Škan­dál Goog­le ohľa­dom krá­te­nia daní neobi­šiel ani Slo­ven­sko, štát pri­chá­dza o mili­ó­ny!

Martin Bohunicky / 3. februára 2016 / Zo Slovenska

Goog­le, kto­rý je čas­to kri­ti­zo­va­ný za krá­te­nie daní, pod­ľa infor­má­cií Hos­po­dár­skych novín využí­va rov­na­ké postu­py aj na Slo­ven­sku.

Je to len nie­koľ­ko dní, čo sa Goog­le zavia­zal Veľ­kej Bri­tá­nii, že jej vypla­tí späť 130 mili­ó­nov libier, o kto­ré ju ukrá­til na daniach. A ten­to prob­lém sa prav­de­po­dob­ne týka aj Slo­ven­ska.

Slo­ven­ská poboč­ka totiž vyká­za­la za rok 2014 trž­by zhru­ba vo výš­ke 1,9 mili­ó­na eur, pri­čom len trž­by z inzer­cie na Slo­ven­sku sa odha­du­jú oko­lo 30 – 40 mili­ó­nov eur. Aj pre­to odvied­la fir­ma na daniach len 65000 eur, teda pri­bliž­ne dvad­sať­krát menej, než by v sku­toč­nos­ti mala.

Screen Shot 2016-02-03 at 11.51.51

foto: goog­le

Slo­ven­sko sa pri­po­ji­lo k ini­cia­tí­ve auto­ma­tic­kej výme­ny daňo­vých infor­má­cií, pro­stred­níc­tvom kto­rej sa mini­ma­li­zu­jú mož­nos­ti nežia­du­cej daňo­vej opti­ma­li­zá­cie nad­ná­rod­ných spo­loč­nos­tí,“ pove­dal pre Hos­po­dár­ske novi­ny štát­ny tajom­ník rezor­tu finan­cií Rad­ko Kuruc.

1,9 mili­ó­na eur sú trž­by Goog­le Slo­va­kia za posky­to­va­nie, zvyš­né penia­ze totiž fir­ma pre­lie­va do írskej poboč­ky inter­ne­to­vé­ho gigan­ta. Pod­ľa mno­hých zahra­nič­ných zdro­jov potom z Dub­li­nu pre­te­ka­jú penia­ze do daňo­vé­ho raja na Ber­mu­dách, pre­to pros­tried­ky, kto­ré by fir­ma mala odviesť, nepri­pad­nú ani Slo­ven­sku a čas­to dokon­ca ani Európ­skej únii.

ca

foto: goog­le

Zdroj: Hos­po­dár­ske novi­ny

Pridať komentár (0)