Škan­dál Volk­swa­genu: pod­vody pri emis­ných tes­toch!

rufus / 22. septembra 2015 / Tools a produktivita

Za pod­vod hrozí nemec­kej auto­mo­bilke cel­ková pokuta vo výške 18 miliárd dolá­rov.

VW POD­VÁ­DZAL PRI EMIS­NÝCH TES­TOCH

Nemecká auto­mo­bilka má stiah­nuť z obehu tak­mer 500-tisíc vozi­diel! Z akého dôvodu? Ame­rická fede­rálna Agen­túra pre ochranu život­ného pro­stre­dia (EPA) obvi­nila auto­mo­bilku zo závaž­ného pod­vodu! VW do svo­jich vozi­diel údajne mon­to­val soft­vér umož­ňu­júci skryť hla­dinu vypúš­ťa­ných emi­sií!

Podvod so skutočnými hodnotami emisnej kontroly sa týka počtu pol milióna vozidliel

VÝŠKA POKUTY

Za pod­vod hrozí nemec­kej auto­mo­bilke cel­ková pokuta vo výške 18 miliárd dolá­rov. Táto čias­tka pred­sta­vuje pokutu vo výške okolo 37,5-tisíc dolá­rov za jedno vozidlo, v pre­počte 32 400 eur. Kon­cern Volk­swa­gen tak­tiež čelí trest­nému stí­ha­niu. Kon­trolná agen­túra EPA s par­tner­skou agen­tú­rou CARB (Agen­túra na sle­do­va­nie čis­toty vzdu­chu) vydali ozná­me­nie o nesú­lade výsled­kov z meraní VW.

DIE­SE­LOVÉ MOTORY MAJÚ „POP­LACH“ 

Celý prí­pad sa týka moto­rov vyro­be­ných v rokoch 2009 až 2014. Kon­krétne ide o 482-tisíc vozi­diel z mode­lo­vých radov Jetta, Beetle, Audi A3, Golf a tak­tiež o obľú­bené Pas­saty rokov výroby 2014 – 2015.

ŠIKOVNÉ“ OBÍ­DE­NIE NORIEM 

Podľa vyjad­rení exper­tov VW pou­žilo soft­vér umož­ňu­júci vypnu­tie sku­toč­ných hod­nôt emi­sií, pri­čom zaria­de­nie dokáže rozo­znať kedy dochá­dza k tes­to­va­niu emi­sií, pri­čom následne počí­ta­čový prog­ram zapne sys­tém pre kon­trolu emi­sií, ktorý „skryje“ sku­točné hod­noty. V tomto režime majú dot­knuté vozidlá dra­ma­ticky vyš­šie emi­sie!

FUNKČ­NOSŤ VOZIDLA 

Vozidlá tak spĺňali prí­sne emisné limity aj napriek tomu, že v sku­toč­nosti vypúš­ťali do ovzdu­šia 40-krát viac škod­li­vých výfu­ko­vých ply­nov ako vyka­zo­vali! Upra­vený sys­tém kon­troly hla­diny emi­sií sa pri­tom zapína len pri emis­nej kon­trole. Odbor­níci tak pred­po­kla­dajú, že sys­tém kon­troly ovplyv­ňuje funkč­nosť vozidla. Podobné špe­ku­lá­cie zostá­vajú zatiaľ nepo­tvr­dené.

EPA NARIA­DILA STIA­HNU­TIE VOZI­DIEL Z OBEHU

Spo­loč­nosti Volk­swa­gen hro­zia pokuty rádovo vo výške miliárd dolá­rov. Aké sta­no­visko k veci zau­jal samotný Volk­swa­gen? Auto­mo­bilka sa vyjad­rila, že nechá obvi­ne­nia ame­ric­kých úra­dov nezá­visle pre­ve­riť. Šéf VW Group Mar­tin Win­ter­korn sa pre agen­túru Reuters vyjad­ril: „Je mi veľmi ľúto, že sme naru­šili dôveru našich ver­ných zákaz­ní­kov a verej­nosti. Spo­loč­nosť VW nebude tole­ro­vať poru­šo­va­nie žiad­nych inter­ných pred­pi­sov a záko­nov.“ Nemecká auto­mo­bilka s ame­ric­kými prí­sluš­nými orgánmi plne spo­lu­pra­cuje pri vyšet­ro­vaní a umožní externé vyšet­ro­va­nie zatiaľ bliž­šie nešpi­ci­fi­ko­va­ného cha­rak­teru.

