Skin­ners — Čes­ká mul­ti­funkč­ná obuv spúš­ťa kam­paň na Kicks­tar­te­ri

Martina Horváthová / 7. júna 2016 / Startupy

Čoraz viac ľudí obľu­bu­je aktív­ny život a s ním spo­je­né rôz­ne špor­ty a akti­vi­ty. Aby sme sa moh­li pohy­bo­vať rých­lej­šie ale­bo bez­peč­nej­šie, vynaš­li sa rôz­ne špe­ciál­ne dru­hy obu­vi, naprí­klad ako kopač­ky, či horo­le­zec­ké topán­ky. Špe­cia­li­zo­va­ná obuv pri­chá­dza na trh vo vyš­ších ceno­vých relá­ciách. Pre­to si zákaz­ník často­krát vybe­rie lac­nej­šiu ver­ziu na úkor svoj­ho vlast­né­ho pohod­lia a bez­peč­nos­ti.

Čoraz viac ľudí obľu­bu­je aktív­ny život a s ním spo­je­né rôz­ne špor­ty a akti­vi­ty. Aby sme sa moh­li pohy­bo­vať rých­lej­šie ale­bo bez­peč­nej­šie, vynaš­li sa rôz­ne špe­ciál­ne dru­hy obu­vi, naprí­klad ako kopač­ky, či horo­le­zec­ké topán­ky. Špe­cia­li­zo­va­ná obuv pri­chá­dza na trh vo vyš­ších ceno­vých relá­ciách. Pre­to si zákaz­ník často­krát vybe­rie lac­nej­šiu ver­ziu na úkor svoj­ho vlast­né­ho pohod­lia a bez­peč­nos­ti.

Skinners Roller

Naši čes­kí suse­dia sa pokú­si­li pre­ko­nať tie­to limi­ty a priš­li na trh s nápa­dom vyro­biť uni­ver­zál­nu obuv, kto­rá má slú­žiť potre­bám moder­né­ho, aktív­ne­ho člo­ve­ka. Skin­ners sú ľah­ké, prie­duš­né, sklad­né, odol­né a dokon­ca s chla­di­vým efek­tom. Toľ­ko vlast­nos­tí sa skrý­va v tej­to netra­dič­nej obu­vi, kto­rá vyze­rá skôr ako ponož­ky. Mala som tú česť skú­siť si ich na vlast­ných nohách a sú naozaj skve­lé. Skú­si­la som ich na pre­chádz­kach so psom, celo­den­nej det­skej akcii, pri šofé­ro­va­ní a aj ako domá­cu obuv.

13382244_10206148972231411_1822001182_n

Skin­ners sú ruč­ne vyrá­ba­né v Euró­pe, pou­ži­tím dvo­j­itej vrstvy odol­né­ho antiab­ra­zív­ne­ho poly­mé­ru a anti­bak­te­riál­ne­ho vlák­na. Keď sa zašpi­nia, jed­no­du­cho ich hodíš do práč­ky na prog­ram jem­né­ho pra­nia. Ten­to patent dáva zbo­hom všet­kým lepid­lám a švom, kto­ré sa po čase roz­pa­dá­va­jú.

Skinners Shoe rack

Za kaž­dou znač­kou sto­jí prí­beh

Je to prí­beh cha­la­na, kto­rý opus­til pohodl­nú sto­lič­ku advo­kát­ské­ho kon­ci­pien­ta a vybral sa pra­co­vať do Nór­ska ako kuchár. Už keď si balil kuf­re, trá­pi­lo ho, že si musel pri­via­zať náh­rad­né topán­ky o batoh, pre­to­že sa mu už nikam nezmes­ti­li. „AHA moment“ pri­šiel v čase, keď sa jeho kama­rát zota­vo­val zo zra­ne­nia nohy. Vadi­lo mu, že si nemô­že nič obuť a aj keď si nie­čo obul, nór­ska vlh­kosť brá­ni­la uzdra­vo­va­niu zra­ne­nia. Roz­ho­dol sa vziať to do vlast­ných rúk. Vzal si šija­ciu súp­ra­vu, odpa­do­vé mate­riá­ly zo sta­ve­nis­ka a pus­til sa do toho. Vytvo­ril prvý pro­to­typ a ešte v ten večer s ním skú­sil všet­ky mož­né povr­chy ako štrk, mok­rý tráv­nik, či čre­pi­ny skla. Výsle­dok bol prek­va­pi­vo úžas­ný.

Skinners - Suitcase 1

Po tom, ako sa vrá­til domov, roz­ho­dol sa, že v práv­nic­kej sfé­re pokra­čo­vať nebu­de a vše­tok svoj čas inves­tu­je do obu­vi Skin­ners. Prvých 10 mesia­cov vytvá­ral pro­to­ty­py. Pre­sťa­ho­val svo­ju výro­bu z rodi­čov­skej gará­že do men­šej fab­ri­ky. Pri­šiel na spô­sob výro­by obu­vi, kto­rým nahra­dil tra­dič­né lepid­lá a švy. Je vlast­ní­kom paten­tu tej­to uni­kát­nej tech­no­ló­gie.

Logo 4 Pictograms

Ino­vá­cia v kaž­dom kro­ku…“, je hes­lo, kto­rým sa ria­di tím Skin­ners.

Gym E Crouch

Majú toho za sebou naozaj veľa. Od prvot­nej idei, prvých pro­to­ty­pov a zria­de­nia výro­by, až po zapra­co­va­nie zmien na zákla­de spät­ných väzieb od tes­te­rov obu­vi. Jedi­né, čo im chý­ba, je pode­liť sa o svoj pro­dukt s celým sve­tom. Ak sa ti páči ich nápad, chcel by si pod­po­riť mla­dých obuv­níc­kych ino­vá­to­rov a sám by si ich chcel skú­siť, Skin­ners spúš­ťa kam­paň na Kicks­tar­te­ri dnes, 7. júna.

Colors_pink
Pridať komentár (0)