Skypicker.com dosia­hol svoj prvý ”mili­ó­nový” mesiac

Marek Schwarz / 20. december 2014 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť Skypicker.com, pop­redný tech­no­lo­gický ino­vá­tor v oblasti osob­nej letec­kej pre­pravy, dosiahla prvého význam­ného obchod­ného míľ­nika: v novem­bri 2014 dosia­hol Skypicker.com výšku tržieb jeden milión eur. Spo­loč­nosť tak aj v čase, keď v letec­kej pre­prave dochá­dza k sezón­nemu pre­padu, dokáže stále prudko dví­hať tržby, ktoré sa oproti októbru 2014 zvý­šili o viac ako 40%.

Začiat­kom roku 2014 Sky­pic­ker uvie­dol na trh novú ver­ziu svo­jej služby pre­daja lete­niek. O tom, že sa firma vydala správ­nym sme­rom, svedčí fakt, že medzi janu­árom a novem­brom 2014 tržby vzrástli o ohro­mu­jú­cich 2700%.

Skypicker.com sta­via svoju ponuku na vlast­ných zásad­ných tech­nic­kých ino­vá­ciách, ktoré umož­ňujú kom­bi­no­vať lety najmä medzi rôz­nymi níz­ko­ná­kla­do­vými aero­lin­kami a nachá­dzať tak spo­je­nie a cenové ponuky, ktoré nikto iný na svete nie je schopný nájsť, ponúk­nuť a pre­dať. Svoje ponuky zve­rej­ňuje a pre­dáva pro­stred­níc­tvom vlast­ných por­tá­lov, ako je Whichairline.com, Aletenky.cz alebo Skypicker.com, a tiež pomo­cou par­tner­ských slu­žieb, ako je naprí­klad Momondo.com alebo Aviasales.ru.

Aj keď dosia­hnuté výsledky radostné, vní­mame, že to je pre Sky­pic­ker stále začia­tok, hovorí Oli­ver Dlouhý, zakla­da­teľ a ria­di­teľ spo­loč­nosti. Pra­cu­jeme na nie­koľ­ko­ná­sob­nom zvý­šení cel­ko­vej ponuky trás, letov a seda­diel integ­rá­ciou ponuky ďal­ších aero­li­niek. Súčasne sa naša ponuka stáva súčas­ťou čoraz väč­šieho počtu vyhľa­dá­va­čov a por­tá­lov, vrá­tane sve­to­vých líd­rov. Už to naz­na­čuje, že sa v trž­bách môžeme posu­núť o ďal­šie priečky vyš­šie. Súčasne pra­cu­jeme na ďal­šom skva­lit­ňo­vaní našich algo­rit­mov či na nad­vä­zu­jú­cich služ­bách v oblasti ces­to­va­nia.

Skypicker.com je prie­bežne v zisku, zis­kový bude tiež cel­kový výsle­dok za rok 2014, čo je pre takto enormne rýchlu spo­loč­nosť, ktorá musí neus­tále prudko inves­to­vať do roz­voja tech­no­ló­gií nezvyklé,” dodáva Jiří Hla­venka, spo­lu­za­kla­da­teľ a early-stage inves­tor do spo­loč­nosti.


V rámci ďal­šieho dyna­mic­kého rastu Skypicker.com pred sebou plán roz­ši­ro­va­nia tímu o špič­ko­vých prog­ra­má­to­rov ovlá­da­júci Pyt­hon,” dopĺňa Oli­ver Dlouhý.

Infor­má­cie o Skypicker.com


Vyhľa­dá­vač lac­ných lete­niek níz­ko­ná­kla­do­vých letec­kých spo­loč­ností Skypicker.com vzni­kol v roku 2012 z ini­cia­tívy nie­koľ­kých brnen­ských štu­den­tov. Zakla­da­teľ pro­jektu, Oli­ver Dlouhý, dal pod­net k vytvo­re­niu nástroja, ktorý dokáže ľahko a rýchlo vyhľa­dať naj­lac­nej­šie kom­bi­ná­cie letov. Pro­jekt má ambí­ciu stať sa celo­sve­to­vým líd­rom v oblasti vyhľa­dá­va­nia lac­ných lete­niek.
Spo­čiatku bol Sky­pic­ker určený nezá­vis­lým ces­to­va­te­ľom, dnes je základňa uží­va­te­ľov oveľa pes­trej­šia.

To, že sa jedná o zmys­lu­plný pro­jekt s veľ­kým poten­ciá­lom, doka­zuje pozor­nosť zahra­nič­ných médií. Vyhľa­dá­vač Sky­pic­ker si všimli denníky The New York Times, fran­cúz­sky Le Figaro či USA Today.

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)