Skin­ners — Česká mul­ti­funkčná obuv spúšťa kam­paň na Kicks­tar­teri

Martina Horváthová / 7. júna 2016 / Startupy

Čoraz viac ľudí obľu­buje aktívny život a s ním spo­jené rôzne športy a akti­vity. Aby sme sa mohli pohy­bo­vať rých­lej­šie alebo bez­peč­nej­šie, vynašli sa rôzne špe­ciálne druhy obuvi, naprí­klad ako kopačky, či horo­le­zecké topánky. Špe­cia­li­zo­vaná obuv pri­chá­dza na trh vo vyš­ších ceno­vých relá­ciách. Preto si zákaz­ník často­krát vybe­rie lac­nej­šiu ver­ziu na úkor svojho vlast­ného pohod­lia a bez­peč­nosti.

Čoraz viac ľudí obľu­buje aktívny život a s ním spo­jené rôzne športy a akti­vity. Aby sme sa mohli pohy­bo­vať rých­lej­šie alebo bez­peč­nej­šie, vynašli sa rôzne špe­ciálne druhy obuvi, naprí­klad ako kopačky, či horo­le­zecké topánky. Špe­cia­li­zo­vaná obuv pri­chá­dza na trh vo vyš­ších ceno­vých relá­ciách. Preto si zákaz­ník často­krát vybe­rie lac­nej­šiu ver­ziu na úkor svojho vlast­ného pohod­lia a bez­peč­nosti.

Skinners Roller

Naši českí suse­dia sa pokú­sili pre­ko­nať tieto limity a prišli na trh s nápa­dom vyro­biť uni­ver­zálnu obuv, ktorá má slú­žiť potre­bám moder­ného, aktív­neho člo­veka. Skin­ners sú ľahké, prie­dušné, skladné, odolné a dokonca s chla­di­vým efek­tom. Toľko vlast­ností sa skrýva v tejto netra­dič­nej obuvi, ktorá vyzerá skôr ako ponožky. Mala som tú česť skú­siť si ich na vlast­ných nohách a sú naozaj skvelé. Skú­sila som ich na pre­chádz­kach so psom, celo­den­nej det­skej akcii, pri šofé­ro­vaní a aj ako domácu obuv.

13382244_10206148972231411_1822001182_n

Skin­ners sú ručne vyrá­bané v Európe, pou­ži­tím dvo­j­itej vrstvy odol­ného antiab­ra­zív­neho poly­méru a anti­bak­te­riál­neho vlákna. Keď sa zašpi­nia, jed­no­du­cho ich hodíš do práčky na prog­ram jem­ného pra­nia. Tento patent dáva zbo­hom všet­kým lepid­lám a švom, ktoré sa po čase roz­pa­dá­vajú.

Skinners Shoe rack

Za kaž­dou znač­kou stojí prí­beh

Je to prí­beh cha­lana, ktorý opus­til pohodlnú sto­ličku advo­kát­ského kon­ci­pienta a vybral sa pra­co­vať do Nór­ska ako kuchár. Už keď si balil kufre, trá­pilo ho, že si musel pri­via­zať náh­radné topánky o batoh, pre­tože sa mu už nikam nezmes­tili. „AHA moment“ pri­šiel v čase, keď sa jeho kama­rát zota­vo­val zo zra­ne­nia nohy. Vadilo mu, že si nemôže nič obuť a aj keď si niečo obul, nór­ska vlh­kosť brá­nila uzdra­vo­va­niu zra­ne­nia. Roz­ho­dol sa vziať to do vlast­ných rúk. Vzal si šija­ciu súp­ravu, odpa­dové mate­riály zo sta­ve­niska a pus­til sa do toho. Vytvo­ril prvý pro­to­typ a ešte v ten večer s ním skú­sil všetky možné povr­chy ako štrk, mokrý tráv­nik, či čre­piny skla. Výsle­dok bol prek­va­pivo úžasný.

Skinners - Suitcase 1

Po tom, ako sa vrá­til domov, roz­ho­dol sa, že v práv­nic­kej sfére pokra­čo­vať nebude a vše­tok svoj čas inves­tuje do obuvi Skin­ners. Prvých 10 mesia­cov vytvá­ral pro­to­typy. Pre­sťa­ho­val svoju výrobu z rodi­čov­skej garáže do men­šej fab­riky. Pri­šiel na spô­sob výroby obuvi, kto­rým nahra­dil tra­dičné lepidlá a švy. Je vlast­ní­kom patentu tejto uni­kát­nej tech­no­ló­gie.

Logo 4 Pictograms

Ino­vá­cia v kaž­dom kroku…“, je heslo, kto­rým sa riadi tím Skin­ners.

Gym E Crouch

Majú toho za sebou naozaj veľa. Od prvot­nej idei, prvých pro­to­ty­pov a zria­de­nia výroby, až po zapra­co­va­nie zmien na základe spät­ných väzieb od tes­te­rov obuvi. Jediné, čo im chýba, je pode­liť sa o svoj pro­dukt s celým sve­tom. Ak sa ti páči ich nápad, chcel by si pod­po­riť mla­dých obuv­níc­kych ino­vá­to­rov a sám by si ich chcel skú­siť, Skin­ners spúšťa kam­paň na Kicks­tar­teri dnes, 7. júna.

Colors_pink
Pridať komentár (0)