Skúste napa­so­vať slo­ven­skú men­ta­litu do šty­roch slov…

Jaroslav Dodok / 17. októbra 2014 / Tools a produktivita

Zamys­leli ste sa? Prišli ste na niečo? Ja áno. Viem pome­no­vať men­ta­litu Slo­vá­kov štyrmi slo­vami, len neviem či sa nie­ktorí z nich neura­zia…

Všetky štyri slová sa začí­najú dokonca na rov­naké pís­meno:

Nevieme
Nemáme
Nedá sa
Nezá­u­jem

Pýtate sa nie­koho niečo – nevie. Kupu­jete si v obchode niečo – nemajú. Chcete sa pokú­siť o niečo veľké, úžasné a ori­gi­nálne – nedá sa. Keď im chcete vnuk­núť čo i len malú myš­lienku – nezá­u­jem.

Čo chcú takýto ľudia od života? Je mi úplne jasné, že hej­to­vať face­book sta­tusy vás nesmierne baví a vyho­vá­rať sa na svoje oko­lie, prečo sa vám nedarí, je tiež cel­kom fajn stra­té­gia. Pred­po­kla­dám, že mnohí ste sa práve našli a preto vám odpo­rú­čam tričko 4N, ktoré je na titulke tohto blogu a kúpite si ho na kompot.sk

Alebo nie­kto z vás nebo­daj nepatrí medzi túto lenivú a hej­ter­skú sku­pinu ľudí? Že nie ste tí, ktorí nons­top vyse­dá­vajú za PC, nikdy nič nespra­via, ale záro­veň dobre vedia, že sa to určite nedá?

Zdroj: jaroslavdodok.com

Pridať komentár (0)