Skep­tik Sno­wden kri­ti­zuje Google Allo: “Nepou­ží­vajte ho.”

Eva Takáčová / 26. septembra 2016 / Tech a inovácie

Google Allo je nová komu­ni­kačná appka, ktorú Google uvie­dol na trh 21. sep­tem­bra. O jej úspe­chu svedčí i fakt, že dodnes bola stia­hnutá už vyše 1 mili­ón­krát! Spo­loč­nosť sľu­buje nový roz­mer chatu: “Inte­li­gentná apli­ká­cia, ktorá ti pomôže pove­dať i robiť viac. Dajte do cha­tov viac seba”.

V náväz­nosti na launch nového komu­ni­ká­tora Google Allo sú bez­peč­nostní experti v pozore. Google totiž upus­til od svojho pôvod­ného prí­sľubu zabez­pe­čiť uží­va­te­ľom 100% ochranu ich súkro­mia.

google-allo-duo-messenger-app

Foto: thehackernews.com

Známy ame­rický whistle-blo­wer Edward Sno­wden, bývalý zamest­na­nec CIA a kri­tik ame­ric­kej NSA či iných agen­túr, pro­vo­kuje svo­jimi vyjad­re­niami po uve­dení tejto apli­ká­cie na ame­rický trh. Tvrdí, že Google Allo nie je nič viac než spô­sob ako moni­to­ro­vať infor­má­cie a vyko­ná­vať dohľad nad ame­ric­kými uží­va­teľmi.

Spor vzni­kol už v máji na vývo­jár­skej kon­fe­ren­cii Google I/O, kde Google pred­sta­vil svoju novú apli­ká­ciu verej­nosti. Prí­sľuby vtedy zneli, že tento komu­ni­ká­tor bude šif­ro­vaný a pre uží­va­te­ľov bez­pečný.

Zástup­co­via spo­loč­nosti Google vyhlá­sili, že Allo dočasne ucho­váva všetky kon­ver­zá­cie v dáto­vých cen­trách spo­loč­nosti. Zna­mená to, že sú chrá­nené pred útokmi hac­ke­rov a iden­tita uží­va­te­ľov k sprá­vam pri­ra­ďo­vaná nie je. V prí­pade využí­va­nia režimu Inkog­nito pre end-to-end šif­ro­va­nie kon­ver­zá­cie ju Google dokonca nebude môcť čítať vôbec.

O nie­koľko mesia­cov neskôr však Google upus­til od pôvodne ohlá­se­nej fun­kcie ochrany osob­ných úda­jov. V prí­pade nezvo­le­nia režimu Inkog­nito, budú správy ukla­dané auto­ma­ticky. Ide o zmenu o 180° oproti pôvod­ným plá­nom a napriek tomu, táto zmena nebola for­málne ohlá­sená verej­nosti.

Tak ako väč­šina cha­to­va­cích apli­ká­ciá­cií, Allo aktu­álne pou­žíva HTTPS pro­to­kol na zabez­pe­če­nie pre­nosu dát medzi zaria­de­niami. Zjed­no­du­šene pove­dané, zabez­pe­če­nie pred hac­kermi je zaru­čené, no kon­ver­zá­cie sú ľahko dostupné v Google dáto­vých cen­trách a jed­no­du­cho prí­stupné komu­koľ­vek s povo­le­ním.

edward-snowden-730x399

foto: thenextweb.com

Ako pove­dal Sno­wden, Allo je v pod­state cesta, vďaka kto­rej môžu vládne agen­túry moni­to­ro­vať akti­vitu vybra­ných obča­nov. Infor­má­cie sú ulo­žené na mieste, kde len čakajú na to, kým sa k nim dostane nie­kto, komu bolo ude­lené povo­le­nie. Alar­mu­júce je, že zís­kať takéto povo­le­nie nie je až tak ťažké, ako by ste si mohli mys­lieť. Vlani prišlo k schvá­le­niu až 1500 žia­dostí o odpo­čú­va­nie poda­ných ame­ric­kými agen­tú­rami.

Nezna­mená to, že uží­va­nie Google Allo by bolo nebez­pečné. Je iba na tebe, či budeš veriť skep­ti­kom alebo sa roz­hod­neš dať Allo šancu a dôve­ro­vať Googlu, že tvoje roz­ho­vory sú v bez­pečí.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: hackread.com

Pridať komentár (0)