Skóre 163 546 bodov LeEco Le Pro 3 v AnTuTu doslova vyráža dych!

Dávid Igaz, fonyzciny.sk / 31. augusta 2016 / Tech a inovácie

Veríme, že ak nás pra­vi­delne sle­du­jete, určite viete o pred­sta­vení nového smart­fónu od LeEco. Toto pred­sta­ve­nie pre­behne nie­kedy začiat­kom sep­tem­bra a mno­hých fanú­ši­kov láka hlavne pre­mi­é­rové pou­ži­tie ultra-výkon­ného pro­ce­soru Snapd­ra­gon 821. 

Dote­raz sme mali k dis­po­zí­cii len ofi­ciálne údaje od Qual­commu o hru­bom výkone tohto nového čip­setu. Pre všet­kých milov­ní­kov čísiel tu však máme prvé skóre v reál­nom smart­fóne. Pri pohľade na skóre 163 546 bodov sa nejed­nému pou­ží­va­te­ľovi zatočí hlava. Toto je pomaly výsle­dok, ktorý by skôr cha­rak­te­ri­zo­val vcelku výkonnú hráčsku zostavu sto­lo­vého počí­tača. Dote­raz sa povrá­valo, že smart­fó­nom od LeEco so Snapd­ra­gon 821 bude model Le 2S, no tak sa zdá, že spo­loč­nosť mení názov zaria­de­nia.

le-pro-3-benchmark-antutu

Pro­ce­soru nahrá­valo do tan­demu až 6 GB ope­rač­nej pamäte RAM a 64 GB interné úlo­žisko. Zo špe­ci­fi­ká­cií sa dá vyčí­tať aj 16 MPx zadný a 8 MPx predný foto­apa­rát. Nepo­chy­bu­jeme, že nový LeEco smart­fón bude poriadna beš­tia s výko­nom na nie­koľko rokov dopredu. Stále však nie je jasné presné ozna­če­nie, na ktoré si budeme musieť prav­de­po­dobne počkať až do ofi­ciál­neho pred­sta­ve­nia. Čo hovo­ríte na tento neuve­ri­teľný výkon?

le-pro-3-antutu-listingFONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­china

Pridať komentár (0)