Škan­dál Google ohľa­dom krá­te­nia daní neobi­šiel ani Slo­ven­sko, štát pri­chá­dza o mili­óny!

Martin Bohunicky / 3. februára 2016 / Zo Slovenska

Google, ktorý je často kri­ti­zo­vaný za krá­te­nie daní, podľa infor­má­cií Hos­po­dár­skych novín využíva rov­naké postupy aj na Slo­ven­sku.

Je to len nie­koľko dní, čo sa Google zavia­zal Veľ­kej Bri­tá­nii, že jej vyplatí späť 130 mili­ó­nov libier, o ktoré ju ukrá­til na daniach. A tento prob­lém sa prav­de­po­dobne týka aj Slo­ven­ska.

Slo­ven­ská pobočka totiž vyká­zala za rok 2014 tržby zhruba vo výške 1,9 mili­óna eur, pri­čom len tržby z inzer­cie na Slo­ven­sku sa odha­dujú okolo 30 – 40 mili­ó­nov eur. Aj preto odviedla firma na daniach len 65000 eur, teda pri­bližne dvad­sať­krát menej, než by v sku­toč­nosti mala.

Screen Shot 2016-02-03 at 11.51.51

foto: google

Slo­ven­sko sa pri­po­jilo k ini­cia­tíve auto­ma­tic­kej výmeny daňo­vých infor­má­cií, pro­stred­níc­tvom kto­rej sa mini­ma­li­zujú mož­nosti nežia­du­cej daňo­vej opti­ma­li­zá­cie nad­ná­rod­ných spo­loč­ností,“ pove­dal pre Hos­po­dár­ske noviny štátny tajom­ník rezortu finan­cií Radko Kuruc.

1,9 mili­óna eur sú tržby Google Slo­va­kia za posky­to­va­nie, zvyšné peniaze totiž firma pre­lieva do írskej pobočky inter­ne­to­vého giganta. Podľa mno­hých zahra­nič­ných zdro­jov potom z Dub­linu pre­te­kajú peniaze do daňo­vého raja na Ber­mu­dách, preto pros­triedky, ktoré by firma mala odviesť, nepri­padnú ani Slo­ven­sku a často dokonca ani Európ­skej únii.

ca

foto: google

Zdroj: Hos­po­dár­ske noviny

Pridať komentár (0)