Sin­gle­Case: “Neza­čí­najte robiť star­tup, ak neviete prečo práve tento, prečo práve Vy a prečo zrovna teraz.”

Filip Mikschik / 4. február 2015 / Business

Ako to fun­guje v Sin­gle­Case nám pre­zra­dil Pavel.

Čomu sa Sin­gle­Case venuje?

V skratke — spra­vuje práv­ni­kom doku­menty k prí­pa­dom, zabez­pe­čuje, aby pra­co­vali so svo­jimi spismi efek­tívne.

Prečo si roz­be­hol Sin­gle­Case?

Tá otázka má dva roz­mery. Čisto osobne mi ako IT ana­ly­ti­kovi chý­bal zákaz­ník z mäsa a kostí, mojim zákaz­ní­kom bývali veľké množ­stvá pro­jek­to­vej doku­men­tá­cie a požia­davky zozbie­rané naprieč fir­mou. Dru­hým roz­me­rom je fakt, že sa v Sin­gle­Case stre­tol zau­jí­mavý prob­lém s prí­sluš­nými skú­se­nos­ťami, to všetko v správny čas. Verím, že ak práv­ni­kom pomô­žeme lep­šie sa orga­ni­zo­vať, budú oni posky­to­vať lepší ser­vis aj svo­jim zákaz­ní­kom.

Čo je Vaša inšpi­rá­cia?

Tých je veľa! A väč­ši­nou odídu rov­nako rýchlo, ako prišli. Aktu­álne spo­me­niem help­desk nástroj Gro­ove — podobne ako u Sin­gle­Case sa jedná o SaaS službu pre B2B trh. Čím sú iní je, že píšu otvo­rene o prob­lé­moch a úspe­choch svojho Star­tup, nebo­jia sa ani odha­le­niia reve­nue. Skvelé na tom je, ako to zvy­šuje dôveru kli­enta, ktorý vidí, že za služ­bou sú sku­toční ľudia, ktorí robia chyby, ale pri­tom majú víziu a sú na správ­nej ceste.

Čo pova­žu­ješ za naj­väčší úspech Sin­gle­Case?

Keď sa na to poze­rám spätne, je to rých­losť doru­če­nia MVP (mini­mum viable pro­duct) na trh, náš čas uve­de­nia na trh bol 5 mesia­cov od štartu vývoja. A na rov­na­kej úrovni to, že doká­žeme sta­bilne pre­dá­vať službu cez online kanály — a to napriek tomu, že sa jedná o kom­plexný pro­dukt pre zlo­žitú cie­ľovú sku­pinu. Obchod­níci kon­ku­ren­cie nám tvr­dili, že pre­dá­vať inak než cez osobné stret­nu­tia nie je možné.

Aké sú vaše plány do budúc­nosti?

V krát­kej dobe sa potre­bu­jeme posu­núť zo seg­mentu tzv. Early adop­ters na veľký trh. Kon­krétne to zna­mená pre­stať ponú­kať IT pro­dukt a začať ponú­kať službu, ktorá pomôže práv­ni­kom pra­co­vať efek­tív­nej­šie. Znie to ako fráza, ale tá zmena mys­le­nia je veľká. V dneš­nej dobe mať skvelý pro­dukt nestačí, musíme poznať detailne fun­go­va­nie a pro­cesy práv­nych kan­ce­lá­rií a vedieť, ako ich nasta­viť lep­šie. V dlho­do­bom hori­zonte vní­mame prí­le­ži­tosť v plá­no­vaní práce, pri­blí­žení kli­enta inter­ným pro­ce­som kan­ce­lá­rie a v auto­ma­tic­kom gene­ro­vaní doku­men­tov.

Aké typy ľudí hľa­dáte do svojho tímu?

Múd­rych, seba­ve­do­mých, zod­po­ved­ných. Teraz práve hľa­dáme mar­ke­téra.

V čom ste iní ako kon­ku­ren­cia?

Naša kon­ku­ren­cia posky­tuje pre­dov­šet­kým evi­den­ciu, my ponú­kame nástroj, v kto­rom práv­nici pra­cujú a vytvá­rajú pri­danú hod­notu pre kli­en­tov. To platí najmä pre český trh, ale aj na glo­bál­nom trhu vidíme rov­naký prí­stup, daný his­to­ricky. V minu­losti boli spisy vedené papie­rovo a k tomu elek­tro­nická evi­den­cia. Kli­enti advo­kát­skych kan­ce­lá­rií sú už dnes zvyk­nutí zdie­ľať doku­menty cez Drop­box, práv­nici s nimi ale komu­ni­kujú stále e-mai­lom a doku­menty majú na disku v kan­ce­lá­rii.

V čom je naj­väč­šia výhoda vašej služby?

Práve v pre­po­jení reál­nej práce práv­ni­kov s evi­den­ciou a účto­va­ním. V sta­rom modeli práv­nik pra­co­val, potom zvlášť vie­dol evi­den­ciu prí­pa­dov a zvlášť účto­val kli­en­tom. So Sin­gle­Case sú role jasne roz­de­lené — práv­nik “iba” pra­cuje, Sin­gle­Case vytvára auto­ma­ticky evi­den­ciu a navrhuje, aké položky účto­vať kli­en­tom.

Čo je pre vás pri budo­vaní star­tup naj­dô­le­ži­tej­šie?

Pre mňa osobne neza­hl­tiť sa den­nou agen­dou a sústre­diť sa na dôle­žité veci. Nesľu­bo­vať, čo nech­ceme doru­čiť. Viac dele­go­vať. Doru­čo­vať rýchlo, nie hneď na prvý­krát per­fektne.

Ako vyzerá pra­covný deň v Sin­gle­Case?

Úseky usi­lov­nej práce strieda hro­madné pod­pi­cho­va­nie, pohy­bu­jeme sa neus­tále od dep­re­sie z kli­ent­skych požia­da­viek a nestí­ha­ných ter­mí­nov po nad­še­nie z nových zákaz­ní­kov a fun­kcií, ktoré do apli­ká­cie pri­dáme :) Sme rekord­mani v počte vývo­já­rov, Fat­boya, psov a baro­vých sto­li­čiek, ktoré sa spolu s jed­ným Xbo­xom zmes­tia na plo­chu 3x4 metre.

Nejaké ďal­šie tipy / odpo­rú­ča­nie / odkaz?

Už neviem, kde som to počul: neza­čí­najte robiť star­tup, ak neviete prečo práve tento, prečo práve Vy a prečo zrovna teraz.

zdroj:startupjobs.cz

Pridať komentár (0)