Skó­re 163 546 bodov LeE­co Le Pro 3 v AnTu­Tu doslo­va vyrá­ža dych!

Dávid Igaz, fonyzciny.sk / 31. augusta 2016 / Tech a inovácie

Verí­me, že ak nás pra­vi­del­ne sle­du­je­te, urči­te vie­te o pred­sta­ve­ní nové­ho smart­fó­nu od LeE­co. Toto pred­sta­ve­nie pre­beh­ne nie­ke­dy začiat­kom sep­tem­bra a mno­hých fanú­ši­kov láka hlav­ne pre­mi­é­ro­vé pou­ži­tie ultra-výkon­né­ho pro­ce­so­ru Snapd­ra­gon 821. 

Dote­raz sme mali k dis­po­zí­cii len ofi­ciál­ne úda­je od Qual­com­mu o hru­bom výko­ne toh­to nové­ho čip­se­tu. Pre všet­kých milov­ní­kov čísiel tu však máme prvé skó­re v reál­nom smart­fó­ne. Pri pohľa­de na skó­re 163 546 bodov sa nejed­né­mu pou­ží­va­te­ľo­vi zato­čí hla­va. Toto je poma­ly výsle­dok, kto­rý by skôr cha­rak­te­ri­zo­val vcel­ku výkon­nú hráčs­ku zosta­vu sto­lo­vé­ho počí­ta­ča. Dote­raz sa povrá­va­lo, že smart­fó­nom od LeE­co so Snapd­ra­gon 821 bude model Le 2S, no tak sa zdá, že spo­loč­nosť mení názov zaria­de­nia.

le-pro-3-benchmark-antutu

Pro­ce­so­ru nahrá­va­lo do tan­de­mu až 6 GB ope­rač­nej pamä­te RAM a 64 GB inter­né úlo­žis­ko. Zo špe­ci­fi­ká­cií sa dá vyčí­tať aj 16 MPx zadný a 8 MPx pred­ný foto­apa­rát. Nepo­chy­bu­je­me, že nový LeE­co smart­fón bude poriad­na beš­tia s výko­nom na nie­koľ­ko rokov dopre­du. Stá­le však nie je jas­né pres­né ozna­če­nie, na kto­ré si bude­me musieť prav­de­po­dob­ne počkať až do ofi­ciál­ne­ho pred­sta­ve­nia. Čo hovo­rí­te na ten­to neuve­ri­teľ­ný výkon?

le-pro-3-antutu-listingFONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)