Skvelí slo­ven­skí You­tu­beri, o kto­rých si dote­raz zrejme nepo­čul

Sebastian Mach / 27. mája 2016 / Business

Done­ko­nečna sklo­ňo­vaní You­tu­beri málo­kedy ponúknu obsah, ktorý by bol zau­jí­mavý pre star­šie pub­li­kum.

Ak pat­ríš medzi tých, ktorí pre­vra­cajú očami pri súčas­nej “smo­tánke” slo­ven­skej You­Tube scény a máš chuť si oplies­kať hlavu o obrub­ník vždy, keď sa nie­kto z nich opäť zjaví v neja­kej reklame, nezú­faj. Slo­ven­ský You­tube nie sú len videá pre deti, ale aj kopec ľudí, ktorí pri­ná­šajú fakt hod­notný obsah. Stačí sa len v spá­roch tejto siete tro­chu pošpá­rať. Toto sú You­tu­beri, kto­rých uzná­vam a na kto­rých nové video sa vždy teším.

Peter Pop­lu­hár

Dana Dreva — nedávno dokon­čenú paró­diu, resp. pre­da­bo­va­ného Har­ryho Pottera, sme si zami­lo­vali všetci. Hlášky z tejto už kul­tovky pou­ží­vajú medzi sebou mnohí mladí a stal sa najob­ľú­be­nej­šou CZ/SK paró­diou vôbec (aspoň podľa počtu laj­kov na FB). Veľký prí­beh Dana Dreva však skon­čil a čo ďalej? Možno nevieš, že za Danom Dre­vom stojí Peťo Pop­lu­hár, ktorý si uzna­nie zís­kal aj za svoje sociále expe­ri­menty pod náz­vom Shy­Chic­kens. Dnes, keď už je Drevo done, začína Peťo so svo­jim vlast­ným kaná­lom a začal vo veľ­kom štýle. Áno, je to úplne nový kanál, takže môžeš dis­ku­to­vať, či sem patrí, Peťo je však možno naj­ta­len­to­va­nejší You­Tu­ber na Slo­ven­sku a každé jeho video zne­sie naj­vyš­šie kri­té­ria — či už ide o tech­nické spra­co­va­nie, alebo o humor. Zna­losť anglič­tiny nutná.

Beau­ti­food

Nava­rím ti vyni­ka­júce jedlo, no vyze­rať bude, akoby pre­šlo čre­vom slona. Šty­ri­krát. Sám som naj­lep­ším prí­kla­dom, ako veľmi pri príp­rave jedla závisí na pre­zen­tá­cii. A baby z pro­jektu Beau­ti­food nie­lenže skvele varia, ešte to aj parádne odpre­zen­tujú a nato­čia takým spô­so­bom, že pri kaž­dom videu obli­zu­jem moni­tor.

Sajfa

Sajfu pozná každý, no vedel si, že má vlastný You­tube kanál? Matej si okolo svojho mena buduje značku hneď na nie­koľ­kých kaná­loch a jeho talen­to­vaný pre­jav si zaslú­žil aj You­tube. Sajfa sa momen­tálne hrá s dvoma kon­ceptmi — v jed­nom zdieľa svoje jed­no­hubky zo Snap­chatu, v dru­hom si pozve do svojho štú­dia známe meno, vyzve ho v súboji na her­nej kon­zoli a pop­ri­tom trepe, ako to vie len on. A hoci nie som nad­še­nec do celeb­rit­ných stre­tá­va­čiek, toto sa poda­rilo.

Won­ders­how

Slo­ven­skom zare­zo­no­val jeden neme­no­vaný blog, ktorý učí “baliť ženy”, pri­čom tieto metódy sú viac ako pochybné a . Aj preto možno vystú­pil do sveta “Won­der­boy” Niko, bývalý pris­pie­va­teľ tohoto blogu, ktorý do tejto prob­le­ma­tiky vnie­sol triezvy a hlavne vlastný úsu­dok, neza­lo­žený na zahra­nič­ných zdro­joch. Nikove videá boli poučné, veno­vali sa oveľa viac osob­nému roz­voju, než plyt­kému bale­niu žien a “Pod­casty bez hanby” mali aj potrebnú dávku humoru. Posledné video je 3 mesiace staré a neviem, čo bude s týmto kaná­lom ďalej, no pro­jekt Socialclub.sk pokra­čuje a ja verím, že sa čoskoro doč­káme nového obsahu.

titulná foto: repro you­tube

Pridať komentár (0)