Škoda nám ukázala svoje revolučné auto. Odomkneš ho telefónom

Drahomír Piok / 7. decembra 2018 / Auto

  • Naj­väč­ším ťa­há­kom pri no­vinke bude vy­lep­šený špor­tový di­zajn a tech­no­ló­gie
  • Scala má naj­väčší ba­to­ži­nový pries­tor v triede a po­kro­kové tech­no­ló­gie
  • Odo­mknúť alebo sle­do­vať ju mô­žete priamo cez te­le­fón
  • Naj­väč­ším ťa­há­kom pri no­vinke bude vy­lep­šený špor­tový di­zajn a tech­no­ló­gie
  • Scala má naj­väčší ba­to­ži­nový pries­tor v triede a po­kro­kové tech­no­ló­gie
  • Odo­mknúť alebo sle­do­vať ju mô­žete priamo cez te­le­fón

Na prvý po­hľad špor­tové, ale stále s od­ka­zom na značku Škoda. Scala je úpl­nou no­vin­kou, ktorá na­hrá­dza Ra­pid, a k nám sa do­stane v pr­vej po­lo­vici roka 2019.

Škoda nás na sve­tovú pre­mi­éru zo­brala do Iz­ra­ela, kde nové auto pre ro­dinu a mla­dých ľudí štý­lovo od­ha­lila. Ak sa pý­tate na ná­zov auta, tak Škoda si ho zo­brala z la­tin­ského ja­zyka, kde Scala zna­mená reb­rík alebo scho­disko.

Novým mo­de­lom Škoda Scala ot­vá­rame novú ka­pi­tolu vo­zi­diel kom­pakt­nej triedy. Ide o úplne nový au­to­mo­bil, ktorý v triede vý­razne po­súva me­rítka v ob­lasti tech­no­ló­gií, bez­peč­nosti a di­zajnu,“ po­ve­dal pred­seda pred­sta­ven­stva spo­loč­nosti Škoda Auto Bern­hard Maier.

Najk­raj­šia Škoda?

Po úvod­nom od­ha­lení sme si novú Scalu mohli po­zrieť na­živo. Mo­del stojí na vy­no­ve­nej plat­forme MQB A0 a je o niečo väčší ako Ra­pid, ktorý prak­ticky na­hrá­dza. Po po­sa­dení za vo­lant sa cí­tite, ako v inom ves­míre od Škody. Po vzore z pré­mi­ovej triedy máte pred se­bou 10,25 pal­cový disp­lej a ih­neď vedľa seba ďal­šiu 9,2 pal­covú ob­ra­zovku, ktorá slúži na ovlá­da­nie mul­ti­me­diál­neho sys­tému. In­te­riér pre­šiel pre­me­nou, a tak bude za­tiaľ pre Škodu je­di­nečný.

Vadí nám však, že ovlá­da­nie hla­si­tosti bude stále len po­mo­cou do­ty­ko­vých tla­či­diel na ob­ra­zovke.

Auto do­stalo vý­razne štý­lo­vejší cha­rak­ter a špor­tový strih. Na­živo je to jedna z najk­raj­ších „ško­do­viek“, ktorú na ces­tách náj­dete. Aj v tomto di­zajne má ešte prsty Jo­fez Ka­baň, ktorý je už dnes šéf­di­zaj­né­rom v BMW.

Scala sa bude sna­žiť oslo­vo­vať ok­rem ro­dín aj mlad­ších ľudí, ktorí sú zvyk­nutí na po­u­ží­va­nie mo­der­ných tech­no­ló­gií, a do­ne­sie k nám mož­nosti, ktoré ne­majú ani vý­razne drah­šie autá.

Mo­to­ricky bude nová Škoda pat­riť skôr k štan­dardu. V po­nuke bude na vý­ber z pia­tich ver­zií. Tro­j­ica troj­val­cov 1.0 TSI, je­den die­sel 1.6 TDI a na­šťas­tie ne­bude chý­bať vý­borný štvor­va­lec 1.5 TSI. Ten bude naj­sil­nej­šou ver­ziu s vý­ko­nom 150 koní. Zá­klad bude tvo­riť 1.0 TSI s vý­ko­nom 95 koní.

Pre ná­roč­nej­ších zá­kaz­ní­kov bude k dis­po­zí­cii aj adap­ta­bilný pod­vo­zok, kde si vo­dič môže zvo­liť me­dzi kom­fort­ným a špor­to­vým na­sta­ve­ním.

K autu sa pri­po­jíte aj cez ho­dinky

Čo nás pri pre­zen­tá­cii zau­jalo, boli mož­nosti mo­bil­ných tech­no­ló­gií. Auto bude v prí­pade no­vých slu­žieb vo svo­jej triede ďa­leko za kon­ku­ren­ciou.

Škoda Scala bude mať mož­nosť za­my­ka­nia alebo odo­my­ka­nia cez mo­bilnú ap­li­ká­ciu, diaľ­kový prí­stup k dá­tam auta, jeho presnú lo­ka­li­zá­ciu alebo už známe alarmy. Na­prí­klad po­ži­čiate svoje auto a viete si na­sta­viť upo­zor­ne­nia, keď pre­kročí ur­čitú rých­losť alebo po­lohu. Ap­li­ká­ciu má Škoda pri­pra­venú aj pre ma­ji­te­ľov smart ho­di­niek.

Ok­rem toho do­stane vy­no­vený sys­tém sle­do­va­nia mŕt­veho uhla, ktorý bude te­raz za po­moci ra­daru vi­dieť až 70 met­rov za auto. Sys­tém tak bude pre­cízne fun­go­vať aj na diaľ­ni­ciach či rých­lost­ných ces­tách. Sa­moz­re­mos­ťou bude dr­ža­nie v pru­hoch, adap­ta­bilné LED svetlá, či asis­tent, ktorý dáva po­zor pri cú­vaní na oko­lité autá.

Ku­for je opäť re­kor­dé­rom

Auto do­stalo Full LED tech­no­ló­giu do pred­ných, ale aj za­dných sve­tiel, ktoré majú vy­no­venú gra­fiku. Ok­rem toho opäť uka­zujú na milý de­tail, a to český kryš­tál.

Ráz­vor no­vej Škody Scala je 2649 mm a je tak tesne aj za Ško­dou Oc­ta­via. Ob­jem ba­to­ži­no­vého pries­toru je, ako inak, re­kor­dé­rom vo svo­jej triede. Má tak­mer 500 lit­rov. Presne 467 lit­rov. Na Scalu na­vyše do­sta­nete aj štý­lové 18 pal­cové disky. Práve v tomto prí­pade ur­čite od­po­rú­čame za­kú­pe­nie adap­ta­bil­ného pod­vozku.

Ne­za­budlo sa ani na „po­vinné“ do­pl­nky Sim­pley Cle­ver. Sa­moz­rej­mos­ťou je škrabka na ľad, ktorú sme pre tes­to­vaní iných mo­de­lov v mi­nu­losti už viac­krát vy­užili.

Čo sa nám však páči na no­vej Škode naj­viac je jej cel­kový di­zajn. Auto vy­zerá veľmi sviežo a ok­rem toho má čo po­núk­nuť aj mla­dým vo­di­čom. Špič­kové sú najmä tech­no­ló­gie pre­via­zané s mo­bil­ným te­le­fó­nom či ho­din­kami.

Pridať komentár (0)