Skep­tik Sno­wden kri­ti­zu­je Goog­le Allo: “Nepou­ží­vaj­te ho.”

Eva Takáčová / 26. septembra 2016 / Tech a inovácie

Goog­le Allo je nová komu­ni­kač­ná app­ka, kto­rú Goog­le uvie­dol na trh 21. sep­tem­bra. O jej úspe­chu sved­čí i fakt, že dodnes bola stia­hnu­tá už vyše 1 mili­ón­krát! Spo­loč­nosť sľu­bu­je nový roz­mer cha­tu: “Inte­li­gent­ná apli­ká­cia, kto­rá ti pomô­že pove­dať i robiť viac. Daj­te do cha­tov viac seba”.

V náväz­nos­ti na launch nové­ho komu­ni­ká­to­ra Goog­le Allo sú bez­peč­nost­ní exper­ti v pozo­re. Goog­le totiž upus­til od svoj­ho pôvod­né­ho prí­sľu­bu zabez­pe­čiť uží­va­te­ľom 100% ochra­nu ich súkro­mia.

google-allo-duo-messenger-app

Foto: thehackernews.com

Zná­my ame­ric­ký whist­le-blo­wer Edward Sno­wden, býva­lý zamest­na­nec CIA a kri­tik ame­ric­kej NSA či iných agen­túr, pro­vo­ku­je svo­ji­mi vyjad­re­nia­mi po uve­de­ní tej­to apli­ká­cie na ame­ric­ký trh. Tvr­dí, že Goog­le Allo nie je nič viac než spô­sob ako moni­to­ro­vať infor­má­cie a vyko­ná­vať dohľad nad ame­ric­ký­mi uží­va­teľ­mi.

Spor vzni­kol už v máji na vývo­jár­skej kon­fe­ren­cii Goog­le I/O, kde Goog­le pred­sta­vil svo­ju novú apli­ká­ciu verej­nos­ti. Prí­sľu­by vte­dy zne­li, že ten­to komu­ni­ká­tor bude šif­ro­va­ný a pre uží­va­te­ľov bez­peč­ný.

Zástup­co­via spo­loč­nos­ti Goog­le vyhlá­si­li, že Allo dočas­ne ucho­vá­va všet­ky kon­ver­zá­cie v dáto­vých cen­trách spo­loč­nos­ti. Zna­me­ná to, že sú chrá­ne­né pred útok­mi hac­ke­rov a iden­ti­ta uží­va­te­ľov k sprá­vam pri­ra­ďo­va­ná nie je. V prí­pa­de využí­va­nia reži­mu Inkog­ni­to pre end-to-end šif­ro­va­nie kon­ver­zá­cie ju Goog­le dokon­ca nebu­de môcť čítať vôbec.

O nie­koľ­ko mesia­cov neskôr však Goog­le upus­til od pôvod­ne ohlá­se­nej fun­kcie ochra­ny osob­ných úda­jov. V prí­pa­de nezvo­le­nia reži­mu Inkog­ni­to, budú sprá­vy ukla­da­né auto­ma­tic­ky. Ide o zme­nu o 180° opro­ti pôvod­ným plá­nom a napriek tomu, táto zme­na nebo­la for­mál­ne ohlá­se­ná verej­nos­ti.

Tak ako väč­ši­na cha­to­va­cích apli­ká­ciá­cií, Allo aktu­ál­ne pou­ží­va HTTPS pro­to­kol na zabez­pe­če­nie pre­no­su dát medzi zaria­de­nia­mi. Zjed­no­du­še­ne pove­da­né, zabez­pe­če­nie pred hac­ker­mi je zaru­če­né, no kon­ver­zá­cie sú ľah­ko dostup­né v Goog­le dáto­vých cen­trách a jed­no­du­cho prí­stup­né komu­koľ­vek s povo­le­ním.

edward-snowden-730x399

foto: thenextweb.com

Ako pove­dal Sno­wden, Allo je v pod­sta­te ces­ta, vďa­ka kto­rej môžu vlád­ne agen­tú­ry moni­to­ro­vať akti­vi­tu vybra­ných obča­nov. Infor­má­cie sú ulo­že­né na mies­te, kde len čaka­jú na to, kým sa k nim dosta­ne nie­kto, komu bolo ude­le­né povo­le­nie. Alar­mu­jú­ce je, že zís­kať také­to povo­le­nie nie je až tak ťaž­ké, ako by ste si moh­li mys­lieť. Vla­ni priš­lo k schvá­le­niu až 1500 žia­dos­tí o odpo­čú­va­nie poda­ných ame­ric­ký­mi agen­tú­ra­mi.

Nezna­me­ná to, že uží­va­nie Goog­le Allo by bolo nebez­peč­né. Je iba na tebe, či budeš veriť skep­ti­kom ale­bo sa roz­hod­neš dať Allo šan­cu a dôve­ro­vať Goog­lu, že tvo­je roz­ho­vo­ry sú v bez­pe­čí.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: hackread.com

Pridať komentár (0)