­chom to, že sa môžeme živiť tým, čo nás naozaj baví, sme totálne nezá­vislí naozaj na čom­koľ­vek a kom­koľ­vek a teší ma, že ľudia sa v Pixeli aj vyni­ka­júco cítia. Naozaj mám veľkú radosť z toho, že si môžeme dovo­liť ľudom dávať také pod­mienky, aké im dávame a keď aj kedy­koľ­vek prídu s neja­kým vlast­ným pro­jek­tom, tak sa tomu ako Pixel vôbec neb­rá­nime a vždy sa im sna­žíme s ním pomôcť.

Kde vidíš Pixel o pár rokov? Aké sú vaše najb­liž­šie miles­tony?

Nemáme žiadne taj­nosti, takže ti to môžem pre­zra­diť. :) Momen­tálne robíme na ďal­šej, verím že aj úspeš­nej hre, ktorá má dočasne pra­covný názov Lode. Bude to dopravná hra, ktorá by mala byť už aj v 3D. Takisto plá­nu­jeme jednu akčnú hru na Sony Pla­y­sta­tion 4 a ešte jednu ves­mírnu vec na Steam. Okrem toho by sme chceli mať aj našu ďal­šiu hru Diggy’s Adven­ture aj na tab­le­toch. Momen­tálne hľa­dáme aj sta­bil­ného par­tnera v Ázií, ktorý pozná tamojší trh a bude nám vedieť pora­diť, čo máme zme­niť alebo pris­pô­so­biť na tamoj­šie trhy.

Čo sa týka slo­ven­ských star­tu­pov, tak sle­du­ješ našu scénu?

Jasné sle­du­jem, dokonca som spo­lu­in­ves­to­rom v Neulogy Ven­tu­res. Túto scénu sle­du­jem iba pri­bližne 2 roky, čo je na jed­nej strane škoda, na dru­hej strane som však pop­ravde na to nemal veľa času. Aktívne spo­lu­pra­cu­jeme naprí­klad so Sygi­com, Ese­tom alebo Web­sup­por­tom. Takže v Pixeli sa abso­lútne neb­rá­nime akej­koľ­vek spo­lu­práci či odo­vzda­niu nášho know-how nie­komu ďal­šiemu, čo zna­mená, že ak za nami nie­kto príde s prob­lé­mom, radi mu pomô­žeme, pora­díme. Raz sme stáli už aj tesne pred inves­tí­ciou do jed­ného slo­ven­ského star­tupu, nako­niec sme však od toho ustú­pili.

Na Slo­ven­sku si mnoho ľudí myslí, že keď sa inves­tuje, tak sa inves­tuje do nápadu, to je ale veľký omyl. Nie­kedy dokáže oveľa viac dobrý tím s hor­ším pro­duk­tom, ako slabší tím s dob­rým pro­duk­tom. Záro­veň však musím pove­dať, že jeden star­tup priamo u nás sedí. Je to star­tup Sis­ter Comet a ich pro­dukt Big Shop­ke­e­per, ktorý Pixel aj zafi­nan­co­val.

Ktorý slo­ven­ský star­tup je podľa teba top, resp. ktoré sa ti páčia?

Ťažko pove­dať presne, ale veľmi sa mi páči naprí­klad Staf­fino. Páči sa mi to, čo robia, pre­tože služby u nás sú stále na sla­bej úrovni. Naprí­klad keď prí­dem nie­kde sa super aute, každý je milý a úslužný, ale keď prí­dem na bicykli, tak sa veľa ľudí správa úplne inak. To ma cel­kom štve, že ľudia u nás si ťa naj­skôr oče­kujú a podľa toho sa k tebe sprá­vajú. Preto si mys­lím, že Staf­fino má veľkú šancu uspieť. Ďal­ším skve­lým pro­jek­tom je naprí­klad pro­jekt Iva Šte­funka Diagnose.me, ktorý vzni­kol na základe potreby a zlep­šuje alebo nasta­vuje niečo, čo nefun­guje. Na Slo­ven­sku je však veľmi veľa úspeš­ným firiem, ktoré robia naozaj na skve­lých veciach.

Ešte ma pri téme star­tupy napadá jedna otázka. Pred­po­kla­dám, že star­tup Infi­na­rio určite poznáš, spo­lu­pra­cu­jete s nimi nejako, alebo plá­nu­jete?

Momen­tálne už s nimi nespo­lu­pra­cu­jeme a vyví­jame si vlastný ana­ly­tický tool in house. Infi­na­rio je firma, ktorá v pod­state vznikla aj pre potreby Pixelu, keďže sme potre­bo­vali „cus­tom-made“ ana­ly­tické rie­še­nie. Pro­dukt Infi­na­ria bol spo­čiatku nasta­vený pre naše potreby, neskôr sa z tohto pro­duktu stala akási default-ná služba. Vyví­jame si tak vlastný ana­ly­tický tool, ktorý je v našich rukách a ktorý bude rea­go­vať sku­točne na naše potreby, pre­tože ana­ly­tika je pre nás super dôle­žitá. V našom biz­nise sa hovorí, ak vieš a môžeš niečo uro­biť, tak to urob in house.

A už úplne na záver, čo by si chcel odká­zať naším čita­te­ľom, alebo vše­obecne slo­ven­ským star­tu­pis­tom? :)

Je to síce para­fráza výroku jed­nej hudob­nej star, avšak má naozaj zmy­sel. „Dream big, work hard and don’t be an asS­hole.“ To je podľa mňa niečo, čo je strašne dôle­žité dokonca ja pre nás. Pre­tože Pixel možno že už na Slo­ven­sku niečo zna­mená, ale naozaj to nikdy nikomu nech­ceme dať pocí­tiť, pre­tože stále si pamä­táme, akí sme boli malí a kde sme začí­nali. Ciele by mali byť vždy vysoké a keď sa k nim pridá tvrdá práca, verím, že výsle­dok sa vždy dostaví.

Star­ti­tup si úspech Pixel Fede­ra­tion nesmierne váži a praje ešte mili­óny spo­koj­ných hrá­čov.

Pridať komentár (0)