Auto­mo­bilka po vyjad­rení ľútosti nad celou situ­áciou zatiaľ nepos­kytla ďal­šie vyjad­re­nia. EPA spo­loč­nosti doru­čila ozná­me­nie o tom, aby samotná auto­mo­bilka stiahla dot­knuté vozidlá z obehu a zaria­de­nia demon­to­vala. Nemci prav­de­po­dobne budú chcieť doká­zať, že o kon­trol­ných zaria­de­niach neve­deli a do auto­mo­bi­lov boli namon­to­vané bez ich vedo­mia.

Podvod so skutočnými hodnotami emisnej kontroly sa týka počtu takmer pol milióna vozidliel

NEÚMY­SELNÉ SKRES­LE­NIE ÚDA­JOV

Podobný prí­pad si pamä­táme aj v súvis­losti s kórej­skými auto­mo­bil­kami. V roku 2012 Úrad pre ochranu život­ného pro­stre­dia ude­lil pokutu 300 mili­ó­nov dolá­rov kórej­ským auto­mo­bil­kám Hyun­dai Motor a Kia Motors za potvr­de­nie podob­nej kauzy týka­jú­cej sa skres­ľo­va­nia úda­jov. Kon­krétne šlo o 1,2 mili­óna dot­knu­tých áut. Obja­vili sa aj špe­ku­lá­cie o neúmy­sel­nom skres­lení úda­jov.

Môže v prí­pade VW ísť o neúmy­selné skres­le­nie name­ra­ných úda­jov? Vezme si vede­nie Volk­swa­genu na „vlastné tričko“ rad­šej mon­táž špe­ciál­neho zaria­de­nia alebo sa bude sna­žiť situ­áciu vysvet­liť neúmy­sel­ných skres­le­ním úda­jov alebo poru­še­ním inter­ných záko­nov auto­mo­bilky nie­kto­rého zo zamest­nan­cov? V kaž­dom prí­pade je toto obvi­ne­nie pre auto­mo­bilku nezá­vi­de­nia hod­nou situ­áciou. Prí­padné potvr­de­nie podoz­re­nia sa bude vysvet­ľo­vať veľmi ťažko.

DÔVERA ZÁKAZ­NÍ­KOV A POŠKO­DE­NIE ZNAČKY

Toto nezá­konné obchá­dza­nie povo­le­ných noriem má nega­tívny dopad nie­len na ochranu ovzdu­šia, ale aj na dôveru ver­ných zákaz­ní­kov. Pia­to­kové obvi­ne­nie malo za násdok pre­pad akcií o 13 per­cent. Pre­pad akcii pokra­čo­val v prie­behu dňa až na 20-per­centný pokles. Ide o naj­väč­šiu jed­no­dňovú stratu akú auto­mo­bilka zazna­me­nala na trhu od novem­bra 2009. Volk­swa­gen Group je naj­väč­ším výrob­com áut v Európe. Veľ­kým plá­nom kon­cernu je, aby sa auto­mo­bilka stala do konca ruku 2018 sve­tovo naj­väč­ším pro­du­cen­tom auto­mo­bi­lov! Aký trest by ste pre VW navrhli v prí­pade potvr­de­nia obvi­není? Ak sa VW podarí z obvi­není “vyšmyk­núť,” auto­mo­bilka si poriadne vydýchne. 

zdroj: autobazar.eu
Pridať komentár (0)