Site­hero: web­stránka pomo­cou pár kli­kov

Mirka Čechová / 4. august 2014 / Tools a produktivita

Roz­bie­hate pro­jekt a uva­žu­jete nad vlast­ným webom? Neviete však prog­ra­mo­vať a veľké redakčné sys­témy sú pre vás prí­liš kom­pli­ko­vané? Site­hero ponúka mož­nosť vytvo­riť jed­no­du­chú web­stránku len pomo­cou pár kli­kov.

Pre koho je Site HERO

Sitehero.sk je určený pre­dov­šet­kým pre tých, ktorí sa pre­zen­tujú vizu­álne ako aj pre tých, ktorí obľu­bujú jed­no­du­chosť a pre­hľad­nosť. Napr.:

— absol­vent školy, hľa­da­júci mož­nosti, ako sa vhodne odpre­zen­to­vať v online svete.

- tvo­rivý člo­vek, ktorý chce vlastnú stránku, ale nepot­re­buje nič zlo­žité a pre­zen­tuje sa skôr vizu­álne, mladá šper­kárka, maliar, ume­lecký kováč, babička vyrá­ba­júca ple­tené svetre…

- malá firma (živ­nost­ník), pre kto­rého je zlo­žitá webová stránka skôr prí­ťa­žou

Rýchlo, ľahko, jed­no­du­cho

Zabud­nite na kom­pli­ko­vanú štruk­túru a neko­nečné množ­stvo kódu. Už 3 slajdy sta­čia na to, aby ste sa odpre­zen­to­vali celému svetu.

1. slajd vás pred­staví

Tu získa poten­ciálny kli­ent o vás prvý dojem, tak si dajte zále­žať. Napíšte o sebe krátke info. Popíšte čomu sa venu­jete, čo ponú­kate, prí­padne aké úspe­chy máte za sebou.

2. slajd pred­staví vašu prácu

Pre­hľadná galé­ria posky­tuje skvelý pries­tor na vizu­álne pred­sta­ve­nie vášho port­fó­lia. Pri­dajte obrázky svo­jich pro­duk­tov, alebo refe­ren­cie na hotové zákazky.

3. slajd umožní ľuďom kon­tak­to­vať vás

Táto časť stránky je určená pre vaše kon­takty. Však načo by ste sa pre­zen­to­vali, keby vás ľudia nemali ako oslo­viť :) Okrem adresy, e-mailu, či tele­fón­neho čísla môžte pri­dať aj odkazy na svoje sociálne siete. Nechýba ani jed­no­du­chý kon­taktný for­mu­lár, z kto­rého správy budú prú­diť priamo do vašej e-mai­lo­vej schránky.

Každá stránka je ori­gi­nál

Aj keď základná štruk­túra je rov­naká (3 slajdy), úpravy vzhľadu sú široké. Je možné upra­vo­vať jed­not­livo obsah a poza­die kaž­dej stránky. Môžte meniť obrá­zok poza­dia, vkla­dať text či obrázky na jed­not­livé stránky, upra­vo­vať for­mát textu. Vytvo­ríte si tak ori­gi­nálnu vizitku, ktorá vám môže pri­niesť mnoho nových kon­tak­tov.

Pod pokriev­kou

Tech­nicky tvorbu samot­nej stránky zastre­šuje synapso.sk. Stránky uží­va­te­ľov sú zve­rej­nené na sub­do­mé­nach samot­ného sitehero.sk, teda môžete mať niečo ako “vasastranka.sitehero.sk”. V prí­pade záujmu je však možné pre­niesť si svoj web na vlastnú doménu, stačí kon­tak­to­vať pre­vádz­ko­va­teľa sitehero.sk. Zatiaľ fun­guje v BETA ver­zii, ktorá je však plne funkčná. Vytvorte si web so Site HERO v BETA ver­zii a zostaňte uží­va­te­ľom zadarmo navždy. Po ukon­čení ver­zie BETA budú noví uží­va­te­lia spo­plat­ňo­vaní.

zdroj: sitehero.sk

Pridať komentár (0)